ÚJ TARTALMAK

Hollós Judit Katalin - Ha levetnénk „ormótlan sárcipőnket” – Gondolatok és benyomások Weöres Sándor Ars Poetica című költeményéről - WEÖRES ESSZÉPÁLYÁZAT I. HELYEZETTGyermekkorom hajnalán, majd jóval később, mikor már színészi ambíciókat dédelgetve skandáltam a költőzseni jól ismert verseit, még nem is sejtettem, hogy kísérletező kedve, a nyelv és a költészet falait folyamatosan ostromló játékossága mögött miféle művészi-gondolati mélység húzódik; kulturális hagyományainktól milyen távol álló világkép közvetítésére vállalkozik Weöres, akit tanulmányában méltán nevezett Hegedűs Géza „a legegyedibb képletnek”.
Az Ars poetica olvasásakor az a határozott érzésem támadt, hogy ez a költemény egyfajta összegzése mindannak, amiben korunk e próteuszi géniusza hitt; különös szimbiózisa a legtisztább logikának, a számunkra oly’ távolinak tűnő keleti életfilozófiának és bölcseletnek, ugyanakkor a teljesség utáni vágyakozásnak, mint ahogyan maga a szerző is egy lélegző és folyamatosan változó labirintus, amelyből nincs kiút a tévelygő befogadó számára, hiszen minél lázasabban próbálkozunk, hogy kitaláljunk szövevényes járataiból, annál több rejtett utca (esetenként zsákutca) tárul elénk. Weöres személyiségét az ellentétek és végletek egész életművén végighúzódó egysége tükrözi, költészete témák, versformák, műfajok, korok és világképek elképesztő szintézise: mozaikszerű, ugyanakkor teljességre törekvő és harmonikus; játékos és szeszélyes, ugyanakkor véresen komoly. Gyengéd, gyermeki énünket megszólító, ugyanakkor kőkemény és olykor moralizáló; titokzatos és átláthatatlan, ugyanakkor „átlátszó, mint az üveg” (Önarckép); irodalomtörténészek műveltségét is megszégyenítő intertextualitást hordozó, ugyanakkor végtelenül könnyed; nyugatiasan bonyolult és keletiesen egyszerű – akár egy tarka szőttes, egy sokszólamú kórusmű.
E sokszínűség láttára máris két elemi kérdés fogalmazódik meg bennem: létezik-e ez az olyannyira áhított teljesség (és ha igen, van-e egyáltalán esélye bárkinek, hogy azt megközelítse), illetve, megismerhető-e sokrétű világunk annak ellenére, hogy azt csak egyéni látásmódunkon keresztül, behatárolt tudásunk segítségével vizsgálhatjuk meg?
Weöres Sándor jól értette ezt a problematikát és minden bizonnyal nem ő volt az első, akit hasonló gondolatok foglalkoztattak. Szenvedélyes érdeklődése számos művében feléleszti, megidézi az antik mítoszok Janus-arcú világát, melynek történeti háttere ma már szó szerint csak cserepekből, töredékekből tekint vissza ránk. Hogy tisztában volt-e vele, milyen nehéz vállalkozás a jelen embere számára rég letűnt korok, távoli kultúrák, filozófiai rendszerek megismerése, befogadása, és esetleges elfogadása, nem tudhatjuk. A Merülő Saturnusban világosan körvonalazódik végtelenül pesszimista történelemszemlélete, mely szerint az erkölcsi értékeitől megfosztott emberiség, az egyre rosszabb minőségű fémekről elnevezett korokon keresztül feltartóztathatatlanul rohan pusztulása és végzete felé  Abban a pillanatban, hogy a ma embere múltunk töredékeit hozzá nem értő kezeivel megpiszkálja, azokat szinte garantálhatóan pusztulásra ítéli, ahogyan ezt egy általam igen kedvelt filmben, Fellini Rómájának egyik emlékezetes jelenetében láthatjuk, amikor a huszadik század régészei az örök város metrórendszerének alagútja alatt páratlan szépségű, ókori freskókra bukkannak, ám amint nekiállnak, hogy modern műszereikkel megvizsgálják a felbecsülhetetlen emlékeket, értékeket közvetítő festményeket, azok fokozatosan, megállíthatatlanul szerte is porlanak.
Az Ars poetica minden sorából, szavából sugárzik az univerzális, keletről átörökített gondolkodásmód, a buddhizmus általunk titokzatosnak tartott, ugyanakkor rendkívül letisztult, világos és pragmatikus életszemlélete, amelyről a költő talán úgy vélhette, gyógyírt nyújthat a lassú haldoklásra ítélt, anyagias gondolkodású, egyfajta kifacsart „carpe diem”-eszme mögé bújva az egyéni szükségletek jelentőségét mindennél többre tartó, a hírnevet és a pénzt szüntelenül és türelmetlenül kergető nyugati civilizáció sebeire, mely az én szerepét a végletekig magasztalja, mely a „folyton-változótól reméli a dicsőséget”, és folytonos háborúskodásával felemészti önmagát is, ahogy erre a huszadik század történelmében – amely Weörest kalandos élete során végigkísérte – számtalan példát találunk.  
Azt gondolom, a költemény értelmezése során érdemes egy pillantást vetnünk hasonló szemléletet tükröző „társaira” is: a Rongyszőnyeg, a Majomország, az Önarckép, valamint híres életbölcsesség-gyűjteménye, A teljesség felé apró, ám jelentős szigetek egy folyamatosan áramló tudatfolyamban, s bevallom, mikor kamasz koromban behatóbban is elkezdtem ismerkedni a költő munkáival, ez az utazás A teljesség felével kezdődött.
Különféle parkok padjain olvasgató, tizenhat éves, lázadozó énem szkeptikusan fogadta a bölcsességeket, ugyanis világéletemben gyanakvással tekintettem a mindentudókra, akik abban a hitben ringatják magukat, meg tudják szabni másoknak, hogyan éljenek, és rendelkeznek a tökéletes boldogság elixírjével. Ha ezt a receptet már feltalálták, miért van az, hogy az emberek mégsem elégedettek, s még nem született meg az a személy, aki elérte volna az abszolút tökéletességet, és megélte volna a maradéktalan boldogságot, mely nem csak elszigetelt percek töredékéig tart? Milyen jogon osztogat bárki tanácsokat másoknak? – füstölögtem magamban, annak ellenére, hogy a szerzőt már akkor is kivételes tehetségnek tartottam: ez a poeta natus és poeta doctus zsenialitását ötvöző költő már rámutatott, nemcsak a világ titkainak feltárása állíthat kihívások elé, sokszor még önmagunk megismerése is lehetetlen feladatnak bizonyul.    
Csak jóval később, majdnem ugyanannyi esztendő elteltével került sor a legendás gyűjtemény, s többi versének újraértelmezésére, és fokozatosan rájöttem, bár a válaszok valószínűleg még Weöres fejében sem léteztek kinyilatkoztatásszerűen és megcáfolhatatlanul, ám a szándék, az az univerzális gondolkodásmód, amely mind az Ars poeticában, mind A teljesség felében jelen van, talán segítséget jelenthet a több sebből vérző társadalom, sőt, akár az egyén számára is – kérdés, milyen módon.
Ekkor azonban felmerül bennem egy három évtizedes életem őskorától fogva kísértő, emésztő dilemma. Ha az emberiség megfogadná a költő tanácsait: elvetné hosszú évszázadok óta tomboló hübriszét; levetné korlátait, kiszabadulna az anyagközpontúság és a vágyak rabságából; ha az anyagi létezés, személyiségünk feloldódna a végtelenben, megteremtve, illetve újrateremtve ez által az én és a világegyetem egységét; ha levetnénk egyéniségünket, „ormótlan sárcipőnket”, ahogy azt az Ars poetica ajánlja; ha szétszórnánk kincseinket, és így szereznénk gazdagságot, ahogy Tíz lépcsőben (A teljesség felé) olvashatjuk; ha rádöbbennénk és elismernénk végre, milyen behatárolt, csekély tudással rendelkezünk, meg lehetne-e vajon akadályozni, hogy háborúk törjenek ki, vagy az olyan tragédiákat, mint például a fukushimai atomkatasztrófa; az egyre nagyobb gyakorisággal elkövetett iskolai lövöldözéseket az Államokban; zsarnoki rendszerek kialakulását szerte a világban; az önzést, a felelősségvállalással való pingpongozást, a mérhetetlen korrupciót?
Talán igen, de a válaszom az, hogy nem tudom – mi több, azt sem, tudni fogom-e valaha is.
Abban sem vagyok biztos, hogy egy olyan civilizáció, mely a görög-római kultúra, a humanizmus, majd a felvilágosodás táptalajából nőtt ki, képes-e, hajlandó-e a fent sorolt áldozatok meghozatalára. Nem feltétlenül értek egyet Weöressel abban, hogy az emberiség romlásának mélypontja éppen a mi korunk, inkább abban hiszek, hogy léteznek kedvezőbb és kevésbé szerencsés korszakok, amelyek ciklikusan váltakoznak – csakúgy, mint az emberi életben. Nem vagyok meggyőződve arról sem, helyes-e, ha az ember lemond a törekvéseiről, ha nem kíván sokat az élettől, illetve morálisan vállalható-e ez a feloldódás, ez az időtlenség és statikusság egy korban, mikor a társadalmi gondok olyan égetően jelentkeznek, hogy szinte lehetetlen kitérnünk a megoldáskeresés felelőssége elől.
Életem legreménytelenebb szakaszaiban számtalanszor álmodtam arról, milyen csodálatos lenne keletre utazni és elvonulni a világ nyüzsgésétől, hogy egy ázsiai szentélyben hónapokig, esetleg évekig tartó meditációnak szenteljem magam, ám minden alkalommal rádöbbentem, annyi minden vár még rám, amit meg szeretnék valósítani – még nem mehetek. Meg kell érnem rá, el kell jutnom odáig.
Abban azonban kétségtelenül igazat szeretnék adni a költőnek, hogy az önzésről, a mulandóságok határtalan hajhászásról, a vágyak azonnali kielégítésének lángoló szükségéről ideje lemondanunk, és arra kell törekednünk, hogy harmóniát teremtsünk azáltal, hogy beutazzuk önmagunkat, levetjük egyéniségünk „véges, időbeli ruháját”, s megtaláljuk létezésünk valódi talaját – aki rálelt önmagára, annak már nincs szüksége arra, hogy az idők végezetéig anyagi javaitól, vagy más személyektől függjön. Szerintem Weöres Sándor elképzelése sem az lehetett, hogy filozófiájával egyfajta etikai kódexet állítson fel, amelynek maradéktalanul meg kell felelnünk, inkább azt szerette volna, ha valamilyen formában megpróbálunk törekedni, hogy tegyünk egy lépést a teljesség és lelki egyensúlyunk megtalálásának útján.
A teljesség, a szintézis utáni ősi sóvárgás számos költő, író képzeletében kelt már életre. Egyik gyönyörű megnyilvánulása a nálunk kevéssé ismert, tizenkilencedik századi svéd író, C. J. L. Almquist munkája, a Drottningens juvelsmycke („A királynő ékszere”). Műfaja meghatározhatatlan, mivel magában foglalja mind a három műnem, az epika, a líra, és a dráma elemeit. Főhőse, Tintomara (akinek már a neve is különböző princípiumok ötvözetéből született meg kreálója képzeletében) – talán a taoista filozófia ihletésére – ellentétek szülte, többféle archetípust egyesítő lény: férfi és nő is, ravasz, és ártatlan, bölcs és naiv, mesterkélt és természetes, nyájas és ridegen visszautasító. Mindenki őt akarja, ő azonban nem vágyik senkire, hiszen ő maga a teljesség és tökéletesség, nem függ senkitől és semmitől, önmagában is egészet alkot.
Nehéz az Ars poeticáról beszélni személyes vonatkozások nélkül.
E sorok írója – csakúgy, mint embertársai közül jó néhányan – vargabetűkben bővelkedő utat járt be, míg lelki fejlődésében, önmagára találásában eljutott odáig, ahol most tart.
Egy húszas évei elején járó, az életről mit sem tudó csitrivel indult a történet, aki úgy gondolta, meghódíthatja a világot nagyratörő céljaival, s rátalál a szerelemre. Az észak-európai országokba sodorta sorsa, ahová Weöres is ellátogatott fiatal korában. Hamar meg kellett azonban tapasztalnia, a boldogság e formája csak pillanatokra érzékelhető, a szerelem egyike a legmulandóbb őrületeknek, öröklétet nem ajándékozott neki a természet, sőt, sok esetben még az emlékezet sem.
A következő lépés a színpad irányába vezetett, de hamar világossá vált, a hőn áhított tizenöt perc hírnév vagy a szereplés utáni epekedés nem feltétlenül azonos az értékteremtéssel, sőt, ebben az univerzumban nem egyszer éppen a legsekélyesebb kvalitások – a tünékeny fiatalság és az esztétikus megjelenés bálványozása – határozzák meg az ember értékét.
A harmadik felvonás kezdetére a csitri már felnőtt nővé érett, s egy kisgyermekkel a karján, józan álmokat mérlegelve döbbent rá, mi az igazán fontos az életében, s mi az, amit el kell engednie, bízva abban, hogy a lehetőségek rátalálnak majd.
A folyamatnak azonban még mindig nincs vége, és még most sem tudom pontosan, ki is vagyok, de talán éppen ez a nem-tudás igazolja, már megindultam a fejlődés útján.
Továbbra is keresem a „lélek árján fénylő forró igéket: táplálnak, melengetnek valahány világévet”.      
              

Felhasznált irodalom: http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/eulira/weores.htm


Hollós Judit Katalin
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes