ÚJ TARTALMAK

Muhel Gábor - A napsütötte sávon innen és túl. (Egy Petri-vers értelmezéséhez)„Ne szólj szám, nem fáj fejem.
De akkor meg minek
a fej, a száj?”
(Petri György: Mentálhigiénia)
Petri György „szerelmi költészetéről” sokszor és sokan elmondták már, hogy aligha interpretálható hatalomelméleti, szociológiai és kultúrtörténeti szempontok figyelembe vétele nélkül. Kevesebb szó esett azonban arról, hogy miképpen érhető tetten ez az olvasási metódus ezekben a szövegekben. Ennek okán jelen írás közvetetten arra kérdésre keresi a választ, hogy mi az, ami létjogosulttá teszi a Petri-líra radikalizmusát, s hogyan nyilvánul meg a „szerelmi költészet nehézsége” a költő recepciójában. Ehhez segítségül hívjuk Mihail Bathyin ún. „karnevália-elméletét”, amit bővebben a Francois Rabelais-ról és az európai gondolkodásról írott munkájában fejtett ki, de – a Petri-szakirodalom alkalmazásának segítségével – igyekszünk egyéb nézőpontokat is érvényesíteni.
A Szovjetunióban csak a 60-as években megjelent, nyugaton viszont már fordításból régebben ismert Bathyin-mű fő koncepciója elsősorban abban áll, hogy megkérdőjelez és elutasít minden ideológiai és hatalmi struktúrát, továbbá egy alternatív episztemológiát szegez szembe a fennálló hatalmi renddel, azáltal, hogy felforgatja azt. Éppen ezért a karneváli tudatban a törvény hatalom felől tekintett homogenitása eltűnik, mivel nyíltan felvállalja a heterogenitást (a durvát, a deviánsat, a vulgárisat, a szubverzívet). Ez magyarázza, hogy gyakorta rokonítható a kaotikussal és az anarchikussal.  Mivel a hatalom és ideológia viszonya a karnevalizációban megfordításra kerül, a mondottak tükrében a Petri-életműre olyannyira jellemző groteszk és abszurd attitűd könnyebben értelmezhetővé válik. Annál is inkább, mert a 20. században a karnevalizáció fogalma fokozatosan kitágul és – egzisztenciális aspektusa mellett – általános kultúrakritikai és poétikai mozzanattá válik. Mindez abban is megmutatkozik, hogy megkérdőjeleződnek a végérvényesnek hitt hierarchiák a kortárs ismeretelméletekben, vagyis a karnevál ebben az értelemben nem más, mint a társadalom inverziója, a marginális ideiglenes legitimálása, a magas és mélykultúra egyensúlyának felkavarása (de legalábbis értelmezési kísérlete), a hatalom fiktív hátterének leleplezése által. A mainstream és a szubkultúra viszonyának retextualizációja (újraíródása) azonban egyben a szubjektum dekonstrukciója is, s egy adott szövegkorpuszon belül szemantikai értelemben éppen úgy megnyilvánul, ahogyan a nyelvhasználatban szintúgy tetten érhető.
Mint említettük, a karneváli tudat kultúrtörténeti hátterét vizsgálva azt találjuk, hogy már-már elválaszthatatlan egyes hatalomelméleti és szociális kérdésektől. A középkorban például a karnevál ún. „megtűrt repedés” volt a regnáló hatalom számára, mivel – részben ideiglenes mivolta végett – kontrollálhatóvá vált. Ennek oka pedig pszichológiai és antropológiai összefüggésekben is keresendők, amire az ókori Dionüszosz-ünnepek szintén rámutatnak, hiszen a Bacchus-ünnepek ideje alatt (adott keretek között) egymás mellé kerülhettek egymással látszólag antagonisztikus minőségű entitások, mint például a prostituált és a szűz, a szent és a profán, vagyis a racionális helyét időlegesen átvette az irracionális. Az ősi társadalmak rituáléiban, a természeti népek ünnepeiben szintén ezek a mozzanatok figyelhetők meg, melyeket az emberi lét ontológiai és szociális kereteiből való kilépés atavisztikus vágya indokol. (Ennél fogva, egyszerre transzgresszív és regresszív: egyszóval úgy is mondhatnánk, hogy egy progresszív értelemben vett transzregresszív tudatállapotról van szó.) Az említett irodalmi példánál maradva, Rabelais Gargantula és Pantagruel című művében szintén találkozhatunk a karneválokra jellemző sajátos aránytalansággal, összefüggésben azzal, hogy átmenetileg felfüggesztésre kerülnek a legitim társadalmi és erkölcsi normák (ld. pl. a mű egy helyén a Notre Dame magasából levizelt a tömeget). Petritől sem áll távol ez a magatartás – Önarckép című versében például ezt olvassuk: „kiokádik a pinceablakon, / a siető-kopogó cipőorrokra.”  A metafizikai szubjektum átvált a test naturális és animális képzetévé, amint az a következő sorokból is kitűnik: „Izzás szagára bódul föl a baromlény. / Tisztálkodik a tisztátalan állat.” Ahogyan az Apokrif című versben szintén látjuk, már-már blaszfémiának tekinthető, hogy a vegetatív állati lét groteszk módon megcsúfolja az ember transzcendens lényegét – ám a „balkáni módon agyonhasznált test” egyben reflexió a vers megírása idején fennálló hatalmi apparátusra (testre), illetve az egyes társadalmi rétegek szimptómáira. Hasonlóképp cserél helyet a „fent” és a „lent” világa a Futam című szövegben. A groteszk testkép poétikai alkalmazása, a magaskultúra szubverzivitása az altest (végtermékeinek) hangsúlyozása révén nyer létjogosultságot, tehát a szubjektum által létrejött mű (mint szellemi termék) excretummá válik, vagyis az altest (a nyers ösztön) kerül a szellem és az az ész helyébe.
Részben egyetérthetünk Fodor Géza monográfiájának egyik állításával – ti. hogy Petri tradicionális költő –, mivel szerinte költészetében „a versmodell önkorlátozó, önkritikus, reflexív jellegéből adódóan akkor is belül marad a hagyományos lírai alapviszonyokon, amikor több strukturális összetevője – nyelvi, poétikai, tematikai radikalizmusa – a lírai beszéd közmegegyezéses területén túlmutat.”[1] Meglátása szerint tehát Petri nem a magyar lírai hagyománnyal szakít, illetve fordul szembe, hanem a költészet kultikus (profetikus) felfogását gondolja újra: demitizálja és racionalizálja, ellenőrzött műveletté teszi a költői beszédet. Ezt a poétikai attitűdöt Gottfried Benn 1951-es dolgozatában a következőképpen fogalmazza meg: „a nyilvánosság […] így képzeli: emitt van egy ligetes táj, amott pedig áll egy melankolikus hangulatú fiatalember vagy kisasszony, s máris megszületik egy vers. Nem, ilyen módon nem születik vers. Egyáltalán: vers nagyon ritkán születik, a verseket csinálják.”[2] Mivel a Petri-szövegekre szintén jellemző a berögzült és bornírt olvasói magatartás megsértése, az aktuális legitim kánon elbizonytalanítása, sőt, negligálása, így az ihletre, élményekre támaszkodó, valamint azzal azonosuló költészetet alapjában véve értelmezi át. Vagyis a forma és a különféle életproblémák kiélezésével teremti meg azt a társadalmi kontextusban interpretálandó szubverzív és dekonstruktív distanciát, mely verseinek tulajdonképpeni katalizátoraként működik, s ami egyfajta marginális poétikai koncepcióban határozza meg önmagát. Igaz ez a költő ún. szerelmi költészetére is. Nem véletlen tehát, hogy szövegeiben nagy hangsúlyt kapnak azok a parafrázisok, intertextek és szexuális utalások, melyek a hazai kulturális tradíció és nyelvtani örökség provokációjaként és szociális reflexiójaként olvasandók. Emiatt „kilép a szokvány költőszerepből és poétikából, s elhatárolja magát tőlük (miközben nem tagadja meg a tradíciót). […] E kilépés új poétikai teremtését feltételezi, új szerep kialakítását teszi lehetővé – röviden: a költői autonómia megszervezését.”[3] Vessük ezt össze Witold Gombrowitz érvelésével! Szerinte ugyanis „a tiszta, verses költészetben a túlzás gyötör; túl sok költészet, túl sok metafora, túl sok szublimáció és végül túlzott sűrítés megtisztítván minden költőietlen elemtől: vegytani anyaghoz lesz hasonló a vers. […] A költőkben nemcsak ájtatosságuk zavar, az hogy minden kompenzáció nélkül teljes mértékben átadják magukat a Költészetnek. hanem a valósággal szemben folytatott struccpolitikájuk is: védekeznek a valóság ellen, látni vagy elismerni sem akarják, szándékosan hozzák magukat bódult állapotba, ami nem erő, hanem gyengeség. […] Egyszer s mindenkorra szakítanunk kell azzal a súlytalan gondolattal, hogy a »művészet elragadtatást kelt bennünk« és hogy »gyönyörködünk a művészetben«. Nem, a művészet csak bizonyos mértékig kelt elragadtatást és a gyönyörűségek, melyben részesít, kétségesek.”[4] Hasonlóképpen vélekedik Schein Gábor is, aki úgy gondolja, Petri merőben más költői szerepet vesz magára, mint a legtöbb kortárs költő: „eddigi kritikusai egy dologban megegyeztek: költészete valóban lebontja a képviseleti jellegű költő-szerep hagyományát. Iróniája tehát elsődlegesen »magánjellegű« (Rorty), amelynek forrása nem utolsósorban az emberi lét itt és most érvényesülő teljes kiszolgáltatottsága, vagyis a szabadság hiánya.”[5] Ezt támasztják alá költészetének azon sajátosságai, hogy például idegen tőle a túlzott esztétikum, az ájtatosság, a valóság romanticizálása, helyette viszont megjelenik a groteszk és abszurd képek sokasága, a fokozott tárgyilagosság és a klasszikus versforma megbontása. Ha komparatisztikai szempontból összevetjük például Baudelaire Egy dög című versével Petri Maya című költeményét, akkor világosan láthatóvá válik e groteszk testkép poétikai alkalmazása. Fontos megjegyezni azonban, hogy a testiség, az érzékiség, a nyers szexuális ösztönök verbális kiélése a magyar költészeti hagyománytól korántsem idegen. Számos példát találunk arra vonatkozóan, hogy ez a tradíció mintegy „szubkultúraként” a kezdetektől jelen van irodalmunkban – még ha nem is kanonizált formában.[6] Éppen ezért Petri – olvassuk Keresztury Tibornál – „a lebontás, az érvényesítés, a visszavonás újraíró, átértelmező eredetisége révén kivételesen nagy szerelmi költészetet teremt, egy hagyományos paradigmát újít meg, annak tradicionális érzelmi-morális-személyiségbeli feltételei és jellemzői közül gyakorlatilag mindent visszavesz, kétségbe von.”[7] Ilyenformán a költő szerelemfelfogását az intellektuális kontroll racionalitása, a bensőségességgel szembeni mély „gyanúper” határozza meg.[8] Amint az a Felirat soraiból is kitűnik, a szubjektum felszámolódása a szövegtesten belüli „megmerevedésben” realizálódik, mely dichotómia megteremti azt az implicit feszültséget, amely az emberi kapcsolatok anomáliáira, illetve a társadalom  visszásságaira reflektál: „A kaktusz és homok kora elközelg - / a barátságnak vége. / Vége, ti kedvesek, a szerelemnek. / A szeretet / betokozódik, / szél hordja, / és kemény lesz, mint a kvarc. / Jelen van – jelt nem ad.” Kiegészítvén a mondottakat, érdemes összevetni az előbbieket az Öt szerelmes vers néhány sorával, mely még nyilvánvalóbbá teszi fenti állításunk: „Szerelmed megtart, mint formalin / elvetélt magzatot. // Nem kecsegtet se gyönyör, se gyerek. / Mint egy kurva piactérnyi ölébe: / jelenlétem a világba mered.” Mint már fentebb jeleztük, ez a „negatív trubadúrlíra” a maga fallikus utalásával korántsem öncélú és merőben túlmutat a szubjektum határain, azonban mégsem számolja fel teljes mértékben és radikálisan a személyességet.[9]
Milyen viszonyban áll akkor Petri szerelmi költészetében a szubjektív és az egzisztenciális létezés? Heidegger úgy gondolja, hogy „a költőileg és a gondolatilag kimondott [..] sohasem azonos. Mégis az egyik és a másik is különböző módon ugyanazt tudja mondani. Mindazonáltal ez csak akkor sikerül, ha a költés és a gondolkodás közötti szakadék tisztán és határozottan megnyílik.”[10] Szegedy-Maszák Mihály is arra a megállapításra jut, hogy „élményeinket mindig előfeltevések befolyásolják, melyek kánonokkal függnek össze. A szöveg nincs adva meg nem kérdőjelezhető formában, az értelmezés szövegek közötti viszonyítással jár. Bármely művet csak más alkotásokhoz képest lehet olvasni.”[11] Ebből következik, hogy a cinikus, helyenként vulgáris stílus és nyelvhasználat demonstrálja ugyan a politikai hatalommal való szembenállást, de nem csupán politikai hatalom kritikájáról van itt szó, hanem a társadalmi folyamatok, a talmi értékrend, az ösztönök, valamint tágabb értelemben a természet hatalmával való szembehelyezkedésről is.[12] Erre utal a költő azon nyilatkozata, amit Alföldy Jenőnek tett a Kádár-korszak hatalmi berendezkedését világosan átlátva: „… az első világháború óta a politika egyre inkább elháríthatatlanul és mindenre kiterjedően nyúl bele az emberek életébe […]. És ezért a művész számára a politika tudomásulvétele ma nem követelmény, hanem az ábrázolás helyességének feltétele.”[13] Látható tehát, hogy nem kizárólagosan szembehelyezkedésről van szó, hiszen egyfelől „látványos gesztusokkal […] tudomásul veszi, hogy együtt kell élnie velük. Szemügyre veszi őket, eltelve az anyag iránti utálattal és megvetéssel, ugyanakkor nem leplezve azt az élvezetet, amellyel a szemügyre vétel járhat.”[14]  Gál Ferenc szintén kiemeli, hogy Petri „a romlandó testiség, érzékiség és pusztulás vízióit képes áttételek nélkül politikaivá transzcendentálni: az érzelmi otthontalanság és sivárság képei észrevétlenül telítődnek egy mozdulatlanná dermedt kor polgárának közérzületével, politikai tartalmaival.”[15] Összességében a Petri-verseket olvasván megállapítható, hogy „nem létezik olyan pont a világban, ahonnét nézve bármi is biztos alapként, szilárd, megfogható támpontként funkcionálhatna, illetve meg is fordítható az állítás, nincs olyan pont, ahonnét ne lehetne bármit is kétségbe vonni, kifordítani és fonákját is megmutatni. Többek között a legszemélyesebb »ügyekben» is: Petri »szerelmi költészete« a magyar lírában egészen kivételes, s nemcsak azért, mert bemutatja, hogy ilyet folytatni is meglehetősen kényes dolog. (A szerelmi költészet nehézségeiről)”[16] Arról nem is szólva, hogy a szerelmi költemények „szerveződésében semmilyen lényeges különbség nem fedezhető fel más (tárgyú) költemények szerveződéséhez képest. Ez mintha azt sugallná, hogy ’kiszakadás a világból’ – nincsen.” [17]
Nem kivétel ez alól a Valami ismeretlen kötetben megjelent Hogy elérjek a napsütötte sávig című Petri-szöveg sem. Az első olvasásra memoárnak tűnő vers tárgyilagos narrációjával, a szexus naturális érzékeltetésével, valamint a „lemeztelenített” esztétikum által par excellence óhatatlanul is a tartalomra irányítja az olvasó figyelmét, amit a nyelvi tabuk megsértése még jobban felerősít. A Kádár-kor ifjúságának egzisztenciális bizonytalanság-érzete már a szöveg első szakaszában nyilvánvalóvá válik. Erre utal a „kocsmáról kocsmára” történő céltalan bolyongás („hiszen űzött voltam és zavaros, / mint a fölkavart iszap akkoriban és / csak ezekben az »Eszpresszókban«, »Büfékben« / érezhettem némi álfölényt / a nélkülözés és hajléktalanság valódi nyomorultjai között”), továbbá a vegetatív és apatikus létezés dokumentálása: „Ezek a séták mindig / reggelig vagy épp két napig tartottak, / és akárhová vezettek. / Mindenesetre, valahol ültem, ittam./ (Akkor még akármit – kóstolódó ifjúság.)” A második szakaszban a szerző részletekbe menően áttételesen tudósít a társadalom perifériájára szorult emberi méltóság tüneteiről, s ebben az értelemben a helyszín, a körülmények szociográfiája, a nőiességéből kifordult „ötven körüli” örömlány küllemének leírása (aki a Rákóczi téren sem állta volna meg a helyét), majd felajánlkozása, az aktus mikéntjének felvázolása a „prostituálódott” moralitás allegóriájaként is értelmezhető. „Eljövök egy huszasért” – olvassuk, azonban ki kell emelnünk, hogy ez az explicit önmegalázás csupán látszólagos, valójában implicit módon egy érzelmektől megfosztott, sivár és megtört életbe kíván némi pszeudo-érzelmet (kvázi- gyengédséget) csempészni, amit az „átöleltem, egy pincében kötöttünk ki”, illetve a „csókolj meg” sorok szintén igazolnak. A bensőségesség hiányának hűvös racionalitása az ágy („befilcesedett vatelindarabokból összekotort alom”), valamint a fénytelen, dohos pincehelyiség képében realizálódik. A meghitt otthon inverze ily módon egyfajta „párhuzamos keretül” szolgál a minden szerelmi érzést nélkülöző közönyös és állati közösüléshez (vegetatív társadalmi léthez), amit még hatványozottabbá tesz a költő öniróniája: „Rettegtem, hogy menten a szájába hányok, / ettől viszont röhöghetnékem támadt, / ömlöttek durva bőrére könnyeim, amíg / ura lettem a perisztaltikának.” Ha elfogadjuk, hogy a prostituált a textusban a rothadó, „ingatag lábakon álló” államapparátust és társadalmat jelképezi, akkor már definitionem érthetővé válik, miért fontos az a genitális utalás, mely szerint a „lába köze szűk és száraz”, ami „alig tágul, alig nedvesedik”, vagyis gyakorlati befogadásra alig képes. Végül fontos kiemelni a napszak szerepét a szövegben: a címben jelzett „napsütötte sáv” ellentétpárt alkot a vers kezdősorával („szokványos nyári éjszakának indult”), mely antinómiát a félhomályos kocsma, majd a pince, mint körülmény tovább mélyít. A teremtés analógiájára történő közösülés lealjasított képzete azonban előrevetíti a fiat lux és a „felemelkedés” reménybeli aktusát, s így nyer értelmet a textus utolsó sora, ami a tudatos alkotói koncepcióra is egyben tanúbizonyság.[18] Ezt az olvasatot tovább erősítik a vers – és egyben írásunk – befejező sorai is: „[…] botorkáltam fel a lépcsőn. / Hogy elérjek a napsütötte sávig, / hol drapp ruhám, fehér ingem világít, / csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, / oda, hol szél zúg, fehér tajték sistereg, komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, émelygés lépcsei, fogyni nem akaró mínusz-emeletek, / nyári hajnal, kilenszázhatvanegy.”Felhasznált irodalom:
  Dérczy Péter: Vonzás és választás. A jelenlét és a könyörtelen fogyatkozás. (Petri György: Valahol megvan.) = Jelenkor, 1989/9. sz. (= http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=2546)
  FODOR GÉZA: Petri György költészete. Szépirodalmi. Bp. 1991.
  Forgách András: Petri György, a szemlélődő költő. = Jelenkor, 1989/10. sz.
  Gál Ferenc: Valahol megvan. = Életünk, 1990/5. sz.
  Gottfried Benn: Líraproblémák. = Holmi, 1991/8. sz.
  Halmai Tamás: A fény futó kegyelme: Megjegyzések Petri György költészetéhez. Jelenkor (2012/4. (= http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=2546)
  Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. /Ford. Bonyhai Gábor./ Gondolat. Bp. 1984.
  Keresztury Tibor: Petri György. Kalligram. Pozsony. 1998.
  Könczöl Csaba: „Együtt, elállva…” Petri György versei. In Uő: Tükörszoba. Szépirodalmi. Bp. 1986.
  Lakatos András (szerk.): A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Nap Kiadó. Bp. 2000.
  Martin Heidegger: Mit jelent gondolkodni? In. Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi. é.n. Bp.
  Márton László: A líra morzsalékossága Petri György: Valami ismeretlen. = Holmi, 1991/4. sz.
  Muhel Gábor: Testiség és érzékiség a magyar költészeti hagyományban. = Comitatus, 2014/2. (= http://comitatusfolyoirat.blogspot.com); Holnap Irodalmi és Kulturális Magazin, 2014/2. (= http://www.holnapmagazin.hu)
  Perencz Andrea: A szerelmi líra új korszaka. Petri György szerelmi költészete. (Kézirat. Pécsi Tudományegyetem.)
  Petri György munkái. Összegyűjtött versek. (Szerk.: Réz Pál, Lakatos András és Várady Szabolcs.) Magvető. Bp. 2003.
  Radnóti Sándor: Megmenthetetlenül személyes. Petri György: Valahol megvan. In. Uő: Recrudescunt vulnera. Cserépfalvi. Bp. 1991.
  Schein Gábor: Petri György lírája a kilencvenes években. In. Szondi György – Vincze Ferenc (szerk.): Súlyok és hangsúlyok: Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989-2009).  Napkút Kiadó. Bp. 2009..
  Szegedy–Maszák Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. In. Uő: „Minta a szőnyegen.” A műértelmezés esélyei. Balassi. Bp. 1995.
  Szigeti Csaba: De dignitate amoris. Petri György szerelmi költészetéről. = Jelenkor, 1992/6.
  Thomka Beáta: A napsütötte sáv radikalizmusa. = Kortárs, 1991/6. sz.
  Witold Gombrowitz: A költők ellen.= Holmi, 2000, 1993/2. sz.[1] Keresztury Tibor: Petri György. Kalligram. Pozsony. 1998. 20-21. Vö. FODOR GÉZA: Petri György költészete. Szépirodalmi. Bp. 1991. 70.
[2] Gottfried Benn: Líraproblémák. = Holmi, 1991/8. sz. 952.
  [3] Dérczy Péter: Vonzás és választás. A jelenlét és a könyörtelen fogyatkozás. (Petri György:Valahol megvan.) = Jelenkor, 1989/9. sz. 866. (= http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=2546)
[4] Witold Gombrowitz: A költők ellen.= Holmi, 2000, 1993/2. sz. 52-55.
[5] Schein Gábor: Petri György lírája a kilencvenes években. In.  Szondi György – Vincze Ferenc (szerk.): Súlyok és hangsúlyok: Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989-2009).  Napkút Kiadó. Bp. 2009. 54.
      [6] Erről bővebben lásd e munka szerzőjének e témáról írt cikkét: Testiség és érzékiség a magyar költészeti hagyományban. = Comitatus, 2014/2. (= http://comitatusfolyoirat.blogspot.com); Holnap Irodalmi és Kulturális Magazin, 2014/2. (= http://www.holnapmagazin.hu).
[7] Keresztury Tibor: i.m. 20-21. Vö. FODOR GÉZA: Petri György költészete. Szépirodalmi. Bp. 1991. 171.
[8] Radnóti Sándor:: Megmenthetetlenül személyes. Petri György: Valahol megvan. In. Uő: Recrudescunt vulnera. Cserépfalvi. Bp. 1991. 320.
[9] Erről bővebben lásd: Könczöl Csaba: „Együtt, elállva…” Petri György versei. In Uő: Tükörszoba. Szépirodalmi. Bp. 1986. 298.
[10] Martin Heidegger: Mit jelent gondolkodni? In. Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi. é.n. Bp. 12. 
[11] Szegedy–Maszák Mihály: A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. In. Uő: „Minta a szőnyegen.” A műértelmezés esélyei. Balassi. Bp. 1995. 76-77. Érdemes ezt összevetni Gadamer megállapításával, mely szerint ”magát a megértést nem annyira a szubjektivitás cselekvéseként, hanem egy hagyománytörténésbe való bekerülésként kell elgondolni.” (In. Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. /Ford. Bonyhai Gábor./ Gondolat. Bp. 1984. 207.)
[12] Meglepőnek tűnhet ugyan, de ebből a szempontból ez a költői magatartás rokonítható József Attila Szabad-ötletek jegyzékének hasonló attribútumaival.
[13] Játék nincs, élmények viszont vannak. Alföldy Jenő beszélgetése Petri Györggyel. In. Lakatos András (szerk.): A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Nap Kiadó. Bp. 2000. 48.
[14] Márton László: A líra morzsalékossága Petri György: Valami ismeretlen. = Holmi, 1991/4. sz. 505.
[15] Gál Ferenc: Valahol megvan. = Életünk, 1990/5. sz. 605.Petri múlhatatlan érdeme, hogy új érvényt szerzett a közéleti-politikai irodalomnak, miközben a költészeti toposzokhoz (szerelem, halál, Isten, én) is korszakfordító eleganciával nyúlt” In. Halmai Tamás: A fény futó kegyelme: Megjegyzések Petri György költészetéhez. Jelenkor (2012/4. (= http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=2546)
      [16] Dérczy Péter: i.m. 867.
[17] Szigeti Csaba: De dignitate amoris. Petri György szerelmi költészetéről. = Jelenkor, 1992/6. 565. Érdemes összevetni Perencz Andrea: A szerelmi líra új korszaka. Petri György szerelmi költészete. (Kézirat. Pécsi Tudományegyetem) című dolgozatának vonatkozó megállapításaival.
[18]  A „napsütötte sáv” eléréséhez viszont olykor a „sötét mocsokban” történő „megmerítkezésen” át vezet az út. Egy világirodalmi párhuzammal élve: az „aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni” emblematikus magatartásformája többek között a parnasszistákra - elsősorban Charles Baudelaire-re – szintén jellemző volt. A francia költő, mint köztudott, a „fekete Vénusz” fényében „mocsokban” élt, ám mégis a legnagyobb Szépség után vágyott.
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes