ÚJ TARTALMAK

Marosán Bence - A reflexió íve a klasszikus német idealizmusban és a fenomenológiában„A transzcendentális reflexió: kötelesség, melyet senki nem háríthat el magától, ha apriori ítéletet kíván alkotni a dolgokról“
Immanuel Kant, A tiszta ész kritikája

Bevezetés

Egyik utolsó beszélgetésünk alkalmával mesélt nekem Munkácsy Gyula a „reflexió problémájáról“, mely egyfajta „ívként“ húzódik végig a modern filozófia történetén. Munkácsy Gyulát különösen foglalkoztatták a filozófiatörténetben felbukkanó nagy trendek – ez az érdeklődés azonban nála soha nem torkollott valamiféle lapos sematizmusba, semmi esetre sem vezetett leegyszerűsítő kategorizáláshoz, hanem mindig elmélyült szövegelemzéssel, a szövegek és a kontextus alapos ismeretével párosult. A jelen tanulmányban ehhez a problémához szeretnék néhány felületes megjegyzést fűzni. Terjedelmi okokból sajnos nem bocsátkozhatom gondos szövegelemzésekbe, így tanulmányom nagyon is könnyen támadható lesz, mint ami nem nyújt egyebet puszta közhelyeknél, illetve olyan, felettébb problematikus állításokat tesz, melyeket nem jár kellőképpen körül, súlyuknak, illetve kérdésességüknek megfelelően. A lehetséges ellenvetéseket azzal szeretném elhárítani már a kezdet kezdetén, hogy előrebocsájtom: munkám tézise filozófiai, és nem filozófiatörténeti, vagy szöveganalitikai jellegű. Az itt előadottak esetleges kritikáját is ennélfogva elsősorban a filozófiai mondanivaló oldaláról javaslom.
Munkám tézise pedig a következő: a reflexió problémája és fogalma sajátos dinamikát mutatott a klasszikus német idealizmusban. Ez a probléma és ez a fogalom végső soron az apriori tudás lehetőségére irányult: arra nevezetesen, hogy a lét és a létezés természetére vonatkozóan miképpen lehetséges olyan ismeretek megszerzése és elsajátítása, melyekkel kapcsolatban okkal remélhetjük, hogy nem íródnak felül a filozófia és a tudomány további története során. A klasszikus német idealizmus korszaka után ez a probléma, némiképp megváltozott formában, de eredeti felvetésének bizonyos lényegi sajátságait megőrizve, újonnan tört felszínre a fenomenológiában, többek között Husserl és Heidegger filozófiájában. Meggyőződésem szerint a probléma Husserl kései, harmincas évekbeli filozófiájában (főként nem publikált kutatási kézirataiban) kapott különösen adekvát, filozófiailag is „továbblendítő“ kifejtést.

I. A transzcendentális reflexió a klasszikus német idealizmusban

1. Kant és a transzcendentális reflexió diszkurzív alakja

A reflexió fogalmát a következőkben teljesen általános értelemben használom a mindenkori tárgyára irányuló filozófiai tekintet megjelölésére. Érdemes és gyümölcsöző munka volna megvizsgálni a soron következő szerzőknél, hogy a különböző szövegek különböző helyein hányféle különböző jelentésben, és az egyes esetekben pontosan milyen értelemben is használják a „reflexió“ kifejezést, vagy az ahhoz értelmileg közelálló szót. Ez azonban nem a jelen munka feladata. Most kizárólag arra leszek kíváncsi, hogy a vizsgált szerzőknél mire és milyen módon irányult a filozófiai tekintet.
A kanti kritikai filozófiai különleges erősségei közé tartozott a distanciálás, a filozófiatörténet korábbi fejleményeivel kapcsolatos metapozíció kialakításának képessége, másfelől a differenciálás, a fogalmak és jelenségek megkülönböztetésének képessége. A Kant által kitűzött feladat: a metafizikának tudományként való megalapozása, vagy legalábbis lehetővé tétele. Kérdése: hogyan lehetséges, hogy noha az összes tudományok biztosan haladtak előre a kiteljesedés útján, addig a filozófia, és speciálisan a metafizika, mintha egyhelyben járt volna, minden szemmel látható eredmény nélkül. Annál is inkább elgondolkoztató e kérdés, mivel ezek a kérdések számunkra úgyszólván húsbavágóak: egzisztenciálisan érintenek bennünket. „Van-e Isten“, „van-e szabadság“, „van-e halhatatlan lélek“ - ezek olyan kérdéseknek tűnnek, melyekre igen vagy nem típusú válasz adható, s melyek elvileg egyértelműen eldönthetők kellenek hogy legyenek. E kérdések tekintetében nem csupán egzisztenciálisan érintve érezzük magunkat, hanem úgy tűnik, hogy ezek a problémák egész evilági sorsunk lényegére vonatkoznak. Kant emlékezetes képe szerint a metafizika csatatér, melyen azonban tartós sikert senki nem arathatott. Az első győzelem azé volt, akié a kezdeményezés joga is; de győzelme csak az ellentámadásig tartott.
Mint ismeretes a sikertelenség okát Kant részben a látens, elfedett és reflektálatlan előfeltevésekben, részint magában az ész antinomikus szerkezetében látta. Munkácsy Gyula megfogalmazása szerint Kant „az antinómiák filozófusa“. Ez a megnevezés annál is találóbb mivel Kant, a tiszta ész önreflexiójának megvalósítása során, a megismerő szubjektum struktúrájának átvilágítása során áthidalhatatlannak tűnő ellentétek sokaságát tárja föl. A klasszikus német idealizmus projectje többek között éppen arra futott ki, hogy ezek az ellentéteket, illetve ellentmondásokat mozgásba hozzák, megpróbálják áthidalni az áthidalhatatlannak tetsző különbségeket és egyesíteni az ellentmondásokat. Röviden: megpróbálták befejezni Kantot. Egy kantiánus elkötelezettségű perspektívából visszatekintve bármilyen ellentmondásosnak, történetileg, filozófiailag korlátozottnak, vagy akár visszatetszőnek is tűnjék ez a project, magának a német idealizmusnak a lényegét nem érti az, aki a befejezésnek és kiteljesítésnek ezt a szándékát fogyatékosságként próbálja meg a Kant után jövő, Kantból kiinduló és őt meghaladni próbáló filozófusok szemére vetni. Maga Kant úgy gondolta, hogy ezek az ellentétek a szubjektum lényegéből fakadnak, végességét jelölik ki és határozzák meg; és minden korábbi metafizika kudarca abból fakadt (egyebek mellett), hogy a korábbi filozófusok számára reflektálatlan maradt e végesség, s az a mód, ahogyan a szóban forgó ellentmondások e végességet artikulálták; (illetve e filozófusok nem végeztek el bizonyos alapvető fogalmi tisztázásokat). E filozófia befejezetlenségét és bizonyos homályosságait lehet kifejezetten izgalmasnak és vonzónak tartani – de egyúttal el kell ismerni azon törekvések jogosultságát, melyek e befejezetlenségek meghaladására irányultak, és amelyeket éppen e befejezetlenség provokatív jellege ösztökélt a transzcendentális filozófia befejezésre.
Kant figyelemre méltó érzékenységgel emelte ki a hagyományos filozófia mélyén meghúzódó előfeltevéseket. Évszázados tradíciókkal szakított – többek között lefektette fogalom és érzékiség szilárd különbségét. A korábbi tradíció nem vont világos különbséget e kettő között: az érzet kevésbé világos fogalomnak számított; e kettő egy kalap alá került az „idea“ fogalmában. Másfelől Kant a filozófiai tekintetet a tapasztalat voltaképpeni tárgyára, magára a tárgyra irányította. A filozófiai vizsgálódás tárgya nem valami absztrakt volt mint korábban, nem az idea vagy a benyomás, a piros vagy a fájdalom érzete, hanem a mindenkori konkrét: az észlelt ház, a folyón lefelé úszó csónak, a megfagyó víz, a lefelé hulló esőcseppek. A kanti transzcendentális filozófia ezzel igazán relevánssá tudott válni fenomenológiai tekintetben: megtette az első és legfontosabb lépéseket a tapasztalatban zajló értelemképződés feltérképezésének területén. Kanttal világossá vált, hogy a tapasztalat finomszerkezetének analízise jelentős hozadékkal járhat a tapasztalat egészére, sőt az ember metafizikai pozíciójára nézve. Kínálja magát a kiegészítés, hogy a tapasztalat kanti felfogása alapvetően természettudományos orientációjú volt, és korának tudományeszménye és tudományos perspektívája kötötte – ez viszont egyfelől nem szabad, hogy feledtesse azt, hogy Kant legalább tudott a tudós, a természettudós szemével nézni. Vagyis tudta azt, hogy a természettudós is konkrét dolgokat, konkrét tárgyakat vizsgál, nem pedig érzeteket, benyomásokat, ideákat. Másfelől tapasztalatelemzéseinek arra nézvést is jelentős hozadéka volt, hogy maga a mindennapi tapasztalat hogyan működik; vagyis hogy a tudományon kívül, a mindennapi életben hogyan észleljük a dolgokat.
Milyen volt ezek után a filozófiai reflexió alapjellege Kantnál? Sejtésem szerint alapvetően diszkurzív természetű. Mi Kant alapmódszere? – a dedukció; tehát a lehetőség-feltételekre való visszakérdezés. Tényszerűségekből indult ki, és arra kérdezett rá, hogy milyen (ideális) feltételeknek kell fennállniuk ahhoz, hogy ezek a tényszerűségek lehetségesek legyenek. Másfelől fogalmi megkülönböztetésekkel dolgozik; és – ezzel szoros összefüggésben – a nem tematizált előfeltevések feltárására törekedett. Az, hogy a kanti reflexió elsődleges közege fogalmiság volt távolról sem jelenti azt, hogy elemzése pusztán formális lett volna. Kant magának elsősorban éppen ott tulajdonított érdemeket, hogy a megismerés vélt és valóságos tárgyai felől a filozófus pillantását magához a megismeréshez vezette. A kanti transzcendentális reflexió ennélfogva a legkevésbé sem tekinthetett el az általa elemzett fogalmak tartalmától; sőt, meggyőződése szerint, e reflexió sajátosságát, a pusztán logikai reflexióval szemben, éppen az alkotta, hogy nem tekint el a játékba hozott fogalmak specifikus tartalmától. „Azt mondhatnók tehát: a logikai reflexió puszta összehasonlítás, hiszen itt teljességgel elvonatkoztatunk a megismerőképességtől, melyhez az adott képzetek tartoznak, s úgy kell kezelnünk őket, mintha elménkben elfoglalt helyüket tekintve egyneműek lennének, míg a transzcendentális reflexió (mely magukra a tárgyakra irányul) magában foglalja a képzetek összehasonlítása lehetőségének alapját, és így döntően különbözik a logikai reflexiótól, mivel a kettő nem ugyanahhoz a megismerőképességhez tartozik“.[1]
Noha a transzcendentális reflexió aktusa Kantnál egy lényegileg diszkurzív procedúra, A tiszta ész kritikájában megjelenik a reflexió egy olyan korlátozottabb értelemben, melyben később, a német idealizmus nagy projectjének megvalósulása (vagy inkább kifutása) során döntő jelentőségre tesz szert: ez az önszemlélet, a szubjektum konkrét önreflexiójának az értelme. A klasszikus német idealizmus egyik meghatározó problémája (mely a fenomenológiában is lényegi szerephez jut majd), hogy a reflexió megváltoztatja tárgyát – és a reflexió felől tekintve nincs külső, független pozíció, ahonnan megítélhetnénk, hogy milyen módon és mennyiben változtatja meg tárgyát a reflexió. Honnan tudhatnánk meg, hogy a reflexió tárgyát mekkora távolság választja el a reflexió előtti vagy reflexión kívüli tárgytól? Honnan tudjuk, hogy van-e egyáltalán közük egymáshoz a reflexió tárgyának és a reflexión kívüli tárgynak? Mi garantálja számunkra, hogy a változás, amelyet a reflexió eszközöl tárgyán, „csupán“ megváltozás, és nem egyenesen a tárgy valamiféle „átváltozása“? Még ha nem is változtatja meg a reflexió a reflektáltat (vagy ez a változás elhanyagolható) honnan tudhatnánk ezt meg, ha a filozofálás tevékenységében már eleve a reflexió álláspontján találjuk magunkat, és nincs hozzáférésünk a reflexión kívüli állásponthoz? Ezzel a problémával fog küszködni Fichte, Schelling úgyszólván végig A transzcendentális idealizmus rendszerében és Hegel is, aki egy sajátos történeti választ ad majd erre a kihívásra.
A reflexiónak ez a korlátozottabb fogalma Kantnál a belső szemlélet, melyben, Kant szerint, a szubjektum önmagát szemléli, s melynek sajátos formája az idő. Ezt a problémát Kant ebben a formában a Dedukció-fejezet 24. paragrafusában tárgyalja, és jellegzetes megoldása szerint: sehonnan. Mármint sehonnan sincs módunk megtudni a reflexió okozta változás mikéntjét és mértékét. Önmagunk önmagunk általi megjelenítése egy önafficiálás, melynek során én, mint magában való szubjektum, afficiálom önmagamat, mint megjelenő szubjektumot. Ennek során eleve az időnek, mint szemléletem ideális, formai föltételének rendelődöm alá, és megismerő-erőim radikálisan átalakítják saját szubjektumom jelenségét, hogy az egyáltalán befogadható legyen a számomra. Ebben a speciális értelemben a reflexió, mint belső észlelés az érzéki szemlélet fajtájaként tűnik fel. A belső észlelés, mint az empirikus szubjektum önreflexiója, mint az érzéki szemlélet egyik alaptípusa, Kantnál a tapasztalat önszervező szövedékének egyik kardinális strukturális mozzanatát alkotja, mely a tapasztalat szervezése során összekapcsolódik egy másik lényegi elemmel: a tárgyészleléssel, vagyis a külső észleléssel. Kant szerint a tapasztalatban zajló értelemképződés csak öntudat és tárgytudat összekapcsolódása révén válik lehetségessé. A jelenség-szubjektum és a jelenség-tárgy lényegileg együttmozgásban vannak, és együtt szülik meg a tapasztalatot tapasztalattá tevő értelmet. „Minden belső észleletünk időtartamát, valamint időbeli helyét mindig abból kell kölcsönöznünk, ami a külső dolgokban változónak mutatkozik, s következésképpen a belső érzék meghatározásait mint jelenségeket pontosan úgy kell az időben rendeznünk, ahogyan a külső érzék meghatározásait a térben rendezzük, ha tehát az utóbbiak kapcsán elfogadjuk, hogy csak annyiban ismerünk meg tárgyakat, amennyiben ezek kívülről afficiálnak bennünket, úgy a belső érzék kapcsán is el kell ismernünk, hogy csak annyiban szemléljük magunkat belülről, amennyiben saját valónk belsőleg afficiál bennünket. Ami tehát a belső szemléletet illeti, tulajdon szubjektumunkat csak mint jelenséget ismerjük meg, nem pedig aszerint, hogy önmagában micsoda“.[2]
Amikor azt mondom, hogy Kant szerint öntudat és tárgytudat elválaszthatatlanul összekapcsolódnak a tapasztalat genezise során, akkor ez alatt egyfelől azt értem, hogy Kant szerint mindkét elem alapvetően fontos a tapasztalat lehetővé tétele szempontjából, másfelől azt, hogy Kant szerint nem csupán mindkettő egyformán fontos, de a kettő együtt és egységben teszi lehetővé a tapasztalatot. A tiszta ész kritikájában ezt a gondolatot fogalmazza meg különös élességgel Az idealizmus cáfolata. „Tulajdon létezésem tudata egyszersmind a más, körülöttem létező dolgok létezésének a közvetlen tudata is“.[3] Ehhez mindenesetre hozzá kell tenni, hogy az öntudat és a tárgytudat között Kant szerint nem szimmetrikus a viszony: az öntudat csak a tárgytudat révén válik lehetségessé. Az idealizmus cáfolatának egésze Kantnál azon alapul, hogy az öntudatot (melynek létét senki sem vonná kétségbe) a térben rajtam kívül létező dolgok tudata nélkül nem tudnánk megmagyarázni. Így a tárgytudat Kantnál egy sajátos, implicit prioritásra tesz szert.
Honnan származnak a gondolkodásnak azok a kategóriái, melyek értelmes egésszé szervezik a tapasztalatot? Kant a korabeli természettudomány három fejlődéselméleti modelljét hívja segítségül álláspontjának megvilágításához: ezek a kategóriák 1. vagy generatio aequivoca útján jönnek létre magából az empirikus tapasztalatból, (vagyis mintegy a semmiből keletkeznének, ahogy a generatio aequivoca elmélete szerint az élettelenből jön létre spontán módon az élő), 2. vagy az értelemben és az értelem által konstruáljuk meg őket, és eszerint az epigenezis módján keletkeznek (strukturálisan kifejlődnek az értelemből), vagy 3. maga ez az értelem van olyan módon megformálva, hogy születésétől fogva belé vannak helyezve a kategóriák, előre meg van formálva, vagyis preformált,[4] (ahogy Kant fogalmaz: mintegy a Jóteremtő helyezte belénk e kategóriákat, még születésünk előtt, vagy éppen születésünk pillanatában). A Habilitationsschriftben[5] Kant még a preformációs tézist fogadta el sajátjaként, vagyis az értelem eleve megformáltságának gondolatát. Ezt a modellt azután tíz évvel később a TÉK-ben már elutasítja, (a megfelelő rész ugyan csak a második kiadásban bukkan föl, azonban már az első kiadás logikája is a másodikként említett megoldást, az epigenetikus modellt fogadja el). A preformációs modell a leibnizi, és végső soron a descartes-i elgondolást követi.
A TÉK második kiadásában Kant úgy érvel, hogy a preformációs tézis esetlegessé tenné a kategóriák rendszerét, és így a teljes tapasztalatot is. „Mert például az ok fogalma, mely azt mondja ki, hogy adott feltétel esetén szükségszerűen előáll valamely következmény, ez a fogalom hamis volna, ha csupán valamilyen belénk plántált, tetszőleges szubjektív szükségszerűségen nyugodnék, mely arra késztetne, hogy bizonyos empirikus képzeteket egy ilyen viszony szerint kapcsoljunk össze. Nem mondhatnám, hogy az okozat az objektumban (azaz szükségszerűen) összefügg az okkal; csupán annyit jelenthetnék ki: oly módon vagyok megalkotva, hogy ezt a képzetet csakis a másikkal összekapcsolva gondolhatom el. S a szkeptikusok leginkább éppen ezt kívánják hallani; mert akkor ítéleteink érvényessége merő vélekedés, és minden belátásunk puszta látszatnak bizonyulna, és nem lenne hiány az olyan emberekben, akik tagadnák, hogy megvan bennük eme szükségszerűség, (melyet érezni kell)“.[6] Ezért itt Kant az epigenezist tartja az egyetlen járható útnak, mely szerint e kategóriák apodiktikus szükségszerűséggel fakadnak az értelemből (vagy apodiktikus szükségszerűséggel konstruáljuk meg őket); strukturális módon kibontakozó (kibontakoztatható, „levezethető“) funkciói az értelemnek, melyek szükségszerűsége egyfajta tárgyi (nem pusztán formális) logikából fakad: a transzcendentális analitikából.
       Kant az embert, mint megismerő lényt, szigorúan a tapasztalat körébe zárná: a tiszta értelem kategóriái csak a szemléletek, a lehetséges tapasztalatok vonatkozásában bírnak valódi jelentéssel. A tér és idő, mint a szemlélet apriori, formai feltételei, éppúgy tisztán transzcendentális funkciók, mint a kategóriák. Nincs jelentésük a lehetséges tapasztalat határain túl. A transzcendentális analitika az értelem alapfogalmainak, a kategóriáknak az eredetét és strukturális összefüggését kutatja.[7] Nem mondhatjuk meg, hogy micsodák a dolgok a tapasztalattól függetlenül. Csak azt mondhatjuk meg, hogy a dolgok, mint jelenségek, miként állnak elő a tapasztalatban, a kategóriák által megformálva. Így a dolgok létéről, ahogyan azt a hagyományos lételmélet tette, a kritikai filozófia szemszögéből nem eshet több szó – az ontológiát a transzcendentális analitikának kell felváltania. „Az értelem törvényei csupán a jelenségek kifejtése számára adnak elveket, s az ontológia büszke nevének, mely mögött az az igény rejlik, hogy a dolgokról, egyáltalán mint dolgokról rendszeres tanba foglalt, szintetikus apriori ismeretet nyújtson (például a kauzalitás törvényét), át kell adja helyét a tiszta értelem puszta analitikája szerény megnevezésének“.[8]
De vajon magának a tiszta észnek a kritikája milyen típusú megismerés? (Mert hogy ez a kritika, bizonyos szempontból, bizonyosan megismerésnek kell, hogy számítson: nevezetesen a megismerés megismerésének). Intuícióm szerint ez a kritika apriori szintetikus ismereteket nyújt. Aprioriak, mivel magának a tapasztalatnak a lehetőségére vonatkoznak, és szintetikusak, mivel nem olyan tágas a megismerés fogalma, vagy inkább eszméje, hogy mindazt ki lehessen hámozni belőle, amit Kant a tiszta ész kritikájának címszava alatt előadott. Ha elfogadjuk, hogy a tiszta ész kritikája, mint a megismerés megismerése, apriori szintetikus ismereteket nyújt, akkor önkéntelenül felvetődik a kérdés, hogy az apriori szintetikus ítéletek eme specifikus rendszerének a kibontása végbemehet tisztán diszkurzív úton? Kant többször, több helyen a megismerőerők rendszeréről, a szubjektum képességeinek szervezetéről beszél. Honnan veszi a rendszerességnek, a szervezettségnek ezt az eszméjét a szubjektum, illetve a megismerés vonatkozásában? Maguk ezek a fogalmak nem tartalmaznak semmi olyasmit, ami a rendszerességet vagy szervezettséget szükségszerűen implikálná. A megismerőerőknek, illetve a szubjektum képességeinek ezt az organikus voltát Kantnak valamiképpen látnia kell. Kell, hogy beszéljünk az önszemlélet valamiféle magasabb, vagy általánosabb fogalmáról vagy eszméjéről; az önszemlélet olyan fogalmáról (vagy eszméjéről) nevezetesen, amelynek révén a szubjektum saját struktúráit bizonyos értelemben szemlélni képes. Ezek a gondolatok és ezek a következtetések már a Kant utáni idealista filozófiákhoz kötődnek; születési helyüket tekintve a fichtei Tudománytanhoz. Az önszemléletnek ez a magasabb, általánosabb fogalma Fichténél (és őt követve Schellingnél és Hegelnél) az intellektuális szemlélet híres-hírhedt gondolata lesz. Az intellektuális szemlélet fogalmával a transzcendentális reflexió egy explicit intuitív karakterre tesz szert.

2. Az intellektuális szemlélet fogalma a Kant utáni német idealizmusban

Noha az intellektuális szemléletet poszt-kantiánus fogalmát sokan egy tisztán metafizikai koncepcióként tartják számon, bennünket most kizárólag az a mozzanat érdekel belőle, hogy általa egy intuitív aspektus került a transzcendentális reflexióba. Ha végigböngésszük az intellektuális szemlélettel foglalkozó szöveghelyeket Fichténél és a fiatal Schellingnél, akkor azt találjuk, hogy e fogalomnak egyszerre volt számukra ismeretelméleti(-transzcendentális) és egzisztenciális jelentősége; (olyan jelentősége tehát, mely nem csupán a megismerés tekintetében játszik konstitutív szerepet, de amely nélkül – e szerzők szerint – maga az élet, a puszta létezés is elképzelhetetlen).
Kantnál az intellektuális szemlélet egy puszta teoretikus lehetőség, határfogalom volt – jelezve, hogy a mi érzéki szemléletünk nem az egyetlen lehetséges, elképzelhető szemlélet; (ezáltal tehát az emberi végességre utalva); és legalábbis elméleti határfogalomként meg kell engednünk egy olyan szemlélet lehetőségét, mely nem pusztán receptív, befogadó, hanem produktív, alkotó: vagyis amely a szemlélés aktusa által létrehozza tárgyát. Ez egy nem-emberi, isteni szemlélet volna, mely pusztán az értelem által szemlélné tárgyát – jelen esetben: a magában való dolgot.
Fichte ismeretes módon Kant kritikai filozófiájában egy szerencsétlen dogmatikus aberrációnak tartotta a magában való dolog fogalmát, melyet sürgős beavatkozással el kell távolítani a transzcendentális filozófia testéből, mielőtt kóros elváltozásokat okozna a rendszer többi részében, és dogmatizmussá deformálódna általa az egész transzcendentálfilozófia. Nincs olyan, hogy magánvaló dolog, semmiféle felmutatható filozófiai alapja nincs ennek a fogalomnak (Fichte szerint), csupán a kényszerűség tapasztalata van: a cselekvésben mutatkozó szükségszerűség struktúrái vetítik ki a cselekvő szubjektum köré a tárgyi valóságot, az objektív realitást. Szükségszerű cselekvés – ennyi, és nem több annak a tényleges, kritikailag értelmessé tehető alapja, amit Kant magában való dolognak nevezett. Ennélfogva Fichte az intellektuális szemléletet, a Kantnál előforduló értelemben, ab ovo nem fogadhatta el; mivel szerinte a magánvaló dolog, mint olyan Unsinn, merő értelmetlenség. Fichte szerint viszont felmutatható Kantnál az intellektuális szemlélet egy másfajta értelme: mégpedig a fichtei értelemben vett intellektuális szemlélet, mely nem más, mint az öntevékenység szemlélete. Fichte szerint Kant egész transzcendentális filozófiája nem lett volna lehetséges a reflexió eme intuitív mozzanata nélkül.[9]
Fichte az énből indul ki, mint minden alapot megelőző és megalapozó forrásból, mint ősforrásból. Kantnál a szubjektumot, és a szubjektumot igazán emberivé tevő alapképességet, az észt, ellentmondások feszítették. Kant ezeket az ellentmondásokat végső soron statikus adottságoknak fogta fel – ez azt jelentette, hogy az ész antinomikus szerkezete nem mutat végső feloldás felé, hanem az emberi természet végességét jelzi. Fichte is ellentmondások sokaságát leli fel az emberben, de ő ezeket az ellentmondásokat mozgásba hozza, dinamizálja. Ez a dinamizálás nem megy minden metafizikai előfeltevés nélkül, de Fichte ezt az árat megfizethetőnek tartotta; illetve úgy gondolta, hogy a metafizikának radikálisan más értelmet adhatunk azáltal, hogy transzcendentálfilozófiai keretek közé helyezzük; és a szemlélet egy speciális fogalmának értelmében ezeket a metafizikai mozzanatokat is felmutathatóvá, illetve szemlélhetővé tesszük.
Az én létrehozásáról beszél – de ezt a létrehozást ismeretelméleti, illetve transzcendentális filozófiai értelemben kell értenünk. Minden embernek, minden állatnak van énje. Transzcendentális értelemben, Fichténél, az én létrehozása az én megkonstruálását jelenti. Ez a konstrukció itt nem puszta spekulációt akar jelenteni, hanem pontosan azt a szemléleti felmutatást, amelyről eddig beszéltünk. „A filozófus annak az aktusnak a végrehajtása közben, amely által létrejön számára az én, feltételezésünk szerint önmagát szemléli, és ezt a szemléletet nevezem intellektuális szemléletnek. Ez a közvetlen tudata annak, hogy cselekszem, és hogy mit cselekszem, ez az, ami által azért tudok valamit, mert teszem. Nem lehet fogalmakkal bizonyítani az intellektuális szemlélet e képességének létezését, és nem lehet fogalmakból kifejteni a mibenlétét. Mindenkinek közvetlenül saját magában kell megtalálnia, mert különben soha nem fogja megismerni. Ha valaki azt követeli, hogy bizonyítsuk be neki okoskodás útján, az még annál is sokkal furcsább, mintha egy vakon született ember követelné, hogy magyarázzuk meg neki, mik a színek, anélkül, hogy látna.“[10]
Az én felmutatása tehát radikálisan intuitív és nem diszkurzív aktus. Az önszemlélet filozófiai módja ennek az eredeti szemléletnek a szofisztikáltabb, kifinomultabb, hogy úgy mondjuk – a hétköznapi formájánál – tudományosabb megvalósítása. Ez a szemlélet teszi lehetővé, hogy feltárjuk és kifejtsük a szubjektivitás különböző alapstruktúráit, illetve strukturális szintjeit. A tudományfilozófia csupán ennek az eredeti szemléletnek a tudományos kiaknázása és filozófiai elmélyítése. De Fichte meggyőződése szerint ez az eredeti szemlélet ott munkál a mindennapi, természetes élet legmélyén is, és ennek az életnek, a természetes tapasztalásnak, a lehetőség-feltételei közé tartozik. A Kantnál megismert aszimmetria öntudat és tárgytudat között itt visszájára fordul: az öntudat, mint önmagam nem tematikus, eredeti szemlélete az, amely megelőzi és egyáltalán lehetővé teszi a tárgytudatot és a tárgyszemléletet (a tárgyképződést).            
A következőket olvassuk: „De mindenkinek kimutathatjuk a saját tapasztalatában, amelyet nem von kétségbe, hogy ez az intellektuális szemlélet minden pillanatban jelen van a tudatban. Nem tehetek egyetlen lépést, nem mozdíthatom meg sem a kezem, sem a lábam öntudatom intellektuális szemlélete nélkül, mely ezeket a cselekedeteket kíséri; csak ebből a szemléletből tudom, hogy én teszem, amit teszek, csak e szemlélet segítségével különböztetem meg cselekvésemet és cselekvésemben önmagamat, a cselekvés készentalált objektumától. Mindenki, aki valamilyen tevékenységet tulajdonít magának, erre a szemléletre hivatkozik. Benne az élet forrása van, hiánya pedig halál“.[11] A cselekvés, mely valamely tárgyra irányul, az önszemléleten alapul, és abból származik; (mely önszemlélet Fichténél maga is a cselekvés egy ősformája).
*
«Az én „létrehozása“ az intellektuális szemlélet révén» félreérthetőnek tűnő kifejezés. Fichte és a fiatal Schelling én-fogalmánál arról van elsősorban szó, hogy az énnek nem is tulajdoníthatunk a hagyományos értelemben vett szubzisztenciát, fennállást. Az én létesül, csak a tevékenységében létezik. Semmi más, mint tiszta aktivitás, és ennek az aktivitásnak az eredeti módja náluk ez a fajta szemlélet. Fichténél a hangsúly az aktivitás mozzanatán van: a passzivitás problémája is első sorban annyiban jön nála tekintetbe, mint az akadály, amelyen a passzivitás megtörik, mint puszta negatívum, amelynek tulajdonképpen nem szabadna lennie; mint olyan, amelynek az én kibontakozása során, egy fejlődési folyamat ideális végállomásánál, el kellene tűnnie. Az én kifejlés (Vollzug), olyan kibontakozás, mely fokozatosan transzparenssé teszi, és magába olvasztja a kényszerűség struktúráit; a természeti akadályokat, melyek saját természetének még kellőképp át nem látott megnyilvánulásaiként lepleződnek le, lépésről lépésre felszámolja. Ez Fichténél egyszerre reális és transzcendentális folyamat. Reális részről az emberi nem történeteként jelenik meg (néha Fichténél az abszolút én a nemben megtestesült szubjektivitás értelmét kapja), transzcendentális oldalról pedig a transzcendentális reflexiónak az én vagy énség egyre összetettebb  strukturális szintjeiig történő felemelkedéseként.
Ezen aztán később heves vitásba bonyolódott Schellinggel, akit kezdetben követőjének hitt. Schelling ugyanis nem gondolta, hogy a kényszerűségnek vagy objektivitásnak ezeket a struktúráit eliminálnunk kellene. A természet nem egyszerűen a szubjektivitás, vagy (ami ebben a kontextusban ugyanaz) a transzcendentális szubjektivitás egyik lényegi, és ennélfogva kiiktathatatlan struktúrája, hanem a transzcendentális szubjektivitás másik oldala. „Naturam furca expellas, tamen usque redibit!“ - „Ha vasvillával űzöd ki a természetet, akkor is visszatér!“ Ezzel a latin idézettel világítja meg saját álláspontját Schelling, még A transzcendentális idealizmus rendszerében. A Schellinggel való konfrontáció során Fichte álláspontja egyre radikálisabbá válik, hogy munkássága vége felé teljesen gnosztikus színezetűvé váljék, amennyiben a természet egyfajta balszerencseként jelenik meg a transzcendentális reflexió számára. Fichte, Az erkölcstan rendszere című 1812-es művében a következőképpen számol be Schellinggel való konfrontációjáról: „Számunkra egyáltalán nem létezik objektív világ és természet; tisztán tagadjuk ezt. Számunkra viszont éppen ez az abszolút igaz. Schelling például a szememre vetette, hogy nálam nincs természet. Visszahárítom a szemrehányást, s balszerencsének tartom, hogy nála van természet, e vak véletlen. A szellem és a természet közül az egyiket mellőznünk kell; a kettő semmiképpen sem egyeztethető össze”.[12]
Noha az 1800-ban napvilágot látó, A transzcendentális idealizmus rendszere című írás már félreérthetetlenül láthatóvá teszi az akkori Schelling és Fichte közötti különbségeket, (bár a kettejük közti szakítást a valamivel később, 1801-ben megjelenő, Filozófiai rendszerem bemutatása[13] teszi nyilvánvalóvá), ebben a könyvben Schelling még lényegi pontokon kapcsolódik Fichtéhez. Ahol elválnak útjaik, az a reflexió-fogalom története szempontjából is meghatározó jelentőségű. Fichténél a transzcendentális reflexió egy alapvető intuitív mozzanattal bővült. Schellingnél a reflexiónak ebbe a felfogásába hangsúlyos módon bekerül a történetiség is. (A történetiség csíráit már természetesen Fichte tudománytanában is megtaláljuk; mindenesetre ez a mozzanat Schellingnél válik módszertanilag alapvetően meghatározó tényezővé).
Az intellektuális szemléletre vonatkozó gondolatmenetét Schelling a következőképpen építi föl.[14] Az én, mivel egyáltalán nem különbözik saját gondolkodásától, nem dolog, nem tárgy, hanem az, ami a végtelenségig nem-objektív. Az én eredendően nincs ott a tárgyak világában; csak tárggyá lesz azáltal, hogy tárggyá teszi önmagát, és mindig csak a maga számára. Ami eredendően objektív, az mindig csak megismert, de soha nem megismerő. Az én csak önmegismerése által lesz objektívvé. Az énnek nincs más predikátuma, mint hogy nem dolog; az énnek nincs más predikátuma, mint az öntudat predikátuma. Az, ami elve a tudásnak, semmi esetre sem önmagában, hanem csak a szabadság különös aktusa révén lehet a tudás objektuma. Tehát a feltétlen egyáltalán nem kereshető az objektumok világában. Az én az, amit egyáltalán nem lehet dologként elgondolni.
Miféle tudásunk lehet egyáltalán az énről, ha az én tiszta cselekvés, amelynek tudásában teljességgel nem-objektívnek kell lennie? Ennek a tudásnak a. abszolút szabadnak kell lennie, mivel a többi tudás nem szabad; tehát szemléletnek kell lennie b. olyan tudásnak kell lennie, amelynek objektuma nem független tőle magától; tehát olyan tudásnak, amely egyúttal objektumának létrehozása is. Ezt a szemléletet, mely objektumának létrehozásaként jelenik meg, nevezzük intellektuális szemléletnek. Az intellektuális szemlélet Schellingnél maga az én. Az én olyan tudás, amely egyúttal létrehozza magát, mint objektumot. Minden transzcendentális gondolkodásnak az intellektuális szemlélet a szerve. A transzcendentális filozofálást mindig intellektuális szemléletnek kell kísérnie; ezt a filozófiát – véli Schelling – rendszerint ennek a szervnek a hiánya miatt értik félre. Az intellektuális szemlélet ugyanaz a transzcendentális filozófia számára, mint a tér a geometria számára. Ahogy a geometria összes konstrukciói a tér szemléletének korlátozása révén jönnek létre, úgy a filozófia összes fogalmai is csak annak a létrehozásnak a különböző korlátozásai, amely önmagának objektuma; vagyis az intellektuális szemléletnek.
Az intellektuális szemléletre, mint a transzcendentális filozofálás szervére vonatkozó schellingi kitétel némiképp félrevezető: úgy tűnhet, mintha Schelling megengedné, hogy az emberből hiányozzon ez a szerv. De a tágabb kontextusból egyértelműen kiderül, hogy Schelling számára – éppúgy, mint Fichte számára – az intellektuális szemlélet elengedhetetlen feltétele magának az emberi létezés lehetőségének. Fichtével együtt Schelling úgy gondolja, hogy ez lényegi módon hozzátartozik ahhoz, ami bennünket emberré tesz.
A létezésnek Schellingnél van egy szubjektív és egy objektív aspektusa. A szubjektív aspektussal foglalkozik a transzcendentális filozófia, az objektívvel pedig a természetfilozófia. A reflexió egy kellőképp előrehaladott, magas fokán ez a kettő szükségképp egybeesik egymással. A transzcendentális filozófia, kibontakozása során, korszakokra oszlik. Schellingnél a transzcendentális reflexió a transzcendentális történetiség formáját ölti. A történetiség problémája a műben több, különböző szinten és több, különböző értelemben is jelen van. Jelenti egyszer magának a transzcendentális filozófiának a kifejtését; hordoz tehát egyfajta procedurális jelentést. Annak a folyamatnak az egyes állomásait és szintjeit jelenti, amelynek során kibontjuk a transzcendentális filozófiát. Másodszor az emberiség történetében van jelen a transzcendentális történetiség, mint az emberi nem történetének transzcendentális megkonstruálása. Harmadszor pedig megjelenik a természet történetében is. Schellingnél maga a természet is önmaga reflexiójára, önmaga szemléletére törekszik, és ehhez a reflexióhoz a természet az emberben jut el.[15] A természetnek ez a története azonban Schellingnél (Hegellel szemben) egy reális történet: a természet, vagy a létezés küzdelméről szól, azért, hogy önmaga világosságára ébredjen.[16]
A reflexió Kantnál felbukkanó paradoxonja Schelling jelenleg tárgyalt művében is megjelenik, sőt (mint említettük): végighúzódik a könyvön. Ez a paradoxon abban áll, hogy a reflexió mindig megváltoztatja a tárgyát, de a reflexió álláspontjáról nincs külső rálátásunk arra, hogy miként és mennyiben változtatja meg. Kantnál úgy vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy azt mondta: az én, a szubjektum önmagát mindig csak mint jelenséget ismerheti meg, tehát a belső állapotairól alkotott képzetei alapján, és soha nem mint magánvaló dolgot. E paradoxon Schellingnél egy történeti folyamatban bontakozik ki, tudatos és tudattalan (öntudat és öntudatlan) játékában. A reflexió a tudattalanból fakad föl, s általa meghatározva találja magát. E meghatározottság mikéntjét és módját a filozofáló személy csak retrospektív módon képes megközelíteni, úgymond a szeme sarkából tetten érni. A reflexió folyamata a szellem reflektálatlan életére épül rá. Tudatos és tudattalan, öntudat és öntudatlan feszültségteli viszonya, mely a reflexiót, mint transzcendentális történetet Schellingnél mozgásban tartja, e műben nem lel megnyugtató feloldásra. Az öntudatlan végig a műben nyugtalanító fölényben látszik lenni az öntudattal szemben. Noha a mű vége felé egyesülni látszik öntudat és öntudatlan, ennek az egyesülésnek a helye a művészet lesz; ahol a kettő azonosságában az egyik elem dominál: nevezetesen szintén az öntudatlan. Ez ugyanis a zseni alkotása, ahol öntudat és tudattalan kivételes alkalmakkor egyesülhet: a kivételes tehetséggel bíró zseni ihletett alkotói folyamatában, és ennek az ihletnek tárgyi produktumában. De ezt az alkotói folyamatot alapjaiban mégis az öntudatlan határozza meg. (A kevésbé tehetséges többség pedig kívülről figyelheti öntudat és öntudatlan, véges és végtelen azonosságának objektív megtestesülését: a zseniális műalkotást.). A zseniális alkotás esetében tehát egy dinamikus azonosság-fogalommal van dolgunk, melyben az azonosított elemek egyike domináns a másikkal szemben, és meghatározza azt.
A művészet, mondja Schelling, a filozófia tulajdonképpeni organonja. A fogalmi reflexió nem képes maradéktalanul végrehajtani a transzcendentális filozófia projectjét, és felmutatni az ellentétek azonosságát, mint befejezett végeredményt. Schelling szerint a filozófiának radikálisan meg kell változnia ahhoz, hogy kitűzött céljának megfeleljen. A tudaton túli hatalmak fölényben vannak a tudat reflexiójával; a tudatnak, ha tovább akarja vinni a filozófiát, mint feladatot és küldetést, ezekhez a hatalmakhoz kell igazodnia; a filozófiai reflexiónak vállaltan és tudatosan a reflektálatlan élet őstalaján kell magát megvalósítania. „A filozófia“ - mondja Schelling A transzcendentális idealizmus rendszerében - „vissza kell hogy térjen oda, ahonnan vétetett: a mítosz és a poézis óceánjába“.
*
Ismeretes módon Schelling úgy gondolta, hogy Hegel az egész dialektikus módszert (és általában filozófiájának egész szemléletét) tőle lopta, csak a tetejébe még el is sekélyesítette, és mechanikussá tette azt. A kutatók általában megegyeznek abban, hogy az ifjú Hegelnél a későbbi dialektikus, módszertani és szemléletbeli teljesítmények (a „transzcendentáli történelem“ gondolatának) korai csírái Schellingtől részben függetlenül is megtalálhatóak. Hegelnél az uralkodó módszer az ellentétek mozgásban tartása lesz. Szemlélet és fogalom, tárgy és módszer, tudat és tárgy egyazon történeti folyamat részeseiként tűnnek föl. Hegelnél, A szellem fenomenológiájában, a történetiség, illetve az időbeli mozgás lesz a módszertanilag döntő motívum. Ez a történeti szemlélet már Schellingnél is erőteljesen jelen van, de csak Hegelnél válik valóban univerzális módszertani elvvé. „A tárgy története az maga a tárgy“ - nem csak a filozófia történetére vonatkoztatva. Hegel minden tárgyterületet, és speciálisan minden tárgyat egy sajátosan rá jellemző fejlődési folyamatban mutat be. Hegelnél emellett belép a játékba egy másik, a fenomenológiai filozófia számára különösen fontos mozzanat: a megjelenő szellem tudományaként felfogott filozófia valóban bejár minden lényeges tapasztalati tartományt, a filozofálás sajátos tapasztalatától kezdve, a hétköznapi létezés tapasztalatán át, a művészet, a vallás, a természettudományos gondolkodás tapasztalatáig. Hegelnél ehhez persze az a nagyon erős metafizikai alappozíció járul, mely szerint minden tapasztalat a szellem öntapasztalata (így végső soron épp hogy nem a tudat háta mögött történnek a tudattal a dolgok), de ez nem szabad, hogy elhomályosítsa azt a tényt, hogy Hegel valóban az egyes tárgyterületeknek és témáknak megfelelő tapasztalat nüanszokra és részletekre érzékeny elemzését adta. Amit Hegel A szellem fenomenológiájában végzett, az valóban a „nüanszok művészete“. Egész homályos metafizikai fogalomapparátusával együtt a Fenomenológia tapasztalatelemzése végig nagyon konkrét.
Hegel a reflexió által felvetett kérdésre egy történeti választ ad. Mindenesetre hiába kerül szemlélet és fogalom egyazon történeti folyamat keretei közé, a fogalom Hegelnél mindig jól kimutatható módon domináns marad. A lényeg nála „a fogalom hidegen lépkedő szüksészerűsége“. A tudományos gondolkozás közege az érett Hegel számára mindig elsősorban a fogalmiság volt. Ezáltal a fogalom egyfajta fölényre tett szert a szemlélettel szemben, s a filozófiai reflexió ily módon visszatérni látszott a Kantnál jelenlévő diszkurzív alapjelleghez. A hegeli kérdésfeltevés mindenesetre radikálisan eltávolította a reflexiónak ezt a módját a német idealizmus ő előtte megteremtett és működtetett reflexiós teljesítményeitől. A reflexió csak a szellem történeti kibontakozásának részeként, illetve mozzanataként létezik. Hegel interszubjektív és történeti dimenzióba helyezi a reflexiót; méghozzá módszertanilag konstitutív módon, (vagyis oly módon, hogy az interszubjektivitás és a történetiség magának a reflexiónak a létmódjához tartoznak). Ez az, ami őt radikálisan megkülönbözteti a klasszikus német idealizmus korábbi alakjaitól – noha különböző, alkalmasint alapvető pontokon az interszubjektivitás és a történetiség mind Kantnál, mind Fichténél és Schellingnél belépnek a filozofálás menetébe. De nem mint magának a reflexiónak az elvei.
Amit Hegel A szellem fenomenológiájában művelt, az régen maga mögött hagyta a szigorú értelemben vett transzcendentálfilozófia kereteit. Hegel metafizikát akart teremteni, de olyat, amely magába integrálja a hagyományos metafizika kanti kritikáját, s az egész transzcendentális filozófiát felemeli (hebt auf) a szellem filozófiájának szintjére. Ehhez Hegelnek vállalnia kellett bizonyos nagyon súlyos metafizikai feltételezéseket, de Hegel megfizethetőnek tartotta ezt az árat. Ilyen feltételezés volt többek között, hogy a valóság (általában minden realitás) anyaga a szellem „húsából“ van gyúrva, (mely gondolat egy univerzális tapasztalati-ontológiaként is értelmezhető; igaz ez az interpretáció némiképp visszavetné a hegeli fenomenológiát a transzcendentális filozófiák közé, amelyekhez nem illeszkedik teljesen harmonikusan); illetve ilyen gondolat az, hogy a világtörténelem eseményének van immanens télosza, tehát, hogy van egy belső teleológia, mely áthatja és vezérli a történelmet. A lét minden eseménye a szellem eseménye, aki tart valahova: ez a hegeli filozófia univerzális metafizikai princípiuma. Arról a kutatók véleménye megoszlik, hogy a szellem hegeli dialektikája tényleg nyugvópontra jut-e Hegel szerint, (A szellem fenomenológiájában, de akár a későbbi Hegelnél is); vagy a negativitást lezáratlan nyitottságban tartja. (A negativitás itt a szellem létének alapjellemzője, mely a szellemet önmaga folyamatos meghaladására és újjáformálására kényszeríti). Vannak Hegelnek olyan értelmezései, melyek szerint a Fenomenológia végén boldog befejezésként bemutatott abszolút tudás nem más, mint annak rögzítése, hogy a relatív az abszolút, hogy semmi sem abszolút, csak a szellem, melynek léte viszont az abszolút relativitásban áll; abban, hogy története sohasem jut nyugvópontra.
A reflexiónak a hegeli rendszerben, és speciálisan a szellem hegeli fenomenológiájában számos különböző jelentése és használati módja van. A filozofálás szintjén a szellem reflexiója az ész alakját ölti. Hegelnél az ész is egy történeti fogalom; az ész, mint reflexió, szintén egy sajátos történeti mozgásban bontakoztatja ki magát. A filozófiatörténet gondolati alakzatai speciálisan rájuk jellemző szükségszerűséget hordoznak. Egyetlen filozófiai álláspont sem nevezhető abszolút tévesnek, mert megvalósulása a szellem mozgásának belső szükségszerűségéből fakad. Az, hogy „semmi sincsen az észen kívül“ Hegelnél éppen hogy nem egy dogmatikus princípium, hanem egy jellegzetes ész-fogalom. Az ész abszolútsága dinamikus karakterében áll: abban, hogy mindig képes kiterjeszteni saját határait, és a rajta túllévőt asszimilálni, illetve integrálni. Vagyis képes alkalmazkodni a nem-ésszerűhöz, és felmutatni az utóbbiban benne rejlő ésszerűt; képes láthatóvá tenni a legkülönbözőbb dolgok és tárgyrégiók sajátos ésszerűségét.[17]
Hegel szerint ennek a dinamikus észfogalomnak az alapján kell kidolgozni egy kritikai metafizikát, mely respektálja ugyan a kanti filozófia eredményeit, mégis megpróbálkozik azzal, hogy válaszoljon a hagyományos metafizika alapkérdéseire. Erre úgy képes, ha radikális módon újrafogalmazza a tapasztalat kanti fogalmát, hogy úgymond mégse kerüljön kívül a tapasztalat határain. Ez a tapasztalat-fogalom a szellem öntapasztalásának koncepciója: egy olyan koncepció tehát, mely már eleve metafizikai alapokon fogalmazza meg magát. Hegel szerint mindenesetre a filozófia nem adhatja fel a metafizika igényét, és azt az igényt, azt a küldetést vagy feladatot, hogy a legrégibb és legégetőbb metafizikai(-egzisztenciális) kérdésekkel konfrontálódjon. Saját lényegét árulja el, ha ezt teszi. Ha úgy érzi, hogy erre (ezeknek az igényeknek és ezeknek a feladatoknak a feladására) kényszerül, akkor valamit elrontott. Hegel a következőképpen fogalmaz: „A kanti filozófia exoterikus tana – hogy az értelem nem mehet túl a tapasztalaton, mert különben a megismerőképesség elméleti ésszé lesz, amely magában csak agyrémeket szül, – tudományos oldalról igazolta, hogy lemondjon a spekulatív gondolkodásról. Kedvezett e népszerű tanításnak a modern pedagógia lármája, az idők szükséglete, amely a közvetlen kívánalomra irányítja a tekintetet, hogy miként a megismerés számára a tapasztalat az első, úgy a köz- és magánéletben való jártasságra éppenséggel káros az elméleti belátás, s hogy a gyakorlat és gyakorlati műveltség általában a lényeges, az egyedüli előnyös“[18]
Noha a filozófiai reflexió Hegelnél, mely diszkurzív jellege mellett lényegileg interszubjektív és történeti, a filozófiatörténet mozgásba hozatalából áll, korlátozottságát mégis mutatja az, hogy interszubjektív karaktere mégsincs kellőképp elmélyítve. Hegel pozíciója az abszolút szellem pozíciója – mely abszolútsága mellett, meglehet, nem statikus adottság, hanem állandóan mozgásban lévő létesülés. Mégis a történeti, különös Hegel az, aki felvázolja a léttörténetet, mint a szellem történetét, akin keresztül és aki által megtörténik a szellem igazságának eseménye – vagyis az interszubjektivitás lényegi szerepe és minden kihangsúlyozása mellett a hegeli reflexió alapvetően szubjektív marad. Mint ilyen bizonyos mértékig elkerülhetetlenül monologikus. A transzcendentális reflexió a huszadik századi fenomenológiában tesz szert egy lényege szerinti dialógikus karakterre; vagyis a fenomenológiában válik a filozófusok közötti vita módszertanilag a reflexió lényegi sajátságává. A fenomenológiában a vita lesz az a közeg, amelyben a filozófiai igazság megtörténik.

II. A dialógikus reflexió. A fenomenológia interszubjektív reflexió-felfogása. Konklúzió.

Tűnjek bármennyire is sematikusnak és leegyszerűsítőnek a fentebb előadottak, ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy nem egy filozófiatörténeti fejlődési folyamatot szerettem volna bemutatni, hanem arra akartam volna rámutatni, hogy magának a transzcendentális filozófiai reflexiónak, mint filozófiai műveletnek olyan a lényegi karaktere, hogy a fentebb jelzett vonások (a diszkurzív-metafilozófiai jelleg, az intuitív mozzanat, és végül az interszubjektív-történeti mozzanat) felszínre kell, hogy bukkanjanak a reflexió e típusának kibontakozása során. Egy filozófiai tézist szerettem volna tehát képviselni. A fenomenológia több szempontból is tovább vitte a klasszikus német idealizmus örökségét, és a benne megvalósított reflexió-fogalomhoz hatástörténetileg és saját problematikájának logikájából következően is kapcsolódott. A tanulmány befejezéseképpen erről a reflexió-fogalomról szeretnék pár szót mondani.
A fenomenológiában (elsősorban Husserlnél és Heideggernél, de követőiknél is) összekapcsolódni látszanak a fentebb bemutatott mozzanatok. A fenomenológiai reflexió előírja a használt fogalmakkal és az egyes filozófiai álláspontokkal kapcsolatos metafilozófiai távolságtartást. Mindenekelőtt erre vonatkozott Husserlnél az „előfeltevés-mentesség princípiuma”; [19] mely megítélésem szerint nála nem annyira a minden előítélettől és előfeltevéstől önmagát függetlenítő naiv, aufklérista igényt jelentette, hanem a távolságteremtés filozófiai képességére vonatkozott.[20] Ez magában foglalta a fogalmak kifinomult elemzésének, a diszkurzív eljárásmódnak a követelményét is. Ehhez kapcsolódott viszont a fenomenológia alapmotívuma, melynek értelmében a fenomenológusnak lehetőleg mindent eredeti szemléleti adottságra kell hoznia. Ez volt Husserlnél minden princípiumok princípiuma.[21] A „szemléleti adottságot“ teljesen általános értelemben értették: a fenomenológus eszerint képes volt általános lényegeket is szemlélni, képes volt „eidetikus struktúrákat“ szemléleti adottságra hozni. A fenomenológia lényege szerint lényegelemzés – azonban egyúttal szemléli is az általa szemlélt lényegeket.
Noha a hagyományos filozófiatörténeti felfogás szerint Heidegger tette a történetiség problémáját a fenomenológia központi motívumává, ezzel szemben azt találjuk, hogy a történetiség mint fenomenológiai téma Husserlnél viszonylag korán (már az Ideen második kötetében, tehát az 1910-es években) megtalálható. Tény azonban, hogy a történetiség problémáját Husserl csak később mélyíti el, mindenekelőtt a húszas évektől fogva. A történetiség és az interszubjektivitás problémáinak kidolgozásával Husserlnél egy alapvető mozzanattal gyarapodott a fenomenológiai reflexió struktúrája: és ez a fenomenológiai reflexió történeti és társadalmi (életvilágbeli) beágyazottságának a gondolata. Számomra úgy tűnik, hogy Husserl kései (harmincas évekbeli) kutatási kézirataiban a fenomenológia és a fenomenológiai reflexió interszubjektív karaktere (az együtt-fenomenologizálás, a fenomenológiai közösség gondolata) jóval hangsúlyosabb volt, mint Heideggernél; aki azonban néhol maga is beszél arról, hogy az igazság lényegileg az együtt- és egymással-létben valósul meg.[22] Heideggernél viszont időnként mégis úgy tűnik, mintha az igazság (és speciálisan a filozófiai igazság) a magányos ittlét eseménye volna.  Később azonban többször is megjelent nála az igazság eseményének vita-karaktere: az igazság egy vita végigvívásában valósítja meg magát.
Számunkra itt pontosan ez a gondolat a lényeges és az irányadó. A transzcendentális filozófiák alapvető értelemadó motívuma az, hogy megpróbál apriori, univerzálisan érvényes struktúrákat feltárni. A transzcendentalitás lényegi módon kapcsolódik össze az aprioricitás gondolatával. De míg a klasszikus német idealizmust többnyire jellemezte az a fajta korlátozottság, hogy a filozófus képes egymaga kifejteni az igazságot, az apriori összefüggések rendszerét, (még Hegelnél is), addig a fenomenológiában teljesen explicitté vált az a belátás, hogy a magányos filozofáló reflexiójának bizony megvannak a maga nagyon is kemény korlátai. Filozofálásunk során más filozófusokra is szorulunk, együtt kell feltárnunk és kifejtenünk a filozófiai igazságot. Az az alapvető közeg, amelyben az igazság, mint esemény megtörténik, a dialógus. Csak a többi filozófussal való együttműködésemben és együttfilozofálásomban válhat számomra hozzáférhetővé saját reflexióm korlátai; és csak ezáltal az együttműködés által leszek képes, a másik révén, meghaladni ezeket a korlátokat – noha ennek a meghaladásnak is megvannak a maga korlátai.
A fenomenológiai reflexióval szintén megjelenik a reflexió klasszikus, a német idealizmusból ismert paradoxonja: hogyan tudjuk, miként és mennyiben változtatja meg tárgyát a reflexió? A fenomenológia ezt a nehézséget úgy hidalta át, hogy felfogása szerint a reflexió normáit maga a tapasztalat artikulálja. Nincs külső pozíció a tapasztalathoz képest, már mindig is a tapasztalat sűrűjében tartózkodunk. A reflexió is a tapasztalat sűrűjének „közepén“ történik meg. Husserlnél és Heideggernél is a reflexió és a reflektálatlanság, vagy a reflexió előtti élet szervesen összetartoznak, és egymástól elválaszthatatlanok. A filozófus már eleve a reflexió játékában találja magát, de ez nem jelenti azt, hogy a reflexió felismerhetetlenül „eltorzítaná“ tárgyát – a változás mikéntje és mértéke maga is a tapasztalat felől hozzáférhető; és a fenomenológia szerint igenis hozzáférhető. Husserl szerint a transzcendentális ego, Heidegger szerint pedig a lét eseménye lényegileg önadás („Selbstgebung“) és visszahúzódás kettősségében jelenik meg. Ebben a kettősségben, ebben a játékban megy végbe a filozófiai reflexió a fenomenológiában; s noha a fenomenológia szerint a reflexiónak mindig marad egy tematizálatlan altalaja, ez a legkevésbé sem jelenti azt, hogy létezne bármi elvileg hozzáférhetetlen a fenomenológiai reflexió számára.
Így a fenomenológiai reflexió felemelte magába, és szerves alkotóelemeiként őrizte meg a transzcendentális-filozófiai reflexiónak a klasszikus német idealizmusban feltárt mozzanatait: a metapozíciót, a diszkurzivitást, az intuitivitást, a történeti és társadalmi beágyazottság gondolatát – és ehhez hozzátette a maga alapvető belátásait, melyek a végesség gondolatából fakadtak. Ezek a belátások az első személyű, magányos reflexió korlátaira vonatkoztak, és a dialógus, a vita, a filozófusok közti együttműködés szükségszerűségére. Ezen belátások által viszont olyan új távlatok nyíltak meg a fenomenológia, és általánosabban a transzcendentális filozófia előtt, melyeket azóta sem sikerült teljesen felmérni.

Marosán Bence[1]    Kant, A tiszta ész kritikája, Budapest, Atlantisz kk., 2004, 277-278. (A továbbiakban: TÉK).
[2]    TÉK, 161-162.
[3]    TÉK, 245.
[4]    TÉK, 168-170.
[5] 1770, Über die Form und die Prinzipien der sinnlichen und intelligiblen Welt.
[6]    TÉK, 169-170.
[7]    TÉK, 116.
[8]    TÉK, 265.
[9]    Ld. ehhez: Fichte,  Második bevezetés a tudománytanba. In: Válogatott filozófiai írások, Budapest, Gondolat kk., 1981, 76-77.
[10]  I.m. 66.
[11]  Uo.
[12]  Az erkölcstan rendszere, Budapest, Gondolat kk., 1976, 622.
[13] Darstellung meines System der Philosophie, 1801.
[14]  Schelling, A transzcendentális idealizmus rendszere, Budapest, Gondolat kk., 1983, 69-73.
[15]  I.m. 38.
[16]  A világ egésze egy dinamikus történeti folyamatként jelenik meg tehát, melynek van egy belső oldala is: a természetnek, mint objektív realitásnak a történetéhez korrelatív módon hozzátartozik e történet belső, szubjektív aspektusa, a szellem oldaláról. A hatástörténeti kutatások szerint ez a természettörténeti koncepció a korabeli romantikus természetfilozófia egyes képviselőinek elképzeléseivel állt kapcsolatban. Ld. ehhez: Gurka Dezső, A schellingi természetfilozófia és a korabelit természettudományok kölcsönhatásai, Budapest, Gondolat kk., 2006.
[17]  Ld. Csikós Ella, Élő gondolkodás, Budapest, L'Harmattan kk., 2007, 99-100.
[18]  Hegel, A logika tudománya, Budapest, Akadémiai kk., 1957, I. kötet, 1.o.
[19]  Husserl, Logische Untersuchungen, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1968, II/1. köt., 19-22.
[20] Ld. ezzel kapcsolatban: Dermot Moran, Introduction to Phenomenology, London & New York: Routledge, 2002: 9skk, 126sk-
[21]  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie,  Max Niemeyer Verlag Tübingen, 2002, 43-44.
[22]  Heidegger, Einleitung in die Philosophie, Freiburger Wintervorlesung 1928/1929, GA27, 105-109.


Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes