ÚJ TARTALMAK

B. Tóth Klára - Iránykérdés az életfa kapcsán
Iránykérdés az életfa kapcsán

Ahogy a buraként fölénk magasodó banánfa másfél méteres leveleivel betölti az étkezőnk terét, hatalmas levelei védőn hajolnak az ebédlőasztal fölé, a fa égre mutató oszlopként utat nyit fölfelé, szinte átfúrja a mennyezetet, megteremti a szakrális teret, mint egy vertikális tengely, az Isten és ember közti kapcsolat szimbólumként emelkedettebbé varázsolja a nyűgös hétköznapokat.
Az Életfa motívumát a legtöbb kultúrában megtaláljuk, a bibliai teremtéstörténetben a jó és rossz tudásának fája mellett, megtaláljuk az óind Rig Védában, az ókori görög és római mítoszokban, egyiptomi, mezopotámiai ábrázolásokon. A templomok elődei, a szent ligetek közepére fát ültettek, aminek misztikus jelentést tulajdonítottak, szentként tisztelték. A kolostorudvarok is őrzik a szent ligetek emlékét, a négy, egymást keresztező út, (a paradicsomi négy folyó, vagy a világ teljessége) metszéspontjába ültetett fával. Tavasztól őszig mi is kiültetjük a banánfánkat a kert közepére, a gránátalma, füge, rozmaring, babérbokor és az akantuszcserje közé, az életfa-világtengely helyzet mintegy megszenteli, szakralizálja a kertet, elmélyültebb gondolatokra inspirál. Az ószövetségi prófétáknál a fügefa is a meditáció és imádság színhelye, mert azt tartották a paradicsomkerti jó és rossz tudásának fája tiltott gyümölcsének.
A perzsa paradicsom-motívumos szőnyegek is a kert szent fáit idézik. A mezopotámiai Zikkuratok, a mesterséges szent hegyek teraszos ligeteiben az örökzöld ciprusok a halált és a feltámadást, a gyümölcsfák az életet és a termékenységet fejezik ki. Az ó- indiai eredetű sakkjáték is a paradicsomkertet ábrázolja, mint világmodellt, ahol a jó és a rossz küzdelme zajlik. Az Életfa szimbolikája egyrészt saját magunkat fejezi ki, a szellem, lélek, test egységét, másfelől a transzcendenciát. Jung szerint:
" A fa a sötétségben felragyogó középpont látomása, ahol minden út összefut, vagyis a világmindenség misztikus középpontja."
A Világfa motívuma az egész világon elterjedt, de a fa ágai közt a nap és a hold ábrázolása szkíta-hun hitvilágra jellemző. A hun világfa tetején az Egek Ura lakik, őt általában sólyom képében ábrázolják. A fa baloldalán felül a Hold birodalma van, ahol mitikus táltosállatok laknak. A Holdat a Boldogasszony jelképezi. A meghalt és még meg nem született lelkek madártestben élnek az ágak között.
A székelykapuk díszítésén, a kapuzábén mindig szerepel az életfa vagy világfa, a nap és a hold, sokszor az alvilág, mint gyökér, a földi világ, mint virágzó fa, és a felvilág az égitestekkel, csillagokkal. A madármotívum szintén fontos elem, közvetítő ég és föld között. A szkíta-hun ősi egyistenhit - amit a nap szimbolizál - maradványa a csíksomlyói búcsú, ahol zarándokok százezrei várják együtt a felkelő napot, miközben a székelyek ősi istennőjéhez, a Babba Máriához, vagyis Boldogasszonyhoz  imádkoznak. Obrusánszky Borbála írja Szkíta-magyar múltunk ragyogása című könyvében, hogy a Kaukázusban minden nyáron fölmásznak a háromezer méter magas Babadag hegyre, ahol megvárják a napfelkeltét. Ez az ősi hitvilág él tovább napkorong, napforgó ábrázolásában a székelykapukon. Szakrális jegyek, nap, hold, csillag  található  az erdélyi újkeletű vaskapukon is, de még pajták fa nagykapuján is láttam csillagot. A szakrális jel mintegy az égiek oltalmába helyezi az épületet.
A lakodalmi kalács szintén többletjelentést hordoz. Erdélyben prémes kalácsnak hívták a székelyek és beleszúrt faággal, vagyis életfával díszítették. Az életfa, termőfa-állítás szokásából eredeztethető a karácsonyfa is. Még a 19. században is állítottak cserépbe szúrt gledicsiaágat, aminek törzsére spirálisan színes papírszalagokat csavartak, tüskéire arany diót, almát szúrtak, utalva a bűnbeesés kígyójára és a tiltott gyümölcsre.
Az ősmagyar ételkultúra is a világfa hármas jelképrendszerét fejezte ki. Az égi világot a fán termett gyümölcsök, a szőlő, alma, levél, virág és méz, a földi világot az állat húsa, fűszerek, gombák, a földalatti világot a gumók, gyökerek, hagymák jelképezték, tehát az ősi áldozati ételünk a világszerte közkedvelt étel-hungarikum, a gulyásleves őse.
A bibliai Jelenések Könyvében is szó van az Élet Fájáról: … középen van az élet fája… a fa levelei a népek gyógyítására valók. (Jel 22,2.) Boldogok, akik  megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához. (Jel.22,14.) Szent Bonaventura, 13. századi ferences szerzetes imája világossá teszi az Élet fája Krisztus-párhuzamát: „Add meg nekünk a bölcsesség Lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük.”
Az Életfa fogalmának mai, spirituális megközelítéseire példa Csontváry szimbolikus festménye, a Magányos cédrus, amelynek a lombkoronája is rejtélyekkel van tele. Magasabb dimenzióra utal Lator László Magányos cédrus című verse is, amely így végződik:

Úgy fekszik, préselődik gallyra gally,
a zöld korona eleven radar,
fogja s szórja egy valahányadik
dimenzió hullámveréseit.

Pap Gábor művészettörténész olvasatában a Magányos Cédrust a Halál Fájaként festette meg Csontváry, a Zarándolkás a cédrusokhoz Libanonban című festményét az Élet Fájaként, ahol a Fény birodalmának fiai sorakoznak fel a mitikus Fa körül, ami a Tejútrendszerből eredő életminőséget interpretálja a vizualitás nyelvén. Életfa-minőségre utal többek közt az ágak madárformává formálódása is, ahogy ezt a madár-vonatkozást szinte minden életfa-ábrázoláson megtaláljuk.
A gyügyei kazettás mennyezet életfája ennek párhuzamaként értelmezhető, ezt is, mint a legtöbb kazettás mennyezet képi jelentéseit a fény olvassa le, ahogy különböző napszakokban és évszakokban a sötétkamra elve alapján rávilágít az ünnepkörök aktuális motívumaira. (forrás: Pap Gábor. A Napút festője)
Szent Bonaventura működése óta egyre gyakoribb lett Krisztus keresztjét, mint élőfát ábrázolni. Ezeken a műveken a kereszt kihajt, levelei, ahogy János evangélista látomásában írja, a népek gyógyítására szolgálnak. A gyöngyöspatai Jesse fáját is ilyen gyógyító levelek borították eredetileg. talán ezért húzogatták ki őket a hívek, ma már ez levele sincs, csak a csapolás helye látszik körben.
Több magyar népdal őrizte meg a világfát, mint Krisztus megszemélyesítését:

Ég szülte földet,
föld szülte fát,
fa szülte ágát,
ág szülte bimbaját,
bimbaja szülte virágát....

A paradicsom mezejibe kezdetű népdalban a termőfa, mint Krisztus keresztjének szimbóluma jelenik meg:

Én nem láttam szebb termőfát,
mint Úrjézus keresztfáját,
mer' az vérrel virágozik,
szentlélekkel gyümölcsözik.

Az Élő, Cselekvő Kereszt ikonográfiai ábrázolására legizgalmasabb példa a zsegrai templomban lévő Golgota-ábrázolás, ami a megváltás tetteit sorolja fel. Jézus egy zöldellő, virágzó keresztfán függ, hiszen a keresztáldozata folytán életfájává változott. A Zynagogát megszemélyesítő nőalakot a keresztfából kinyúló kéz leszúrja, ami azt fejezi ki, hogy befejeződött az ószövetség. A Mennyek kapuját viszont kinyitja egy kéz, ami a kereszt jobb oldalából nyúlik ki. Az Ecclesia egy négyfejű állaton ül, ami a négy evangélistára utal. Alul a bűnbeesés és a kiűzetés jelenete látható.
Az angliai Norfolk mellett a tengerparton nemrég találtak egy fatörzsekkel körülhatárolt kört, közepén egy gyökerével fölfelé állított, Kr.e. 2050-ből származó fatörzset, ahol a feltételezések szerint egy előkelő tetemét helyezték el. Ez némely ausztrál törzseknél és az észak-amerikai síksági indiánoknál  tapasztalt szokással magyarázható, ahol a magas fák ágai közé tették ki a halottat, hogy így biztosítva legyen az átjárás a Föld és az Ég között. (Forrás: Bryan Sentance: A fa és az ember)
Jézus az Újszövetségben sokszor hozza fel a szőlő-hasonlatot, gyakran beszél példázatokban, hogy szemléletessé tegye a mondanivalóját. A református úrasztali terítőkön gyakori a szőlőábrázolás, fa-szerű növény közepén egy nagyobb termés, körülötte kisebb szőlőfürtök, körülötte növényi díszítések, tehát ez is a paradicsomkert modellje.
Vegyük észre elődeink mindennapos használati tárgyaikba épített üzenetét, az ősi tudást, amit évezredek óta ismernek és beépítették jelrendszerükbe, hogy nekünk, kései utódaiknak elmondhassák, az élet nem ér véget a halál után, az ember legfőbb kérdéseiben a transzcendens irány jelenti az igazi távlatot.


2014 július 4.  B.Tóth Klára


Képen: Életfa - Frances Green


Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes