ÚJ TARTALMAK

Szecsődy Kristóf - A Cogito hatóköre
A Cogito-érv az Elmélkedések első változata alapján Descartes intenciója szerint az emberi léleknek a testtől külön és független létezésén keresztül, annak halhatatlanságát hivatott bebizonyítani. E minőségében azonban a leginkább plauzibilis, konklúzív megfogalmazásában sem elfogadható.
A második elmélkedésben Descartes a szélsőséges szkepticizmus reductio ad absurdum cáfolatához az úgynevezett démon-argumentum elfogadására támaszkodik, mely szerint elképzelhető egy olyan „gonosz csaló”, aki képes illúziókat, nem valóságos tapasztalatokat létrehozni az emberi elmében. A Cogito ebben a szorongatott helyzetben, a démon ténykedése mellett is igaz, hiszen a megtévesztés fogalma fel sem merülhet egy bizonyos alany nélkül, akit megtévesztenek. Önmagában az érv[1] az ego indexikus terminus előfordulása miatt az elgondolását vagy kimondását elvégző személy episztémikus perspektívájából nézve mindenképpen bizonyos. Eltekintve attól a kérdéstől, hogy egyáltalán értelmes predikátum-e a létezés, minden jelen idejű, egyes szám első személyű mentális predikátum – ahogyan minden jelen idejű cselekvés – fogalma összekapcsolódik a létezés fogalmával, hiszen annak aki éppen gondolkodik, hisz, fantáziál vagy netán sétál szükségképpen léteznie is kell ahhoz, hogy ezek közül akármelyiket véghezvigye. Az ontológiai preszuppozíció az ilyen mondatok elgondolása vagy kimondása esetén logikailag szükségszerű, de nem következménye a szóban forgó kijelentéseknek, hanem a bennük szereplő mentálisállapot-tulajdonításokkal kapcsolatos fogalmakban analitikusan benne rejlik.
Más a helyzet viszont a „René Descartes gondolkodik, tehát létezik” vagy a „tegnap gondolkodtam, tehát létez[t]em” stb. mondatokkal, melyek nem tartalmaznak indexikus funkciójú névmást vagy jelen idejű igét, mert ezek tényállító jellegükből adódóan – úgyanúgy, mint a „sum res cogitans” kijelentése – kontingensek. A Cogitoban megnyilvánuló szükségszerű evidencia annak ellenére, hogy szélsőségesen kontrafaktuális környezetben sem hagy cserben – Descartes minden erőfeszítésének dacára –, nem vehető egyszersmind ontológiai evidenciának is. Ez könnyen belátható, ha figyelembe vesszük, hogy szemben a Cogitonak a megfelelő episztémikus perspektívában való előfordulásával, amelyben a konklúzió tagadása explicit ellentmondást implikál, minden tényállításnak ellentmondásmentesen elgondolható a tagadása, beleértve annak deklarálását is, hogy mi az az ego, amelyre a Cogito evidenciájában rábukkanhatunk. Az állítás legfeljebb hamis lesz, azaz ellentmond a valóságos tényeknek, de semmiképpen sem a logikának.
A Cogito ontológiai, szubsztancialista alkalmazásához még három segédpremisszára van szükség:
(p1): A mentális állapotokra nem alkalmazhatóak a téridő predikátumok.
(p2): Nem tudom felfogni, hogy (én) gondolkodom, és közben nem létezem.
(p3): Elgondolható, hogy az elme (vagy lélek) a testtől elkülönülten létezik.
(p4): Elgondolható, hogy az elme (vagy lélek) a testtől függetlenül létezik.
Az első állítás Hume szerint talán az egyetlen meggyőző érv a lélek nem anyagi volta mellett. Ha mondjuk egy tárgyat összehasonlítunk annak mentális reprezentációjával – amennyiben ez lehetséges –, akkor például az eredeti tárgynak a méretei vagy az alakja nem alkalmazható egyértelműen a mentális tárgyra, hiszen az mint gondolat valójában nem rendelkezik kiterjedéssel vagy alakkal. A mentális állapotokra és a mentális állapotok szubsztrátumára vonatkozó ontológiai realizmus egyik lehetséges reakciója erre a problémára, hogy az „anyagtalan”, azaz nem kiterjedt mentális entitások hordozójának egy úgyszintén anyagtalan dolgot feleltet meg. A p2 tulajdonképpen a Cogito átfogalmazása. A szélsőséges szkepticizmus ideiglenes, metodológiai megfontolású elfogadása vezet el p3-hoz. Descartes az Elmélkedésekben első lépésként minden kétségbe vonható állítást úgy kezel, mintha hamis lenne. Minden szintetikus, azaz tényállítás logikai gátlások nélkül kétségbe vonható, tehát a jelenlegi koncepcióban hamis. Így merülhet fel, hogy az elmélkedést végrehajtó egohoz nem tartozik test, de mindeközben továbbra is érvényes p2 – ezért ismerjük jobban a lelket vagy elmét, mint a testet –, ebből pedig p3 következik, mely implicit módon már tartalmazza p1-et és p4-et, s az utóbbi már egyértelműen utal a halhatatlanságra.
Elgondolható vagy felfoghatatlan logikai értelemben azt jelenti, hogy egy bizonyos állítás modális struktúrája alapján lehetséges, vagy pedig lehetetlen. Az elgondolhatóság fogalma ebben az esetben a léleknek a testtől külön, illetve független létezését érinti. Semmilyen logikai törvénynek nem mond ellent, hogy a lélek a fent említett módon létezik, azaz lehetséges, hogy valóban így is létezik, de a puszta lehetőségből az adott empirikus tényekre vonatkozóan még semmi sem következik. A külön vagy a független létezés gondolata pedig egyértelműen olyan metafizikai állításokra utal, melyek annak ellenére, hogy tapasztalati úton nem ellenőrizhetők úgy viselkednek, mintha empirikus kijelentések lennének. A p3 és a p4 tehát önmagukban nem elégséges, csupán szükséges feltételei a Cogito szubsztancialista interpretációjának.
A mentális és a téridő predikátumok diszkrepanciája (p1) és a Cogito fenti átfogalmazása (p2) a logikai ellentmondásra vezethetők vissza. Értelmetlen egy idea méretei felől érdeklődni, mert az ideák Hume enigmatikus megfogalmazásával élve nincsenek sehol. Nem kevésbé abszurd, ha arról próbálom meggyőzni magam, hogy nem létezem. Descartes érvelése jól átgondolt: a démon-argumentum minden tapasztalat igazságára vetülő árnyékában p1 és p2 érvényességének fenntartásához az egyetlen mentőövnek a p3-ban kifejeződő lehetőség tűnik. A p1 azonban nem vitathatatlan premissza, számos antik és korabeli filozófus tartotta például végső soron anyagi természetűnek a lelket (vagy elmét), ami azt implikálja, hogy a gondolatoknak elméletileg lehetséges, hogy van meghatározható helyük, méretük stb., de mi ezeket például fizikai korlátozottságaink miatt nem vagyunk képesek észlelni. A Cogitoban szereplő indexikus vagy jelen idejű, egyes szám első személyű mentális terminusok átírásával pedig olyan kontingens állítást kapunk – például „René Descartes gondolkodik, tehát létezik” –, mely csupán egy időmeghatározással kiegészítve tarthat egyáltalán számot az igazságra. Összességében véve logikailag semmi sem indokolja, hogy komolyan – pro vagy kontra – elkötelezzük magunkat a p3-ban szereplő lehetőség valóságával kapcsolatban.
A Cogito evidenciája tehát nem tekinthető sem szükséges, sem elégséges bizonyítéknak a „sum res cogitans”, illetve a halhatatlanság kijelentéséhez, mert alapvetően egy grammatikai-logikai szükségszerűséget fejez ki, amelyből nem következik egyértelműen semmilyen empirikus-ontológiai álláspont.


Szecsődy Kristóf[1] A híres „cogito, ergo sum” megfogalmazás az Értekezésben és az Alapelvekben szerepel, az Elmélkedésekben taktikai megfontolásokból nem. A jelen idejű, egyes szám első személyű mentálisállapot-tulajdonítás ontológiai preszuppozíciójának hangsúlyozására Descartes itt az „ego sum, ego existo” szavakat használja.Irodalom


Boros Gábor (1998). René Descartes, Áron Kiadó
Boros Gábor (szerk.) (2007). Filozófia, Akadémiai Kézikönyvek, Akadémiai Kiadó
Demeter Tamás (2008). Mentális fikcionalizmus, Gondolat
Descartes, René (1961). „Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának módszeréről” in Válogatott filozófiai művek (ford. Szemere Samu), Akadémiai Kiadó, 205-299. o.
Descartes, René (1994). Elmélkedések az első filozófiáról (ford. Boros Gábor), Atlantisz, 25-108. o.
Descartes, René (1996). A filozófia alapelvei (ford. Dékány András), Osiris
Faragó-Szabó István (2005). Az újkori szkepticizmus története, Áron Kiadó
Gassendi, Pierre (1994). Az ellenvetések ötödik sorozata in Elmélkedések az első filozófiáról (ford. Boros Gábor), Atlantisz, 170-188. o.
Hume, David (1994) „A lélek halhatatlanságáról” in Összes esszéi II. (ford. Takács Péter), Atlantisz
Hume, David (2006a). Értekezés az emberi természetről (ford. Bence György), Akadémiai Kiadó
Hume, David (2006b). „Kivonat az Értekezés az emberi természetről című könyvből” (ford. Bence György) in A XVII. századi filozófia antológiája (szerk. Boros Gábor), Áron Kiadó, 331-346. o.
Huoranszki Ferenc (2001). Modern metafizika, Osiris
Husserl, Edmund (2000). Karteziánus elmélkedések (ford. Mezei Balázs), Atlantisz
Locke, John (2003). Értekezés az emberi értelemről (ford. Vassányi Miklós, Csordás Dávid), Osiris
Pally, Regina (2000). Az agy-lélek kapcsolat (ford. dr. Balázs-Piri Tamás), Animula
Ryle, Gilbert (1999). A szellem fogalma (ford. Altrichter Ferenc), Osiris
Sartre, Jean-Paul (1996). Az ego transzcendenciája (ford. Sándor Péter), Latin Betűk
Szecsődy Kristóf (2006). „Miért nem tekinthetjük Locke-ot legalább tulajdonság-dualistának?”, Magyar Filozófiai Szemle, 2006/3-4., 383-390. o.
Wittgenstein, Ludwig (1989). Logikai-filozófiai értekezés (ford. Márkus György), Akadémiai Kiadó
Wittgenstein, Ludwig (1998). Filozófiai vizsgálódások (ford. Neumer Katalin), Atlantisz
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes