ÚJ TARTALMAK

Marosán Bence - A történeti élet fenomenológiája
Toronyai Gábor: Tudományos életfilozófia. Tanulmány Edmund Husserl késői gondolkodásáról
Budapest, Osiris kiadó kiadó, 2002. 233 oldal

Visszatekintő. Egy csaknem 16 éve megjelent, Edmund Husserl idős kori filozófiájáról szóló könyvről van szó, joggal vetődik fel tehát a kérdés, hogy mi igazolja egy ilyen, viszonylag régen megjelent mű recenzálását.  Úgy gondolom, hogy azok a kérdések, amelyeket felvetett, mind hazai, mind nemzetközi színtéren aktuális, máig vitatott problémák; a szerző a nemzetközi vitákban megfogalmazódó álláspontokkal is összevethető, magas színvonalon kidolgozott megoldási javaslatokkal állt elő; a hazai színtéren zajló vitákat a szóban forgó könyv mindenképpen termékenyen, alapvető pontokon mozdította tovább; és speciálisan a hazai kontextusban olyan témákat emelt be a köztudatba, amelyek nem hogy a mű megjelenésének időpontjában, de még ma sem számítanak a szakmai közönség soraiban széles körben elterjedt, ismert toposzoknak Husserl filozófiájával kapcsolatban. Edmund Husserl kései filozófiájáról mindmáig az egyik legjobb, legkorszerűbb és legaktuálisabb mű itt Magyarországon – de nem csak erről van szó. Nem pusztán másodlagos irodalmat nyújt a szerző, nem egyszerűen Husserl-kommentárról van szó, hanem egy önálló filozófiai pozíciót is felvillantó szövegről, amely Husserl, és az utolsó fejezetben Michel Henry alapján a mindannyiunkban benne működő történeti élet fenomenológiai megragadhatóságának feltételeit szeretné tisztázni. Az azóta eltelt években Toronyai ezt a vonalat vitte tovább; a kulturális élet különböző területeire és jelenségeire összpontosító konkrét fenomenológiai, filozófiai leírásokkal szolgálva.
A hazai közegben művének máig tartó sajátos jelentőségét és aktualitását – önálló filozófiai erényei, állásfoglalásai mellett – az adja, hogy olyan, a Husserl-irodalomban meggyökeresedett előítéletekkel száll szembe, amelyeket egyébként a nemzetközi irodalom némely szerzőjének sem sikerült meghaladnia; illetve olyan vitákba kapcsolódik bele, amelyek még ma is nyitottaknak, eleveneknek tekinthetők. Az egyik ilyen elterjedt előítélet az érett Husserl idealizmusára, illetve idealista fordulatára vonatkozik. Eszerint Husserl, miután a Logikai vizsgálódásokban (1900/1901) végrehajtott a „fenomenológiai áttörést”, melynek révén visszatért „magukhoz a dolgokhoz”, és első főművében kidolgozott egy alapvetően realista irányultságú filozófiát, pár évvel később (1906/07 körül) áttért egy spekulatív jellegű, szubjektum-orientált idealista álláspontra. A fenomenológia transzcendentális idealista fordulatáról van szó, melyet már Husserl tanítványai közül is sokan kétkedve, gyanakvással fogadtak. A transzcendentális fenomenológia középpontjába a tiszta tudat (1906/07-től kezdve),[1] illetve a konstituáló tiszta én (legkésőbb 1912-től kezdve)[2] került; és a tiszta én, mint végső konstituáló forrás koncepciójához Husserl haláláig hű maradt. Ennek megfelelően minden értelem és érvényesség forrása a tiszta, illetve transzcendentális én.
Ez az a felfogás, amelyet nem árt kellő körültekintéssel kezelni. Ezt a megközelítést Husserl követői, tanítványai közül legismertebb módon Scheler és Heidegger úgy értelmezték, mint visszatérést egyfajta kanti típusú idealizmushoz; a Logikai vizsgálódások utáni művekre úgy tekintettek, mint amelyek mindenképpen visszaesést jelentenek az első főmű realista pozíciójához képest. Ez az értékelés, egyes filozófusoknál, értelmezőknél, mind a mai napig jelen van; olyan interpretációról van szó, amelyet távolról sem vehetünk teljesen meghaladottnak; noha a kéziratos hagyaték egyre gyarapodó publikálásának tükrében ennek a képnek az egyoldalúsága nyilvánvaló kellene, hogy legyen. Toronyai könyve részben ezekhez a vitákhoz kapcsolódik, illetve az itt vázolt, bizonyos mértékig torz és előítéletekkel terhelt képnek a felülvizsgálatát célozza. Teszi ezt az elsődleges és másodlagos forrásoknak a könyv megírásának idejében több mint elégséges ismeretének a birtokában; a Husserl-összkiadás dokumentumait alaposan ismerte, és értő módon használta; ahogy a hazai és nemzetközi, Husserl gondolataival és munkásságával kapcsolatos vitákban is otthon volt, ismerte a főbb álláspontokat, értelmezési irányokat, és ezekhez maga is kreatívan és produktívan kapcsolódott.
A szóban forgó előítélet szerint Husserl, transzcendentális (és egológiai) fordulata után, egy szubsztanciális, metafizikai ént tett meg filozófiája középpontjának;[3] egy időfeletti létezőt, mely enyhébb olvasatban minden értelem és érvényesség forrása,[4] egy erősebb értelmezés szerint azonban egyenesen lét- és világteremtő erővel rendelkezik.[5] Ez azonban, ebben a formában, soha nem volt Husserl véleménye, és utolsó korszakában kifejezett erőfeszítéseket tett azért, hogy filozófiáját biztosítsa a fentebbi félreértésekkel szemben. Ennek utolsó, nagyszabású dokumentuma Husserl befejezetlenül maradt műve, Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia c. könyv (1936), valamint az azt kísérő, tetemes mennyiségű kutatási kézirat (melyek jelentős részét az összkiadás Toronyai által is használt 15-ös és 29-es kötetében, illetve utóbb a 39-es kötetben adták közre). Husserl munkásságának utolsó szakasza (és Toronyai főként erre összpontosít) a történelmet helyezi a centrumba, és mindent a történelem felől ért meg: a transzcendentális ént vagy egót, illetve a transzcendentális egók alkotta közösséget is; ők is alá vannak vetve a történelemnek. A történelem pedig itt mindenekelőtt történelmi élet. Husserl utolsó korszakát tekintve − úgy gondolom – mindenképpen helyes azt állítani, hogy nem a szubjektum az, aki az életet konstituálja, hanem az élet az, aki a szubjektumot, és a szubjektumon keresztül önmagát konstituálja.
Ebben a fogalmi keretben döntő jelentőséggel bír az élet fogalma, és Toronyai annak szenteli művének egy jelentős részét, hogy érthetővé tegye Husserl élet-fogalmát. Könyvében azt próbálja megmutatni, hogy Husserl teljes filozófiai koncepciójának meghatározó, sőt, bizonyos szempontból központi mozzanata volt az élet fogalma; és hogy egyes visszatérő bírálatokkal szemben Husserlnél az intencionalitás nem pusztán egy formális viszony volt (a tudat vonatkozása tárgyára), és szubjektum-fogalma nem egy elvont, világon kívüli, metafizikai entitást jelölt, hanem ezeket a fogalmakat nála csak az élet gondolata révén érthetjük meg adekvátan. Vagyis szeretné megmutatni, hogy intencionalitás, szubjektum (ego) fogalmai nagyon is konkrét és tartalmas fogalmak nála, amelyek magukkal vonják világban való létünket, a világ forgatagában való egész mozgalmas részvételünket, implikáltságunkat. Intencionalitás és szubjektum teljes egészében belemerülnek a világba; ezek a fogalmak végső soron interszubjektív és történeti létezést jelölnek. Ebben az értelemben egy interszubjektív és történeti lét kifejezésére szolgálnak. Egyúttal Toronyai a Husserl-koncepciójában rejlő transzcendentális motívumot is hangsúlyozza; azt tehát, hogy a szubjektum (illetve a szubjektum intencionalitása) minden értelem és érvényesség végső forrása. Az életet a szubjektív oldal felől érti meg, fejti ki; az élet, ebben az értelmezésben (Husserl szándékaival és eszmefuttatásaival maradéktalan összhangban), értelem- és érvényességadó élet. Ezt azonban kellő óvatossággal kell érteni: az élet az érvényesség és az értelem szubjektív forrásaként sem válik azonban függetlenné a világtól, hanem az szervesen mindig világi összefüggések közé illeszkedik. Felfedi a világi összefüggéseket, nem pedig megteremti őket, mint valamifajta demiurgosz. Ezt a felfedő, értelmező munkát pedig a szubjektív élet történelmileg és társadalmilag meghatározott, artikulált módon viszi végbe.
Mi a speciális jelentősége annak, hogy Toronyai Husserl filozófiáját mindenekelőtt életfilozófiaként próbálja értelmezni, olyan filozófiai koncepcióként tehát, melynek központi fogalma az élet? Toronyai törekvéseiben mindenekelőtt a Husserl filozófiájával kapcsolatos bizonyos általános előítéletekkel szembeni harcot kell látni. Az egyik legfontosabb ilyen előítélet, amelyre már fentebb is utaltunk, hogy Husserl tudatfilozófiát művelt, melynek ágense a világon kívüli metafizikai szubjektum. Ezt a fajta tudat- vagy szubjektumfilozófiát jellemezte a Husserl-korabeli életfilozófia egyik klasszikus szerzője, Wilhelm Dilthey, a következő, híressé vált szavakkal: „A Locke, Hume és Kant konstituálta megismerő szubjektum ereiben nem valódi vér folyik, hanem a puszta gondolkodási tevékenységnek tekintett ész híg leve”.[6] A tét tehát az volna, hogy kimutassuk, hogy ez a kép Husserllel kapcsolatban hamis, hogy nem egy absztrakt szubjektum, világtalan, elvont gondolkodási tevékenysége az, ami nála a világot, a létet bármiféle értelemben is megteremti, hanem éppen ellenkezőleg: a husserli szubjektum, illetve tudat létét a világba való bevontság alkotja; léte az ő tényleges életfolyamata, világban való részvétele. Ilyen módon Husserl filozófiája nagyon is közel áll az általa egyébként sokat bírált, de egyúttal mégis tisztelt Dilthey gondolkodásához; (akivel kapcsolatban Husserl a transzcendentális motívum elmaradását tartotta az egyik legnagyobb fogyatékosságnak. Husserl életfogalma egy sajátosan transzcendentálisan értelmezett életfogalom volt).
Egy átfogó monográfiáról van szó, mely szisztematikusan végighalad a husserli filozófia legfontosabb fogalmain és belátásain, és módszeresen feltárja a köztük lévő lényegi összefüggéseket. Ilyen módon végighalad többek között az intencionalitás, a fenomenológiai redukció, az „ego cogito”, a tiszta én, a transzcendentális, az eleven jelen, az időtudat, a konkrét monadikus én, a monászközösség, az interszubjektív konstitúció, a noézis-noéma korreláció, stb. fogalmain, és részletesen vizsgálja a köztük fennálló belső, tartalmi-logikai viszonyokat. Ezeket a fogalmi elemzéseket elhelyezi a husserli életmű fejlődésében, melyet egy koherens, korábbi gondolati tendenciákat kibontakoztató, logikailag jól összefüggő egységet mutató folyamatnak állít be. Ennek a fejlődési folyamatnak az eredménye, hogy Husserl eljut a konkrét, történetileg megragadott, interszubjektív életig; és a fenomenológia olyan határproblémáihoz, mint a fenomenológiai metafizika gondolatához, illetve a történelemben ható teleológia eszméjéhez, melyekre Toronyai szintén kitekint, (ld. pl. 228. o., 166-os jegyzet).
Noha rekonstrukciója során Toronyai visszanyúl az érett Husserl első főművéhez, a Logikai vizsgálódásokhoz, tehát Husserl úgynevezett „realista” korszakához, és az ott megjelenő élet-fogalomhoz (az „intencionális élmény” fogalmához) figyelmének középpontjában mégis Husserl transzcendentális filozófiája áll, melynek első szisztematikus, emblematikus műve, a röviden Eszmék címen emlegetett munka (1912). Toronyai érdeklődése mindenekelőtt a transzcendentális fenomenológia élet-fogalmára irányul. Ily módon a könyvben kiemelt szerephez jut a transzcendentális szférát megnyitó fenomenológiai redukció husserli módszerének bemutatása. Egy bevettnek számító[7] felosztással Toronyai a fenomenológiai redukció három fő útját emeli ki: a transzcendentális fenomenológia első korszakának úgynevezett kartéziánus útját, mely a „leggyorsabb”, és amely egyből a tiszta tudat szférájához visz bennünket, a húszas években kialakult pszichológiai utat, amely az intencionális aktust mint olyat állítja a középpontba, és végül a harmincas évek ontológiai útját, amely az „életvilágon” halad keresztül. Ezek az utak egyre lassabbak, egyre óvatosabbak – de mindegyik végállomása ugyanaz: a transzcendentális, konstituáló tudat szférája, és az e szféra felől értelmezett élet.
A redukcióknak ettől a módszertanától nem független a szisztematikus elemzések husserli módszere, amelynek egyes rétegeit Toronyai egymással való rendszeres összefüggésükben tárgyalja. Négy, egymással szervesen összekapcsolódó, egymást időrendben követő és logikailag is egymásra épülő elemzési módszer van Husserlnél: statikus, genetikus, generatív és konstruktív fenomenológia. Az első három a tiszta szemléleti adottság közegében mozog; a negyedik azt próbálja meg fenomenológiailag hozzáférhetővé tenni, ami elvileg nem lehet adva szemléletileg. A statikus módszer a kész tárgyiságokra, a szilárd, befejezettnek tekinthető összefüggésekre irányul. A genetikus megközelítés a minden tárgyisághoz és adottsághoz, és éppígy az egóhoz és az interszubjektív közösséghez is szükségszerűen hozzátartozó időbeli keletkezés apriori struktúráját vizsgálja. A Husserl utolsó korszakában kidolgozott generatív fenomenológia már az egymást követő történelmi generációkban konkrétan munkálkodó élet fenoménjét hivatott feltárni (Toronyainál: „interszubjektív [intermonadikus] konstitúció mint módszer”, 18sk).[8] Ez utóbbi módszertani úttal szoros összefüggésben jelenik meg Toronyainál a mindenekelőtt Eugen Fink által írt VI. Kartéziánus elmélkedésben[9] felvetett, de maga Husserl által is ismert, tárgyalt és alkalmazott konstruktív fenomenológia, illetve fenomenológiai konstrukció eljárása, amely a szemléletileg közvetlenül nem hozzáférhető indirekt feltárását célozza. Ezeken a szisztematikus elemzési módszereken keresztül jut el Toronyai a „fenomenológiai abszolútumig”, „a történeti lét nagy faktumáig” (146skk, 228).[10]
A könyv gondolatmenete (mindenekelőtt a könyv legnagyobb részét kitevő második főszakasz)[11] úgy halad, hogy Toronyai körüljárja, hogyan válik a szubjektumpólus felől megvilágított transzcendentális élet fogalma Husserl munkásságában egyre konkrétabbá és tartalmasabbá. Kimutatja, hogy lényegi, elválaszthatatlan kapcsolat van Husserlnél a szubjektumpólus és az objektumpólus között, hogy az élet fogalma biztosítja a szoros kapcsolatot a kettő között, és hogy végső soron az élet konkretizálja és konstituálja önmagát szubjektív és objektív pólusként, mint öneszmélő és világképző, illetve világtapasztaló élet. A szubjektumpólus kezdetben egy absztrakt, logikai én, tiszta én, mely ilyenként vonatkozik az objektumra, illetve az objektív összefüggések horizontjára, mint a világra. Ez a statikus elemzési mód számára megmutatkozó tiszta én. Ezután az ego konkrétabban, mint monadikus ego konstituálja önmagát, mely már nem pusztán az élmények és aktusok elvont, logikai vonatkozási pontja, hanem egy habitusokkal, emlékekkel, különböző képességekkel bíró tartalmas, személyes én, csak transzcendentális nézőpontból tekintve. A monadikus egóhoz szükségképpen hozzátartozik egy individuális genezis; ezt a transzcendentális személyes ént a genetikus megközelítés tárja fel. Végül a szubjektív öneszmélő és világképző életet a maga teljes gazdagságában az interszubjektív (generatív) konstitúciós út fedi fel; ez mutatja meg, hogy az ego mindig is társegók, egy átfogó interszubjektív közösség tagja, és hogy lényegénél fogva elválaszthatatlan egy interszubjektív, történeti és kulturális közösségtől. A transzcendentális szubjektivitás, legkonkrétabb, abszolút formájában, transzcendentális interszubjektivitásként mutatja meg magát; méghozzá oly módon, hogy ahhoz a társadalom, sőt a természet története is strukturális módon hozzátartozik, (154-156).
Meg kell itt említeni, hogy a különböző konstitúciós szintek összekapcsolásában alapvető szerepe van Toronyainál (és, mint elemzései alapján világosan látható: magánál Husserlnél) az időtudat problémájának. Az idő a szubjektivitás lényegi médiumának bizonyul, és az idő, kezdetben individuálisnak tűnő konstitúciója és önkonstitúciója az, ami átvezet a történelmi és közösségi idő konstitúciójához. Ennek alapján megmutatkozik, hogy a szubjektum mindig is egy történetileg értett interszubjektivitás része, éppúgy, ahogy az individuális idő (az individuális élményfolyam ideje) mindig is egy átfogóbb, közösségi, interszubjektív időnek az önállótlan mozzanata, pontosabban: az individuális élményfolyam ez utóbbi, történelmi és kulturális interszubjektivitás (valamint a rá jellemző időbeliség) részeként konstituálja magát.[12] 
*
Toronyai Gábor könyve egy ma, 2018-ban is teljesen friss mű, aktuális értelmezésekkel és problémafelvetésekkel. Munkája szerencsés konstellációban született, a rendszerváltás utáni Magyarországnak abban az időszakában, amikor a hazai fenomenológiai és speciálisan Husserllel foglalkozó kutatás új erőre kapott, olyan hazai mesterek védőszárnyai és ösztönző segítsége alatt, mint Vajda Mihály, Munkácsy Gyula, Fehér M. István, Tengelyi László, illetve az akkor (a kétezres évek elején) még mindig szintén pályája relatív kezdetén álló Mezei Balázs. A könyv megjelenése óta eltelt 16 évben a Husserl-szövegkiadás jelentősen előrehaladt,[13] és az életművel, a Husserl által egykor felvázolt problémahorizonttal kapcsolatos viták is több jelentős, nemzetközi fordulóponton mentek keresztül. Mégis: A tudományos életfilozófia c. könyv máig nem vesztett aktualitásából, olyan kezdeményezéseket, megfontolásokat találunk benne, amelyek ma éppúgy relevánsak az említett viták szempontjából, mint a mű születésének idején. Toronyai intuíciója kiválóan működött: a 2002-es könyv olyan – egyébként alaposan körülbástyázott, alátámasztott – sejtésekkel szolgált, amelyeket az azóta zajló kutatások és szövegkiadások csak megerősítettek; és olyan filozófiai téziseket fogalmaz meg (többek között életfilozófia és tudományos filozófia összeegyeztethetőségét illetően), amelyek ma is további vitákra és vizsgálódásokra kell, hogy indítson bennünket.[1] Melynek alapvető szövegei: Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie. Vorlesungen 1906/07. (Bevezetés a logikába és az ismeretelméletbe. Előadások 1906/07-ből). (Husserliana 24). Valamint: A fenomenológia ideája (Husserliana 2. Magyarul: In: Edmund Husserl válogatott tanulmányai. Budapest: Gondolat kiadó, 1972: 27-110).
[2] Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I-III. (Eszmék egy tiszta fenomenológiához és fenomenológiai filozófiához I-III). Hua 3-5.
[3] Vö. pl. Martin Heidegger: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (1925), Frankfurt am Main: Verlag Vittorio Klostermann, 1994. Ld. még pl.: Jean-Luc Marion: Réduction et donation, Paris: P.U.F., 1989.
[4] Egy meglehetősen standardnak számító olvasatról van szó. Vö. pl. Tengelyi László: Őstények és világvázlatok, Budapest: Atlantisz kiadó, 2017: 167skk. (Az idézetben az értelemadás forrásaként a „tiszta tudat” van megjelölve, azonban a „tiszta tudat” az Eszmék [1912] korszakában már a strukturálisan a tiszta énhez tartozik).
[5] Vö. Tengelyi: Élettörténet és sorsesemény, Budapest: Atlantisz kiadó, 1997: 143sk. (Itt Tengelyi Fink Husserl-értelmezését elemzi). Egy újabb ilyen értelmezésért: Arthur David Smith: Husserl and the Cartesian Meditations, London & New York: Routledge, 2003.
[6] Wilhelm Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Tanulmányok, Budapest: Gondolat kiadó, 1974: 66.
Toronyai könyvében: 227. oldal, 164-es jegyzet.
[7] Legkésőbb Iso Kern klasszikussá vált, 1962-es cikkje óta bevettnek számító felosztásról van szó. Kern: „Die Drei Wege zur transzendental-phänomenologischen Reduktion in der Philosophie Edmund Husserls”, in Tijdschrift voor Filosofie, 24ste Jaarg., Nr. 2 (Juni 1962), pp. 303-349.
[8] Ezekről a módszertani utakról részletesebben ld.: Marosán Bence: „Edmund Husserl és a filozófia határai”. In: Létünk folyóirat (2016/3): 71-89.
[9] Fink: Cartesianische Meditation. Teil I: Die Idee einer transzendentalen Methodelehre. The Hague, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1988. (In: Husserliana Dokumente 2/1). (1932).
[10] Toronyai könyve előtt magyar nyelven ilyen átfogó igényű, szisztematikus, a végső husserli kérdésekig eljutni szándékozó monográfiával, tudomásom szerint, Mezei Balázsnál találkoztunk: Zárójelbe tett Isten. Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia vázlata. Budapest: Osiris kiadó, 1997.
[11] II. Transzcendentális élet. 54-174. oldalak.
[12] A tanulmány harmadik, kitekintő részében Toronyai Michel Henry radikális életfenomenológiáját elemzi, melyben az élet, tér- és időhorizontok nélkül, tiszta bensőségben, tiszta érzéki önaffekcióként tárul föl.
[13] Művében Toronyai a Husserliana 29. kötetéig bezárólag használja az életmű kritikai kiadásának dokumentumait; jelenleg a Husserliana a 42. kötetnél tart, a Husserliana Materialien (kiegészítő kötetek) pedig a 9. kötetnél. 
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes