ÚJ TARTALMAK

Kaposi Krisztina - Oscar Wilde Saloméja: A bibliai és antik-mitológiai démonikus „pre-Salomék” szecessziós változata„Ah! Megcsókoltam a szádat, Jókhanán, megcsókoltam a szádat!”

Bevezetés

Salome alakja az európai kultúrtörténet egyik legközkedveltebb s leggyakrabban kutatott témái közé tartozik. E kegyetlen, s bestiális nő, a démonikus femme fatale figurája már régóta foglalkoztatja a Bibliáig visszanyúló történet ismerőit: Salome igazi toposz, s ezt nem csupán azok az irodalmi alkotások[1] bizonyítják, melyek művészi feldolgozásuk témájául választották alakját, hanem az a leginkább interdiszciplinárisnak nevezhető jelleg is, amelyet egyfelől a Saloméről készített képzőművészeti alkotások – Tiziano, Caravaggio, Gustave Moreau stb. festményei –, másfelől pedig a démoni nő személyiségét megidéző zeneművek, mindenekelőtt Massanet és Strauss operája képviselnek.
Oscar Wilde egyfelvonásos drámája szintén ezt a sort gazdagítja: az ír szerző 1891-es Saloméja a bibliai történet egy kivételes, egyedülálló irodalmi parafrazeálását adja. Jóllehet, más irodalmi alkotásokat is ismerünk, melyek a Keresztelő Szent János fejéért táncot lejtő nő alakját elevenítik meg, Wilde műve mégsem válik egy szokványos, pusztán a közkedvelt témát megragadó átlagos feldolgozássá. Véleményem szerint Wilde Saloméját egyfelől az a nyelvi-stiláris szerzői eljárás teszi egyedivé és különlegessé, amely a Keresztelő Szent János fejlevételét elbeszélő eseménysort egy szecessziós művészi közegbe helyezi; másfelől pedig az a leginkább aemulatívnak nevezhető igény, amely a korábbi „pre-Salomékat” felülmúlva igyekszik egy önálló, eredeti, Oscar Wilde-i femme fatale-t megalkotni. Az alábbiakban erre a két unikálissá tevő vonásra figyelve igyekszem áttekintést adni Wilde Saloméjáról.

I. A bibliai és az antik-mitológiai előzmények

Ha Salome alakjának prefigurációt keressük, egészen a bibliai, valamint az antik-mitológiai időkig kell visszamennünk. E démoni nő figurája a Keresztelő Szent János fejéért táncot lejtő femme fatale-ként él a kulturális emlékezetben: alakja a Keresztelő fejvételét elbeszélő evangéliumi történetekkel (Mt 14, 1-12; Mk 6,14-29) forrt össze – noha a két újszövetségi szövegrészlet nem említi név szerint, csupán Heródiás lányaként.[2] Jóllehet, a név a személyiség egyik leglényegesebb jelölője, az identifikáció eszköze, ám Salome esetében ezt mégsem tekinthetjük kulcsfontosságú tényezőnek, már csak azért sem, mert alakja esetenként átjátszik kegyetlen anyjának, Heródiásnak a figurájába. Ez a figura-összemosódás  (Salome~Heródiás) is jól mutatja, hogy Salome esetében a pontos identifikáció helyett, sokkal komolyabb jelentőséggel bírnak személyiségének azok az összetevői, melyek a femme fatale típusává avatják e nőt: a szépség és szenvedély, a kíméletlen és könyörtelen elszántság, a csábítás mögött rejlő démonikus bestialitás, amely végül a kegyetlen gyilkolásba torkollik. E személyiségjegyekre figyelve Salome prefigurációit megtalálhatjuk mind a Bibliában, mind pedig az antik mitológában.

I.1. A Biblia „pre-Saloméi”: Potifárné, Delila, Jezabel és Heródiás
A kegyetlen és démonikus femme fatale archetípusa a Biblia teljes egészét átszövi: Salome prefigurációit ugyanis az ó- és újszövetségi könyvekben egyaránt fellelhetjük; változatos és némiképp eltérő, ugyanakkor egymáshoz mégis közelítő történetek sorában.
Az Ószövetségben elsőként a Teremtés könyvének 39,6-23 szakaszában[3] figyelhetünk fel egy salomei nőalakra: Potifárnére. A József történet elbeszélő szentírási szövegegységben a fáraó felesége egy kegyetlen, álnok nőként tűnik fel: Potifárné hajthatatlanul igyekszik elnyerni a testvérei által Egyiptomba eladott József testi szerelmét, miután azonban ez nem sikerül neki, csalárd színjátékot előadva a fáraón keresztül tömlőcbe vetteti Józsefet.
Hasonlóképp egy tisztességtelen, démoni nőalakról olvashatunk a Bírák könyvében[4] is: Deliláról. Delila, kihasználva Sámson szerelmét, a filiszteusokkal szövetkezve 1100 ezüst sékelért rábírja Sámsont, hogy árulja el neki rettenetes erejének titkát. Sámson, engedve fériúi gyengeségének feltárja Delila előtt titkát: erejét a hajában hordozza. Az álnok, s kegyetlen nő ezt követően lenyírja Sámson haját, ekként fosztva meg erejétől, majd a filiszteusok kezére adja, akik előbb elveszik szeme világát, majd pedig láncra verve fogságba vetik.
Az újszövetségi szentírásban szintén felbukkan egy salomei archetípus: Jezabel. A Jelenések könyvének 2,20-24 szakasza (Levél a tiatirai egyháznak)[5] egy erkölcstelen, parázna, s az egyház szolgáit a bálványoknak bemutatott áldozatok húsából való evésre csábító asszonyról számol be, akinek viselkedésjegyei ószövetségi párhuzamaival mutatnak rokonságot.
Ám Salome tulajdonképpeni, a mai kulturális emlékezetben mélyen élő története Máté és Márk evangéliumában olvasható: A két újszövetségi szövegrészletben (Mt 14, 1-12; Mk 6,14-29)[6] Keresztelő Szent János halálának (felvételének) körülményeiről olvashatunk. Eszerint Heródes fejedelem elfogatta és börtönbe vetette Keresztelő Szent Jánost, amiért az figyelmeztette, hogy a jelenlegi feleségével, Heródiással való kapcsolata egy bűnös viszony, hiszen a frigy a fivér, s egyúttal az első férj, Fülöp meggyilkolása útján jött létre. A foglyul esett Keresztelő halála egy különösen elborzasztó eseménysor keretében következik be: A Heródes születése napján tartott mulatozáskor Heródiás lánya táncol a vendégeknek, amely olyannyira elbűvöli Heródest, hogy felajánlja a lánynak, bármit kérhet, megadja neki, esküjét is teszi rá. A lány kérése – anyja, Heródiás biztatására – a következő volt: "Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!". Heródes megdöbbenve, de esküje miatt kötelezve, lefejeztette a Keresztelőt, majd fejét átnyújtották egy tálon a lánynak, aki anyjának, Heródiásnak továbbította a táncért cserébe kapott, s beváltott ígéret szörnyű eredményét.
Észrevehetjük, hogy a Máté, illetve Márk evangéliumában elbeszélt történet egyrészt nem említi név szerint Salomét, csupán Heródiás lányeként; másrészt pedig megfigyelhetjük, hogy Salome alakja tulajdonképpen háttérben marad, természetesen tánca és kérése kulcsfontosságú a történetben; ám ha a démonikus femme fatale típusát keressük, akkor szerepe inkább passzívnak tekinthető, mintsem aktívnak: az igazi femme fatale a két evangéliumi történetben nem Salome, hanem anyja, Heródiás – a felbújtó, álnok, erkölcstelen és bestiális démoni asszony. Heródiás alakját tehát szintén a démonikus femme fatale-ok egyik bibliai archetípusaként tarthatjuk számon.[7]
Salomének és az imént áttekintett femme fatale-i archetípusoknak, az ó- és újszövetség „pre-Saloméinak” az alakja a 4.sz.-i, Konstantinápolyból induló Keresztelő Szent János-kultusszal összefüggésben mosódott össze: Amint arra Zagona[8] kiválóan rámutatott, Salome bűnösségének ábrázolása és a Keresztelő halálának az ő táncával való összefüggésbe hozása, s ezáltal az immoralitás és bestialitás képviselőjeként való számon tartásának egyre erőteljesebb tendenciája a Keresztelő-kultusz növekedésével párhuzamban bontakozott ki. Innentől kezdve számos apokrif és legenda, valamint kora keresztény ábrázolás (festmény és szobor) tüntette fel démoni femme fatale-ként Salomét, s ez hagyományozódott aztán tovább a későbbi korok kulturális rendszerébe.

I.2. Az antik-mitológiai „pre-Salomék”: Médeia, Klütaimnésztra, Kirké, a Danaidák és Phaidra

Az antik mitológia a démonikus femme fatale-ok egész tárházát vonultatja fel: Az istenekről, félistenekről, hősökről és különböző mitologikus lényekről szóló hatalmas történetfolyamban számos kegyetlen, gyilkolásra kész nőalakot találhatunk, akik csábító vonzerejüket használják fel különös kegyetlenkedéseikre. Eszünkbe juthat Médeia, Kltütaimnésztra, Kirké, a Danaidák vagy Phaidra – hogy csak a legfontosabbakat említsük.
Médeiát[9] leginkább az Argonautákról szóló történetből ismerhetjük, amelyben Iaszón szerelmeseként, s az aranygyapjú megszerzését segítő varázslónőként tűnik fel; ám érdemes figyelemmel kísérnünk Médeia élettörténetének további alakulását is, méghozzá életének azt a szakaszát, amelyet Kreón korinthoszi királynál töltött Iaszónnal: Iaszón és Médeia ekkoriban látszólag boldogan éltek egymással, Médeia két gyermekkel is megajándékozta szerelmesét, ám Iaszón saját érdekeit szem előtt tartva, hatalomvágytól fűtötten Kreón lányával, Glaukéval kívánt frigyre lépni. Ez az elképzelt érdekházasság azonban Médiaiából szörnyű haragot és gyűlöletet váltott ki, az addig szerelmes és kedves, segítőkész asszony, bosszúra szomjas, kegyetlen femme fatale-lá, gyilkosságok sorozatos elkövetőjévé vált: Elsőként Glaukét ölte meg egy méreggel átitatott ruha és diadém segítségével, majd Kreón vesztét okozta ugyanezzel a méreggel teli ruhával. Ezt követően saját két fiát is könyörtelenül elpusztította, akiket Iaszón olyannyira szeretett, majd a teljes bosszú utolsó lépéseként életben hagyta Iaszónt, ezáltal téve még gyötrelmesebbé egykori férje fájdalmait, hiszen elvette tőle a kínoktól megváltást hozó halál lehetőségét.
Klütaimnésztra[10] ugyancsak a kegyetlen bestialitás megtestesítője, alakja az áruló, bűnös, gyilkosságra kész asszony szimbóluma: Klütaimnésztra, szeretőjével Aigiszthosszal szövetségre lépre, a Trójából hazatérő férjét, Agamemnónt álnokul becsapva, s megtévesztve megölte. Homérosz szerint Agamemnón vesztét a Klütaimnésztra és Aigiszthosz által előzetesen felbérelt tizenkét bérgyilkos okozta; más források tanúsága szerint maga az asszony gyilkolta meg férjét, méghozzá hátulról, egy bárddal. Majd Aigiszthosszal összeházasodva jogtalanul uralkodtak hét éven át Mükénében, mígnem fia, Oresztész meg nem bosszulta apjának, Agamemnónnak a halálát, az álnok anya és szeretője elpusztításával. Klütaimnésztra tehát mindkét történetváltozat szerint egy bűnökben tobzódó, kíméletlen, s gyilkos asszony.
De hasonlóan végzetes tulajdonságokat hordoz magában Héliosz napisten és Perszé leánya, Kirké[11] is. Az Aiaié szigetén élő híres varázslónő csábító, s démoni alakja mindenekelőtt Odüsszeusz bolyongásainak ismeretében tárható fel: Odüsszeusz és társai Kirké szigetére sodródtak hajójukkal, ahol a sziget felkutatása közben a varázslónő egy bűvös itallal disznókká változtatta Odüsszeusz társait, ezáltal örök fogollyá téve őket; majd Odüsszeuszt is igyekezett vonzerejével magához csábítani, amit egy évre sikerült is elérnie.
Ám Kirké alakjánál jóval bestiálisabb és kegyetlenebb tettetek tudhatnak magukénak a Danaidák.[12] Danaosz király lányai ugyanis apjuk parancsára kegyetlenül meggyilkolták a nászéjszakán hozzájuk kényszerített egyiptomi férjeiket, s szörnyű vétkük nem is maradt büntetlenül: életük végéig alvilági, hiábavaló munkára ítéltettek – örök időkig vizet kellett merniük egy lyukas hordóba.
Az érzéki, s csábító, ugyanakkor gyarló, vérfertőző és bűnös nő típusát képviseli Phaidra[13] is: Phaidra Thészeusz athéni király felesége volt, ám megpróbálta elcsábítani férje első házasságából származó fiát, Hippolütoszt is. Hippolütosz azonban visszautasította az asszonyt, aki erre sértettségében, vad indulatoktól vezérelve Hippolütoszt vádolta meg a csábítás bűnével Thészeusz előtt, ezáltal a hóhér kezére adva a fiút.

II. Oscar Wilde Saloméja

Az előzmények tükrében immáron világosabban láthatjuk annak a csábító, démonikus nőalaknak, az ún. femme fatale-nak a meghatározó személyiségjegyeit, amelyet Oscar Wilde is művészi feldolgozásának témájául választatott. Ám Wilde Saloméjának[14] jellemzése előtt először azt a szecessziós művilágot kell szemügyre vennünk, amelyben megjelenítődik s kibontakozik ennek a bestiális nőnek az alakja.

II.1. A szecessziós közeg

Wilde Saloméját mindenekelőtt a szecessziós művilág[15] teszi egyedivé és különlegessé, amelyet egy balladai jellemzőkkel vegyített drámai műfaj keretei között figyelhetünk meg: Szerzőnk már rögtön a műfaj megválasztásával megalapozta alkotásának atmoszféráját – Salome történetét egy egyfelvonásos dráma keretei között dolgozta fel, amely a balladai jellemzőknek, a kihagyottságnak, szaggatottságnak, sejtelmességnek sincs híjával. E kevert, de ugyanakkor rendkívül hatásos műfaj jellegzetességeit pedig a szecesszió stílusjegyeivel vegyítette, ezáltal adva rendkívüli feszültséget művének. A komoly, s inkább a negatív pólushoz tartozó balladai-drámai műfaj és a túlburjánzó, gazdagon díszített, virágmotívumokkal, színekkel, látás- és hallásérzetekkel teli mondatok és képek oppozíciója egy igazán hatásos keretet ad a művészi feldolgozásul választott téma, Salome táncának és Keresztelő Szent János fejlevételének parafrazeálásához.
A legszembetűnőbb szecessziós stílussajátosság talán a díszítőmotívum funkciót betöltő érzéki érzetek megjelenése. E jellegzetesség Wilde drámájában mindenekelőtt a látási érzetekre apelláló színek használatában,[16] valamint a különleges érzetegyütteseket megjelenítő képekben érhető tetten. A századforduló jellegzetes színpalettájáról Wilde leginkább a fehér, az ezüst, az arany és a vörös színekkel dolgozik:
„Olyan, akár egy kis hercegnő, aki sárga fátylat visel, akinek a lába ezüstből való.
 Olyan, akár egy kis hercegnő, akinek a lábfeje fehér galamb.”
„Milyen sápadt a hercegnő! Még sosem láttam ilyen haloványnak. Olyan, akár a fehér rózsa árnyéka az ezüsttükörben.”
„A másik bort egy Küprosz nevű városból hozzák, az olyan sárga, akár az arany. A harmadik bor Szicília bora. Ez olyan vörös, akár a vér.”
„Miért tekint rám aranyozott szempillái alól előaranyló szemével?”
„Szerelmes vagyok a testedbe, Jochanán! A tested fehér, mint a liliom, amit sarló még nem ért. Fehér a tested, mint a hó, amely Judæa hegyeit borítja és alászáll a völgyekbe. Arábia királynéjának kertjében nem nyílnak olyan fehér rózsák, mint a te tested. Sem a rózsák, amik Arábia királynéjának kertjében, Arábia királynéjának fűszeres kertjében nyílnak, sem az alkonyat lába, ha leszáll a levelekre, sem a hold keble, ha a tengerre könyököl...semmi sem olyan fehér a világon, mint a te tested... Engedd, hogy hozzáérjek a te testedhez!”
„Az ajkadra vágyom, Jochanán. Olyan az ajkad, mint skarlátszalag elefántcsont-tornyon. Olyan, mint a pómagránát, amit elefántcsont-kés szelt ketté. A pómagránát virágai, amik a tyrusi kertekben nyílnak és pirosabbak a rózsánál, nem oly pirosak. A harsonák piros rivalgása, amely a királyok közeledését jelenti és amelytől megriad az ellenség, nem oly piros. Az ajkad pirosabb, mint az emberek lába, akik a pincében a szőlőt tapossák. Pirosabb az ajkad, mint annak az embernek a lába, aki az erdőből jön, hol oroszlánt ölt és aranyszínű tigriseket látott. A te ajkad olyan, mint korall-ág, amit a halászok a tenger borongásában találtak és megőriznek a királyok számára!... Olyan, mint a bíbor, amit a moabiták találnak a moabi bányákban és amit megőriznek a királyok számára. Olyan, minta perzsa király íja, amely bíborszínre van festve és korallal van kirakva. Nincs a világon olyan piros, mint az ajkad... Hadd csókoljam meg a szádat, Jochanán!”
Az idézett példákból jól látható, hogy Wilde milyen kiválóan halmozza egymásra érzéki színeit: az arany, az ezüst, a fehér és a vörös jelzőkkel feldíszített kifejezései drámája szövegének egészét sűrűn átszövik, ezáltal adva különös dekorativitást stílusának. De az idézett példák kiválóan alkalmasak a szintén szecessziós stílusjegyként számon tartott nominális szerkesztésmód szemléltetésére is, amely részben a szöveg színekben való tobzódásának is az eredménye.
Ám a zöld bronzfal, a holdfényes éjszaka, az aranyozott szempillák és a gránátalma-vörös ajkak mellett igen gyakori Wilde-nál a különböző, értékes és színes, pompás luxustárgyak megjelenése is. A ritka gyöngyök, a különleges és egyedi ékszerek, a csillogó s színes drágakövek mind-mind a díszített művi világ kifejezői.[17] E szecessziós sajátosság talán legreprezentánsabb példája az a szövegrészlet, amelyben Heródes különféle luxuscikkeket próbál felkínálni Saloménak, hogy a lány álljon el szándékától, s ne kérje tőle Jókhanán fejét.
„Hallgass ide. Én ezen a helyen ékszereket rejtettem el - ékszereket, amiket még maga anyád sem látott, ékszereket, amelyek csodálatosak. Van köztük kösöntyű négy gyöngysorral. Olyanok, mint a holdak, amik ezüst sugárra vannak fűzve. Olyanok, mint félszáznyi holdvilág, amiket arany hálóban halásztak. Egy királyné elefántcsontszín fehér kebelén függtek. Olyan szép leszel, mint valami királynő, ha viseled őket. Van kétféle ametisztem; az egyik fajta sötét, mint a fekete bor, a másik piros, mint a vízzel kevert bor. Van topázom, amely olyan sárga, mint a tigris szeme, van topázom, amely világospiros, mint a vadgalamb szeme, van zöld topázom, mint a macska szeme. Van opálom, ami csillog-villog és mégis hideg a sugara, mint a jég, elszomorítja az embert és nem tűri a sötétséget. Van onyxom, amely olyan, mint a holt asszony szeme golyója. Van holdkövem, amely hold változásával színét változtatja és elhalaványodik, ha napsugár éri. Van zafirom, tojásnagyságú és olyan kék, mint az égszínű virág. Tenger hullámzik bennök és a hold nem változtatja meg hullámai kék színét. Van krizolitom és berillem, krizoprászom és rubintom, van sardonyxom és jácintkövem és kalcedonom - és neked akarom adni, mind, mind és még egyébbel is megtetézem. India királya az imént küldött négy legyezőt, amik papagály tollából valók. Numidia királya pedig struccmadár tollából való ruhát küldött. Van kristályom, amelyen leányoknak nem szabad keresztül nézniök, fiatal embereknek is csak úgy, ha elébb megvesszőzték őket. Gyöngyház-szekrénykémben három drágalátos türkiszem van. Aki a homlokán viseli őket, olyan dolgokat láthat, amik nem szemmel láthatók és aki a kezén tartja őket, meddővé tehet akármely asszonyt. Nagy kincsek ezek. De még nem minden. Ébenfa-szekrénykémben két borostyánkő-serlegem van, olyanok, mint aranyalma színaranyból. Ha ellenséged mérget kevert beléjök, ezüstalmává lesznek. Borostyánkővel megrakott szekrénykémben saru van, amely üveggel van kirakva. Van palástom, amit a szerek országából hoztak, van násfám, ami kárbunkulussal és agátkővel van kirakva és Eufrates városából hozták... Mit kívánsz még Salome? Mondd, mit kívánsz és én megadom néked. Amit csak akarsz, a tied - csak egy dolog nem. Mindent odaadok, ami az enyém - csak ennek az embernek az életét nem... Odaadom neked a főpap palástját... Odaadom neked a szentek szentjének függönyét...”
Ahogyan Ajtay-Horváth Magda felhívta rá a figyelmet, Wilde drámájában e drágakő-motívum különleges díszítő funkciót tölt be: „A tragédia nyomasztó légkörét a túlzsúfolt felsorolás monotóniája is fokozza, s ugyanúgy stilizál, mint a hasonló motívumok (pl. hold-motívum) konok ismétlése.”[18]
De nem hiányzik Wilde Saloméjából a virágélmény sem:[19] Szerzőnk alkotása a századvég jellegzetes alkotásaihoz hasonlóan bővelkedik a különleges növények és csodavirágok jelenlétében – „szélben reszkető nárciszok”, „liliomok”, „ezüstvirágok”, „cédrusok”, „gránátalmák és gránátalma-virágok”, „rózsák” és „korallágak” nőnek Wilde „mirrhával teli kertjében”. Szerzőnk drámájában a florális stilizáció legtöbbször hasonlatokként, illetve metaforákként megjelenített leírásokban bújik meg, érzékletes képszerűséget adva a kifejezni kívánt mondandónak. E gazdag szecessziós flórát pedig a madárvilág két dekoratív képviselője, a páva és a galamb tesz igazán teljessé Wilde szövegvilágában:
„Salome, te ismered fehér páváimat, amik a kertben mirtuszok és ciprusfák közt lépkednek. Csőrük aranyra van festve, arany magot esznek és a lábuk bíborszínű. Ha rikoltanak, esni fog, ha pedig szétterpesztik a farkukat, megjelenik az ég boltján a holdvilág. Párosával járnak a ciprusfák és a sötét mirtuszok alatt és mindegyiknek külön rabszolgája van, aki ápolja. Néha elröpülnek a fák felett, néha a pázsiton pihennek a tavak körül. Nincs a világon több ilyen szép madár. Tudom, Cæsarnak magának sincsenek olyan szép madarai, mint nekem. Ötven pávát adok neked közülök. Nyomodban fognak járni, ahová csak mégy és olyan leszel seregükben, mint a hold fehér nagy felleg közepett... Neked adom mind! Csak száz pávám van, de a világon nincs olyan király, akinek szebb pávái volnának, mint nekem. De neked adom valamennyit. Csak oldozz fel esküm alól és ne kívánd azt, amit ajkad mondott.”
„Kert volt galambokkal, ezüstliliommal. Ezüsttorony volt, elefántcsont-pajzsokkal borítva. Semmi a világon nem volt olyan fehér, mint a te tested.”
„Hercegnő, hercegnő, te, aki olyan vagy, mint a myrrha-kert, aki a galambok galambja vagy, ne nézz erre az emberre, ne nézz rá.”

II.2. A motívumháló

Noha az előbbiekben, a szecessziós stílusjegyek áttekintésekor már részben érintettük Wilde drámájának néhány meghatározó motívumát, mégis szükséges külön is kitérni a mű motívumhálójára. Jóllehet, szerzőnk Saloméjának egyes motívumai, így például a hold, vagy a fátyol, a szecessziós sajátosságok közé sorolandó, a dráma három legfőbb motívumát azonban érdemesebb inkább a műben lejátszódó tragédia, illetve ezzel szoros összefüggésben Salome démonikus, femme fatale-jellege felől megközelíteni. Véleményem szerint Wilde alkotásának motívumhálóját a hold, a vértócsában fátyoltáncot járó Salome, valamint a halál motívuma fogja össze. E három elem egyfajta motívumlánccá kapcsolódva össze, egymással szoros egységben, de külön-külön is érdekes megfigyelésekre ad lehetőséget. Ám a három motívum leginkább talán a mű kiterjedt utalásrendszerébe illesztve értelmezhető a legjobban. Észrevehetjük, hogy a dráma nyitányában, már rögtön az első megszólalásokban megjelenik az említett motívumok mindegyike:[20]
„Az IFJÚ SYRIAI. Milyen szép ma este Salome hercegnő!
HERÓDIÁS APRÓDJA. Nézd a holdat! Milyen különös a képe. Mint valami halott asszonyé, aki a sírból száll fel. Mint valami halott asszonyé. Szinte úgy látszik, mintha elmúlt, holt dolgokat kutatna.
Az IFJÚ SYRIAI. Nagyon különös. Mint valami pici hercegnő, aki sárga fátyolt visel és ezüstlába van. Mint valami pici hercegnő, akinek a lába fehér galamb. Azt hinné az ember, táncol.
HERÓDIÁS APRÓDJA. Olyan, mint valami asszony, aki halott. Lassan siklik tova.”
Feltűnik a hold, feltűnik Salome, feltűnik a fátyol és a tánc is, de feltűnik a halál is, vagyis mindaz, amely a dráma legfőbb szervezőelveként működik. Ennek értelmében az ifjú szíriainak és Heródiás apródjának bevezető párbeszédét a mű kifinomultan megkonstruált, anticipatív pontjának tekinthetjük.
A hold az európai kultúrtörténet egyik leggazdagabb asszociációs bázissal rendelkező motívumainak egyike: Jelképezi az éjszakát, a titokzatos, sötétségben rejlő szépséget, de a szüzességet és az ártatlanságot is. Ám az égi világ kapujának és az igazságnak a képzete is hozzá kapcsolható. Hagyományosan a női princípium megjelenítője, s ezt a jelentését Wilde drámájának nyitódialógusa is remekül példázza – Heródiás apródja egy sírból kiemelkedő, halott asszonyhoz hasonlítja az égen sejtelmesen ragyogó holdat; míg az ifjú szíriai egy sárga fátylat viselő, ezüstlábú táncoló kis hercegnőhöz. E különös dichotómia, a holdban egyfelől egy halott asszonyt, másfelől egy fátylat viselő, táncoló kishercegnőt látó kettős szemléletmód a dráma címszereplőjére, valamint a bekövetkező tragédiára irányíthatja figyelmünket: E két megszólalásban mintha összeolvadni látszana a hold és Salome alakja, s ezt a megfeleltetést a dráma további menete is igazolja: Az egyszerre táncot lejtő, fátylat viselő kishercegnő és a végzetet magában hordozó asszony, vagyis Salome minden egyes jelentős gesztusánál feltűnik a hold, mint a nő motivikus reprezentációja. Ennek az érdekes, hold-Salome alak-összemosódásnak talán legeklatánsabb példája a mű zárójelenete, amelyben a Jókhanán fejét megcsókoló Salomét a hold fénye világítja meg. De ez a mozzanat teljesíti be a tragédiát is – a Salomére vetülő hold fénye irányítja e démoni nőre Heródes figyelmét, aki azonnal parancsot ad ki: „Öljétek meg ezt a nőt!”. A látszólag csupán a Keresztelő Szent János fejvételét elbeszélő műalkotás ezáltal egy kettős tragédiává lényegül át: Jókhanán halálát Salome halála követi, vagyis a mű eleji anticipáció itt nyeri el teljességét – Salome és a sírból kiemelkedő, halott asszonyt (is) jelképező hold teljesen azonossá válik.
A vértócsában fátyoltáncot lejtő Salome szintén a mű leglényegesebb motívumai közé tartozik. E komplex kép adja meg Wilde alkotásának különös drámaiságát, hiszen a vértócsa, a fátyol és a tánc motívumának egy képsorba rendeződése egyértelműen a végzetet, a halált evokálja. A vér mint vészjósló előjel nem ismeretlen az irodalomban, gondolhatunk Shakespeare Machbethjének vér-látomására vagy Balázs Béla Kékszakállújának (melynek szövegére Bartók komponált operát) vér-motívumaira; s nincs ez másképp Wilde-nál sem: a vértócsa Jókhanán és Salome halálát vetíti előre.
A fátyol jellegzetesen szecessziós motívum, a magyar irodalomban találkozhatunk vele például Justh Zsigmondnál,[21] Czóbel Minkánál,[22] de Szini Gyulánál[23] is. Wilde alkotásában e kiterjedt jelentésmátrixú motívum mindenekelőtt a szenvedélyes nő titokzatosságát, erotikus vonzerejét, valamint bűneinek elrejtését hivatott szimbolizálni.
A tánc már az antikvitásban is komoly jelentőséggel bírt, elég ha a Dionüszosz-kultusz bakkhánsnőinek őrjöngő, eksztázisig fokozódó táncára utalunk; ám a Salome kontextusában talán fontosabb a középkori dance macabre hagyományát felidézni: Salome az éjjel a sírból kikelő csontvázhoz hasonlóan táncolja a halálba előbb Jókhanánt, majd saját magát. De a halál állandó jelenlétét és fenyegető közeledtét jelzik Jókhanán ismétlődő megszólalásai is, amelyek egyfajta memento moriként emlékeztetnek az eljövendő végre, amely Jókhanán esetében a lefejezésben teljesedik be. Ezáltal Jókhnanán tálcán hordozott feje a keresztény mártír attribútumává válik.

III.3. „ Ah! Megcsókoltam a szádat Jókhanán!” – Wilde szecessziós démona

Wilde az előbbiekben felvázolt, kifinomult szövegkonstitúciójú s szecessziós stílusjegyekben gazdag művilágban helyezi el Saloméját. Az által megrajzolt nőalakban egy aemulatív igényt figyelhetünk meg, a wilde-i femme fatale ugyanis egy, a bibliai és az antik-mitológiai irodalmi előzményeket felülmúló figuraként bontakozik ki előttünk. Személyiségjegyeit tekintve ugyan megegyezik a hagyományos szecessziós bűnős nőábrázolásokkal: szép, csábító és kegyetlen, bestiális, mindenre képes, elszánt femme fatale. Ám a hold kettős természetével való egybeolvadása, a Jókhanán gránátalma-vörös szájáért való elképesztő és végzetes vonzódása, valamint a mű végén bekövetkező halála már wilde-i lelemény: Salome és a hold alak-összemosódását a fentiekben már említettem, a zárójelenetben elbeszélt halálát, amely szorosan összefügg a jókhanáni vörös ajak motívumával azonban még nem érintettem.
Salome, Jókhanánt szemlélve mindennél vonzóbbnak találja a próféta száját: Jóllehet előtte testét és haját is sóvárgással jellemzi, ám nem sokkal utána már taszítónak, sőt egyenes undorítónak találja Jókhanán ezen testrészeit. Igazán csak a szája ragadja meg figyelmét, amelyet mindent felülmúlóként dicsőit – egyre értéktelítettebb hasonlatokban beszél a jókhanáni ajkakról, a gránátalma-vörös színnel jellemzett testrészt bibliai és mitológiai képekkel illeti, ám Jókhnanán ajkai még ezeket is felülmúlják:
„Az ajkadra vágyom, Jochanán. Olyan az ajkad, mint skarlátszalag elefántcsont-tornyon. Olyan, mint a pómagránát, amit elefántcsont-kés szelt ketté. A pómagránát virágai, amik a tyrusi kertekben nyílnak és pirosabbak a rózsánál, nem oly pirosak. A harsonák piros rivalgása, amely a királyok közeledését jelenti és amelytől megriad az ellenség, nem oly piros. Az ajkad pirosabb, mint az emberek lába, akik a pincében a szőlőt tapossák. Pirosabb az ajkad, mint annak az embernek a lába, aki az erdőből jön, hol oroszlánt ölt és aranyszínű tigriseket látott. A te ajkad olyan, mint korall-ág, amit a halászok a tenger borongásában találtak és megőriznek a királyok számára!... Olyan, mint a bíbor, amit a moabiták találnak a moabi bányákban és amit megőriznek a királyok számára. Olyan, minta perzsa király íja, amely bíborszínre van festve és korallal van kirakva. Nincs a világon olyan piros, mint az ajkad... Hadd csókoljam meg a szádat, Jochanán!”
Salome jellemző módon, femme fatale-i személyiségének megfelelően birtokolni kívánja az általa oly hőn áhított jókhanán-i ajkakat: csókot követel a prófétától. Ám Jókhanán megtagadja a kérést, Salome mégis biztosan állítja: „Meg fogom csókolni a szádat, Jókhanán!”. E kijelentés állandó, makacs ismételgetése egy kettős bűn formájában nyeri el szörnyű megvalósulását: Salome a táncával elbűvölt Heródestől Jókhanán fejét kéri egy ezüsttálcán, hogy megcsókolhassa azt. Ezzel a kéréssel nem csupán a gyilkosság felelősségének bűnét követi el, hanem a luxuria egy nekrofil változatát – a halott fej megcsókolását is. Ám ez a mozzanat felidézheti a középkori pokolábrázolásokat is, amelyeken egy ördögre, szörnyre hasonlító figura szája jelképezi a Pokol kapuját. Ebben az értelemben tehát Salome a halott Jókhanán ajkának megcsókolásával saját halálát is előrevetíti.
De miért zárta Wilde drámáját Salome halálával? Erre a kérdésre a magyarázatot Salomének a közvetlenül a halála előtt elmondott, utolsó két megszólalásában lelhetjük meg:
„Ó, ó, miért nem néztél reám? Ha rám tekintesz, megszerettél volna. Tudom, szerettél volna. És a szerelem titka nagyobb, mint a halál titka...”
„Ah, megcsókoltam az ajkadat, Jókhanán; megcsókoltam a szádat. Keserű íze volt az ajkadnak. Véríze volt?... Nem, talán szerelem íze volt... Azt mondják, a szerelem keserű... De mi haszna, mi haszna? Megcsókoltam a szádat, Jókhanán, megcsókoltam a szádat!”
Jól látható, hogy Salome értékrendszerében a szerelem tölti be az első helyet, ezt a nemes, bár az általa gyakorolt formában bűnös érzelmet sokkal komolyabbnak és jelentősebbnek véli, mint a halált. Ez pedig arra enged következtetni, hogy miután elérte legfőbb célját, Jókhanán ajkainak megcsókolását, s ezáltal a férfi birtoklását, vagyis beteljesítette vágyát, meghalhat. Ezt az értelmezést támogatja az előbbiekben említett Jókhanán szája--Pokol kapuja megfelelés is: A kétszeresen bűnös, démoni femme fatale a dráma befejezéseként bestiális vágya beteljesedésével a pokol bugyraiba jut.


Kaposi Krisztina

Bibliográfia

„Arany-alapra arannyal”: Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról, szerk. Szabó Zoltán, Bp., Tinta, 2002.
Ajtay-Horváth Magda, A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001.
Baldock, John, Nők a Bibliában, Csodás születések, hőstettek, vérontás és féltékenység, Sziget, 2007.
Carille, Gomerz , A Salome=Pók Lajos, A szecesszió, Bp., Gondolat, 1977.
Galgóczi Krisztina, A századvég titokzatos tárgya, Démonikus nők a modern drámában, Bp. Kalligram, 2010.
Gellér Katalin, A magyar szecesszió, Bp., Corvina, 2004.
Kerényi Károly, Görög mitológia, Gondolat, 1977.
Kraus, Naftali, Nők a Bibliában és a Talmudban, Bp., PolgART, 2005.
Oscar Wilde összes művei, szerk. SZántai Zsolt, Szukits, 2000.
Oscar Wilde, ed. Peter Raby, Cambridge University Press, 1997.
Palgrave Advances in Oscar Wilde Studies, ed. Frederick S. Roden, Palgrave Macmillan, 2005.
Pók Lajos, A szecesszió, Bp., Gondolat, 1977.
Szimbólumtár, Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar kultúrából, szerk. Pál József, Újvári Edit, Bp., Balassi, 2005.
Török András, Oscar Wilde világa, Bp., Európa, 1989.
Vargha Kálmán, Álom, szecesszió, valóság, Bp., Magvető, 1973.
Zagona, Helen Grace, The Legend of Salome and the Principle of Art for Art’s Sake, Geneva, Ambilly-Annemasse, 1960.
Zamarovský, Vojtech, Istenek és hősök a görög-római mondavilágban A-Z, Bp., Móra, 1970.
[1] J.C. Heywood Salome c. drámai költeménye, G. Flaubert Heródiása és Salammbója.
[2] Amint erre többek között Galgóczi is felhívta a figyelmet, Salome neve Josephus Flavius történetírásából maradt ránk, lásd: Galgóczi Krisztina, A századvég titokzatos tárgya, Démonikus nők a modern drámában, Bp. Kalligram, 2010., 75.
[3] „Tehát egész vagyonát rábízta Józsefre, s nem törődött semmivel, csak az étellel, amit evett. József amellett szép külsejű és szép arcú volt. A történtek után urának felesége szemet vetett Józsefre, és így szólt hozzá: "Hálj velem!" Ő azonban vonakodott, s azt mondta ura feleségének: "Nézd, uram semmivel sem törődik mellettem a házban, egész vagyonát rám bízta. Neki sincs ebben a házban nagyobb hatalma, mint nekem. Semmit sem vont meg tőlem, csak egyedül téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetnék el ilyen súlyos igazságtalanságot és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?" Jóllehet naponta csábította Józsefet, az nem hallgatott rá, hogy vele háljon és hozzá adja magát. Amikor egyik nap bejött a házba dolgait intézni és a ház népe közül senki sem volt otthon, az megfogta a ruháját és így szólt: "Hálj velem!" De ő ruháját a kezében hagyta, elmenekült és kifutott. Az látva, hogy ruháját a kezében hagyta és elfutott, összehívta házanépét, s ezt mondta nekik: "Na lássátok! Idehozott nekünk egy hébert, hogy erőszakoskodjon velünk. Hozzám jött, hogy velem háljon, de én hangosan kiabáltam. Mikor hallotta, hogy hangosan kiabálok, itthagyta ruháját mellettem, elmenekült, és kiszaladt." És a ruhát magánál tartotta, míg a férje haza nem jött. Akkor elmondta neki a jelenetet és így szólt: "A héber szolga, akit a házba hoztál, idejött hozzám, hogy erőszakoskodjon velem. De mikor hangosan kiabáltam, itt hagyta ruháját mellettem, menekült, és kiszaladt." Ura felesége szavának hallatára, hogy a rabszolga - úgymond - így tett vele, haragra gerjedt. Ura elfogatta Józsefet, s abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait őrizték. Ott maradt a börtönben. De az Úr Józseffel volt, és irgalmat gyakorolt vele. Feléje fordította a börtönfelügyelő jóindulatát. A felügyelő rábízta Józsefre az összes foglyot, aki csak a börtönben volt. Ami ott történt, annak az ő rendelkezése szerint kellett végbemenni. A börtönfelügyelő nem törődött többé semmivel, ami rá volt bízva. Az Úr vele volt, és amihez csak hozzáfogott, azt sikerre vezette.”
[4] Bír 16,4-21: Ezután beleszeretett a Szórak völgyében egy nőbe, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá és azt mondták neki: "Szedd rá és tudd meg, miben rejlik különleges ereje, hogyan tudnánk fölékerekedni, megkötözni és ártalmatlanná tenni. Ezért ki-ki ad neked 1100 ezüst sékelt." Delila így szólt Sámsonhoz: "Mondd meg nekem, miben rejlik nagy erőd, mivel kellene téged megkötözni, hogy tehetetlenné tegyenek?" Sámson így felelt neki: "Ha megkötöznek hét friss húrkötéllel, amelyet még nem szárítottak ki, elvesztem erőmet, és olyan leszek, mint a többi ember". A filiszteusok fejedelmei vittek Delilának hét friss húrkötelet, amit még nem szárítottak ki, és ő megkötözte velük. Az embereket lesbe állította a szobájában, aztán odakiáltotta neki: "Rád törtek a filiszteusok, Sámson!" De ő eltépte a köteleket, ahogyan a kócfonál elszakad, amikor a tűz megperzseli. Így erejének titka rejtve maradt. Ám Delila így szólt Sámsonhoz: "Rászedtél és hazudtál nekem. Most azonban mondd meg nekem, mivel lehetne megkötözni." Így válaszolt neki: "Ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még nem használtak semmire, elveszítem erőmet és olyan leszek, mint a többi ember." Akkor Delila új köteleket vett, megkötözte velük és odakiáltotta neki: "Rád törtek a filiszteusok, Sámson!" Az emberek lesben álltak a szobájában. Ám ő úgy széttépte a köteleket, amelyek a karjait fogva tartották, mint a cérnaszálat. Delila ekkor így szólt Sámsonhoz: "Eddig mindig rászedtél és hazudtál nekem. Most már mondd meg, mivel lehetne megkötözni." Így felelt neki: "Ha összefonod fejemen a hét hajfürtöt és odaerősíted a takácsok szálfeszítőjével, elvesztem erőmet, és olyan leszek, mint a többi ember." Delila elaltatta, azután összefonta Sámson fején a hét hajfürtöt, odaerősítette a takácsok szálfeszítőjével és odakiáltotta neki: "Rád törtek a filiszteusok, Sámson!" Erre fölébredt álmából, s kirántotta a szálfeszítőt és a fonatot. Így erejének titka rejtve maradt. Delila így szólt hozzá: "Hogy mondhatsz olyat, hogy szeretsz, amikor szíved nincs velem? Már háromszor rászedtél és nem mondtad meg nekem, hogy miben rejlik nagy erőd." Mivel egész nap gyötörte szavaival és zaklatta, halálra fáradt. Feltárta hát előtte egész szívét és így szólt: "Borotva sose ért fejemhez, mert az Isten nazírja vagyok anyám méhétől fogva. Ha megnyírnak, elhagy erőm, gyenge leszek, olyan, mint a többi ember." Delila ekkor látta, hogy kitárta egész szívét. Hívatta hát a filiszteusok fejedelmeit és ezt mondta nekik: "Most gyertek, mert kitárta előttem egész szívét." A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá, s magukkal vitték a pénzt is. Erre ő elaltatta Sámsont a térdén, odahívatott egy embert, az lenyírta fejéről a hét hajfürtöt. Elkezdett gyengülni és ereje elhagyta. Delila odakiáltotta neki: "Rád törtek a filiszteusok, Sámson!" Erre fölébredt álmából s azt mondta: "Kikeveredek a bajból, mint máskor és kiszabadítom magamat." Nem tudta azonban, hogy az Úr elfordult tőle. A filiszteusok elfogták, kiszúrták a szemét és levitték Gázába. Kettős lánccal megkötözték és a fogságban malmot hajtattak vele.”
[5] „De van ellened egy kifogásom: eltűröd, hogy Jezabel asszony, aki prófétának mondja magát, tanításával arra csábítsa szolgáimat, hogy erkölcstelenkedjenek és egyenek a bálványoknak bemutatott áldozatok húsából. Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Ágynak döntöm, akik meg házasságot törnek vele, azokat nagy nyomorúságokba, hacsak meg nem térnek cselekedeteikből.Gyermekeit halálra adom, hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfizetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint.”
[6] Mt 14, 1-12: „Akkoriban Heródes negyedes fejedelem hallotta Jézus hírét. "Ez Keresztelő János - mondta szolgáinak -, feltámadt, innen van benne a csodatévő erő." Heródes ugyanis elfogatta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vetette fivére, Fülöp felesége, Heródiás miatt. János ugyanis figyelmeztette: "Nem lehet a tiéd!" Meg is akarta ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották. Heródes születése napján történt, hogy Heródiás lánya táncolt a vendégeknek. Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki. Az - minthogy anyja előre kitanította - így szólt: "Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király elszomorodott, de az esküre és a vendégekre való tekintettel megparancsolta, hogy adják neki oda. Lefejeztette hát Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, odaadták a lánynak, az meg elvitte az anyjának. Akkor eljöttek tanítványai, elvitték és eltemették a holttestet, aztán elmentek, és hírül adták Jézusnak.”
Mk 6,14-29: „Heródes király is hallott róla, hiszen messze elterjedt nevének a híre. Azt gondolta, Keresztelő János támadt fel a halálból, azért van benne csodatevő erő. Voltak, akik azt állították, hogy Illés. Ismét mások azt mondták, hogy próféta, olyan, mint egy a próféták közül. Heródes ezek hallatára megállapította magában: "János támadt fel, akit lefejeztettem." Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. János tudniillik figyelmeztette Heródest: "Nem szabad testvéred feleségével élned." Emiatt Heródiás megharagudott rá, el szerette volna tétetni láb alól, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta. Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: "Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked." Meg is esküdött neki: "Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is." Az kiment és megkérdezte anyját: "Mit kérjek?" "Keresztelő János fejét" - válaszolta. Visszasietett a királyhoz és előadta kérését: "Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben, és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának. Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.”
[7] A Biblia nőalakjairól lásd továbbá: Naftali Kraus, Nők a Bibliában és a Talmudban, Bp., PolgART, 2005; John Baldock, Nők a Bibliában, Csodás születések, hőstettek, vérontás és féltékenység, Sziget, 2007.
[8] Zagona, Helen Grace, The Legend of Salome and the Principle of Art for Art’s Sake, Geneva, Ambilly-Annemasse, 1960, idézi Galgóczi 2010, 76.
[9] Médeiáról részletesen lásd: Vojtech Zamarovský, Istenek és hősök a görög-római mondavilágban A-Z, Bp., Móra, 1970, 302-306; valamint Kerényi Károly, Görög mitológia, Gondolat, 1977., 344-364.
[10] Klütaimnésztráról részletesen lásd: Zamarovský, 1970, 269; valamint Kerényi 1977., 401-404.
[11] Kirkéről részletesen lásd: Zamarovský, 1970, 267-268 ; valamint Kerényi 1977., passim.
[12] A Danaidákról részletesen lásd: Zamarovský, 1970, 117.; valamint Kerényi 1977., 211-213.
[13] Phaidráról részletesen lásd: Zamarovský, 1970, 412. ; valamint Kerényi 1977., 238.
[14] Oscar Wilde-ról, valamint a Saloméról részletesen lásd: Gomerz Carille, A Salome=Pók Lajos, A szecesszió, Bp., Gondolat, 1977, 190-195.; Galgóczi Krisztina, A századvég titokzatos tárgya, Démonikus nők a modern drámában, Bp., Kalligram, 2010, 71-123.; Török András, Oscar Wilde világa, Bp., Európa, 1989.; Palgrave Advances in Oscar Wilde Studies, ed. Frederick S. Roden, Palgrave Macmillan, 2005.; Oscar Wilde, ed. Peter Raby, Cambridge University Press, 1997.
[15] A szecesszióról részletesen lásd: Ajtay-Horváth Magda, A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001; Pók Lajos, A szecesszió, Bp., Gondolat, 1977.; Vargha Kálmán, Álom, szecesszió, valóság, Bp., Magvető, 1973.; „Arany-alapra arannyal”: Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról, szerk. Szabó Zoltán, Bp., Tinta, 2002.; Gellér Katalin, A magyar szecesszió, Bp., Corvina, 2004.
[16] A látási érzetekről és a szecessziós színekről lásd: Ajtay-Horváth, 2001, 90-102.
[17] Ajtay-Horváth 2001, 110-116.
[18] Ajtay-Horváth 2001, 113.
[19] A virágélményről részletesen lásd: Ajtay-Horváth 2001, 131-146.
[20] Az egyes motívumok értelmezéséhez a Szimbólumtárat használtam: Szimbólumtár, Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar kultúrából, szerk. Pál József, Újvári Edit, Bp., Balassi, 2005.
[21] Az eget mintha valami nagyon finom fátyol takarta volna el, bágyadt és fodros volt; a holdvilág pedig pikáns, szinte nőies szomorúsággal kandikált ki a crepe-szerű ködszövet mögül. A csillagok fénye kissé elkenődött, mintha olvadoznának vagy éppen könnyeznének (Justh: Páris elemei).
[22] Zúgnak a harangok
Esteli imára,
Ködös arany fátyol
Borult a világra.
Ködös arany fátyol
Holdvilágból szőve.
Tiszta égi sugár

(Czóbel: Harangozó).
[23] Álomcsipkét verni, könnyből fátyolt szőni, sóhajokból függönyt hímezni, azt tudok. Egyebet se teszek, ebből állok, ebből élek, s talán ezért vagyok olyan, hogy a szél is elfújna.
Tündérnek, lenge pókhálónak képzelhetném magam, ha valami nagyon szívós és nagyon durva gyökér nem vonna az élethez (Szini: Tücsökdal).

Néhány Salome ábrázolás

Frideczky Katalin - ViharHát ezt is megértem! Itt vagyok! És nem haltam meg, mint ahogy patetikus pillanataimban képzeltem.
El se merem hinni, hogy nekem ez sikerülhetett! Akárcsak, ha elsőre könnyedén lejátszom egy darabot, vagy megoldok egy matematika példát, mindig élek a gyanúperrel, hogy itt valami rejtett csapda van, csak én nem vettem észre. Arra nem is merek gondolni, hogy ügyes vagyok, vagy okos.
Ha nekem valami sikerül, ott valami tévedés van!
A vágyaim mindig előreszaladnak és várják, hogy a lehetőségeim beérjék őket. Rendszerint hiába.
De most, de most sikerült! Vettem egy nyaralót a Balaton partján! Ki tudtam fizetni, senki senkit nem csapott be, minden simán ment, nem haltam meg, és már évek óta lejárok, és nem szakadt le az ég!
Ó, olyan boldog vagyok itt, amennyire ember csak lehet!
Minden évben várom, hogy meglátogass. Minden percben rád gondolok. Illetve ez így nem helyes. Inkább úgy mondanám, hogy át vagyok itatva veled. A te szemeddel nézek, a te lábaddal rovom a kilométereket, a te nyelveddel csettintek egy jó vacsora után, a te bőrödet simogatja a víz és pirítja a Nap, a te szemed tükröződik a mindenestés naplementékben.
Csak ölelkezni nem tudok egyedül. Ahhoz te is kellesz, a magad valójában. A vágyam megint előreszaladt, de odáig már nem jutott, hogy meg is testesítsen téged.
Kellesz! Hiányzol! Minden évben várlak. Az előreszaladt vágy egyik lábáról a másikra álldogál, nézi az óráját, vár és vár. A jöttödet várja.
Te nem is fogod fel, hogy valahol várnak. Nagyon! Helyette azt képzeled, hogy már rég elfelejtettelek, nem is hiányzol, pótoltalak valaki mással.
Nem jut el hozzád a kívánásom. Hiába erőlködöm. Az áramkör megszakadt valahol.
Hallgatsz, föl se hívsz. Néha egy-egy suta sms jön esténként, mikor kiülök a teraszra egy pohár bor mellé naplementét nézni.
El fogsz veszíteni! Nem bánod? Nem érzed, mennyire méltatlan ez hozzánk? Hiszen szeretjük egymást! Vagy ezt is csak a vágyaim szaladják előre?
Mi lehet fontosabb, mint a szerelmünk? Minden más fontosabb, mint a szerelmünk?
El fogsz veszíteni! Ezt most már nem csak gondolom. Valóban üzenem. És komolyan gondolom. Tényleg ezt akarod? El akarsz veszíteni?!
Lázas, kétségbeesett válasz érkezik: – Jövök, holnap estére ott leszek!
A zakatoló vonaton szilaj fantáziád vetélytársat vizionál. Azt képzeled, kettesben várlak egy izompacsirtával, akivel majd meg kell küzdened értem. Már suhogtatod a szablyádat, csitt-csatt, és az ellen holtan rogy össze…
Eléd megyek a vonathoz. Egyedül vagyok. Nincs vetélytárs! Velem kell megküzdened! És ez keményebb menet, mint fantáziahősökkel hadakozni!
Zaklatott vagy. Össze-vissza beszélsz, paksaméta levelet nyomsz a kezembe, hogy olvassam, olvassam, mielőtt bármit mondanék.
Nem értem, miért kéne levelet olvasnom, még ha hozzám is írtad, mikor itt vagyunk végre! Beszélhetünk is, de talán jobb lenne nem beszélni, csak megölelni egymást szótlanul és dönteni végre! Egymás mellett dönteni persze, hiszen ez nem kérdés és nem levélkötegek dolga!
Leülünk a parton és miközben a levelet olvasom, kortyolunk bőséggel a jóféle konyakból, amit hoztál, és szívjuk egyik cigarettát a másik után izgatottságunkban.
 Egymás szavába vágunk, sírunk és nevetünk és ágálunk és taszigáljuk és vonzzuk egymást. Az elektromosság szikrái pattognak ide-oda. Minden korttyal és cigarettaslukkal közelebb hozzuk a vihart, ami Badacsony partjai felől lila villámokat szór a vízre. Sötét az este. A villámok egyre sűrűbben repesztik meg az eget. Dörrenés nem kíséri, csak valami távoli halk moraj. Mi csattogunk és nevetünk és sírunk és kortyolunk és slukkolunk. Tisztázni próbáljuk, amit szavakkal nem lehet, és nem lehet konyakkal és nem lehet cigarettával.
És akkor leszakadt az ég!! A szél fákat tépáz és súlyos ágakat hajít a földre, reklámtáblákat fektet két vállra, cserepeket hord le a tetőkről.

Elindulunk a ház felé. Minden villám és dörrenés a kacajomból indul, ahogy nekivágok a záporzó esőnek. Nem talál el egyetlen cserép, vagy faág, vagy vihar tépte cégér. Csak kacagok és kacajom nyomán villám és mennydörgés! És esőáztatta ruhám tapad a testemhez, és araszolunk a ház felé, és minden, ami agyon sújthatna bennünket, mellénk esik, és én csak kacagok, kacagok, mint a vihar anyja, aki ma este el akar dönteni mindent, ami az útjában áll!


Frideczky Katalin

Frideczky Katalin - LépcsőházEgyenként araszolnak a lépcsőn, apa és leánya. Föl-le, mikor hogy’ hozza a sors. Az apa görcsösen kapaszkodik lánya kezébe, szinte összeforrnak. Egyszerre állnak meg pihenni, egyszerre botlanak meg a számtalan lejtősre koptatott lépcső valamelyikén, egyszerre dőlnek az ingatag korlátnak – meg kéne ezt már erősíteni –, fújtatnak nagyokat, kerülnek egymás másik oldalára, cserélgetve a csomagokat, váltogatva a botot szorongató kezet.
Öreg bérház a Lipótvárosban. A liftakna kiépítve, de felvonó sose került bele. A lépcsőház a liftaknát keringeti körbe-körbe, félemeletenkénti pihenővel. A kovácsoltvas korlátra kiakasztva itt-ott szemetes zsákok duzzadoznak, bízva a lefelé haladó lakótársak segítőkészségében, akik majd megszánják őket és leviszik a kukába.
Az apa leánya, maga is idős asszony, hetente látogatja az öreget, bevásárol neki, kitakarítgat nála, elüldögél vele, beszélgetéseket kezdeményez, melyek mind elhamvadnak fellobbanásuk pillanatában. Az apa egyedül él számtalan könyve társaságában. Faltól-falig, padlótól a mennyezetig könyvek és könyvek, akár egy közkönyvtárban. A szoba berendezése szinte egyébből sem áll, mint zsúfolásig tömött könyvespolcok garmadájából.
Az öreg, napsütéses délelőttökön kivonszol egy széket a körfolyosóra, és ölében egy albummal, órákat eltölt, csendesen nézelődve, vagy fennhangon előadást tartva a néptelen gangnak, míg feketére nem égeti a nap.
A leány sokszor már a földszinten hallja, ahogy az apja fennhangon beszél valakihez. Ilyenkor reménykedik, hogy az öregnek társasága akadt. Fölérve a harmadikra azonban konstatálnia kell, hogy az öreg magának tart kiselőadást. A körfolyosó közönsége a kisablakok függönyei mögé menekül, onnan leskel ki az öregre, bolond szegény, jobb békén hagyni.
Az öreg pedig nem bolond! Világ életében tanár volt, katedráról szónokolt, nagy tömegeknek. Hozzá van szokva hangja csengéséhez, a hallgatóság néma figyelméhez. Visszacsatolást nem igényelt soha. Ő előadásokat tartott, a hallgatók meghallgatták, ennyi. A vizsgákon hol ő szégyenített meg egy-egy diákot, hol őt hozták zavarba felkészültebb hallgatói, de mindannyiszor ura volt a helyzetnek. Sose maradt szégyenben, tévedéseit, hiányosságait mindig kimagyarázta. Ironikus stílusa önmagát sem kímélte, ezért sok mindent elnéztek neki.
Leginkább a lánya előtt szerette megjátszani a professzort. Csekély sikerrel. A leány átlátott rajta, de már régen lemondott arról, hogy az öreget szembesítse önmagával. Ráhagyta, hadd sütkérezzen önnön teremtette dicsfényében.
Kommunikálni nehéz volt vele, szinte lehetetlen. Az öreg önmaga zárkájában éldegélt. Nem hallotta meg a másik ember hangját, csak a saját hangjára figyelt. Elengedte a füle mellett, ha a leánya megpróbált a saját sorsáról mesélni neki, netán segítségért folyamodott.
Én így szoktam, én mindig mondtam, én így tartom, ez az én véleményem. Minden mondata és gondolata kizárólag saját maga körül forgott.
Betartotta az orvos utasításait, mert tisztában volt vele, hogy azok az ő javát szolgálják. Bevette a gyógyszereket, diétázott és kerülte a megrázkódtatásokat. Sokáig akart élni.
Jó ösztönnel felismerte, mi az ő érdeke, és az életet úgy kanyarította, hogy az lehetőleg ne sérüljön. Mással nem törődött.
Két asszonyt temetett már el, s bár mindkettőhöz szerelem fűzte, halálukkal megszűntek számára létezni múltban és jelenben. Mindössze a saját érzelmei kivetülésének, anyagiasult megnyilvánulásainak fogta fel őket.   
A lánya sem létezett számára hús-vér valójában, csak mint a hozzá fűződő érzelmeinek hordozója. Ha jön, és hoz valamit, az jó, annak örülni lehet. Ha kitakarít, az kellemes, mert tisztaság támad a nyomában. Ha nem sokat beszél, lehetőleg nem kér semmit és időben elmegy, vagyis békén hagy, ez nyugalmat jelent, ami szintén jó.
Az öreg nem szerette, ha fölzaklatták.
A lánya néha eljött érte, felöltöztette szépen és elvitte az orvoshoz. Ilyenkor botorkáltak le együtt, összekapaszkodva a csúszós, helyeként lejtősre koptatott lépcsőkön. A kijáratnál már várta őket a taxi, ami elvitte őket a Rendelőbe. Visszafelé bevásároltak. A leány keze tele volt csomaggal, miközben apját is megpróbálta egyengetni a lépcsőkön fölfelé.
Megpihentek a lépcsőfordulókban, ilyenkor váltottak csomagot, botos kezet. Helyet cseréltek egymással. Döngött a lépcsőház a lépteik alatt. Az apa igen erőteljesen csapta lábait a földhöz. Nem uralta már a mozgását, mióta enyhe szélütés érte pár évvel ezelőtt.
A leány most is, mint rendesen, a korlát felőli oldalon haladt. Már majdnem felértek a harmadikra, mindössze pár lépcsőfok hiányzott, amikor az öreg hirtelen megcsúszott és teljes súlyával a lányára zuhant. Az megpróbálta felfogni az öreget és a korlátnak vetette magát.
A korlát megingott a lendülettől, a csomagok átrepültek rajta és hangos puffanással landoltak a liftakna alján. A leány félt, hogy a korlát nem tartja meg kettejüket, ezért egy erőteljes lökéssel eltaszította magától az apját. Az öreg a falnak esett és kinyújtott lábaival a lányának támaszkodott, szinte nekinyomva a korlátnak. A korlát csikordulva kifordult a helyéből, és mint egy kinyíló kiskertkapu, a mélység fölé lóbálta terhét, majd vele együtt lassan levált a helyéről, akár egy korhadt fakéreg és megindult a mélység felé.
Az öreg sokáig úgy maradt, hátát a falnak vetve. Egy vékony gondolat futott át az agyán: mit fogok vacsorázni?

Pár perces tompulat után az apa feltápászkodott és a fal mellett araszolva elbotorkált a lakásajtóig. Reszkető kézzel illesztette a zárba a kulcsot, belépett és magára zárta az ajtót. Biztonságban volt. Nem nézett a lánya után. Tériszonya volt, betegesen irtózott a tátongó űrtől. Az orvos különben is eltiltotta az izgalmaktól.


Frideczky Katalin

Kertész Márton versei - Hol volt, hol nem volt; Rózsaszín pokol; Társadalmi célú hirdetés; Ott voltunk                        Hol volt, hol nem volt

„Ha az ember elvesztette azt az illúziót,
hogy örökké él, akkor teljesen mindegy,
néhány órája vagy néhány éve van-e még hátra.”
Jean-Paul Sartre

hol volt, hol nem volt,
nem is olyan régen
ágyamba lopakodott a Hold
– közhelyektől távol –
valami Édenről mesélt
s mint szikkadt öreganyó
suttogott a fülembe,
csábított csalogatóan csalfa
éjszakák ezüst tükrébe –
rücskös karvalyujjak süvítve arcom előtt
üveges havat szórtak szemembe
Andersen hideglelős tájairól, –
fekete macskák jajától mgrészegülve
kellette ráncos bőrének ezüstjét, – s én
félve éreztem mint csókol
ezer évnyi alvást szemhéjamra
hűvös lehelete…


Rózsaszín pokol

Emberarcú demokrácia –
ó igen, mennyire, de mennyire jó,
hogy nem őrzik karámba zárva
életfa álmainkat…

Emberarcú demokrácia,
melyben az önző jólét
és kirekesztés karöltve
pipálnak ki embereket,
sorolva zúzdába,
üveges lelkek koppannak
betonépítmények falán,
rejtőzködnek aluljárók
sötét zugába,
sodródnak a kivetettség
tikkasztó poklaiba…

Emberarcú demokrácia,
melyben Istent
prédikáló istentelenek
élik hatalmi ambícióikat
Moloch és Mammon,
két vigyori úriember
kopogtat a szélesre
tárt ajtókon,
s a falra kent embriók
mint arcon elmázolt könnycseppek
kiáltanak az égbe…

Emberarcú demokrácia,
melyben csak a hobók
egzisztálnak úgy,
hogy elvetnek mindennemű
meghunyászkodást,
megvetve lábaikat a
társadalom peremén s a
SZABADSÁG
Damoklész kardja
csüng fejük fölött,
mint egyetlen fix pont,
lehetőségek és kétségek
kísérik felelőtlenségnek
tűnő
KERESZTVÁLLALÁSUKAT,
a tévedés fölöttébb biztos
valószínűségével számolva
konok kitartással
markolásszák a
SZABAD DÖNTÉS JOGÁT…

Emberarcú demokrácia,
melyben könnyelmű politikusok,
temetve s temetkezve,
két és még egynéhány
véres öldöklés,
Trianon örökségén
sírdogálva
dacolnak a tömegvonzás
kérlelhetetlen törvényeivel,
rózsaszín álmokba burkolva
vezetnek
siralomvölgyek fölött
lágyan, selymesen
kapitulálnak tar koponyák hegyén,
vajha tükör kísérné
múltunk s jelenünk,
látni vélném,
amint a benne elfekvő arcok
vitathatatlan eleganciával
sodródnak,
málló ezüstlapok fényében
atomokra hullva
a háborúk, önző jólét, kivetettség
és tökélyre vitt magány
kábító iszonyába…

Emberarcú demokrácia
melyben hínár és
amőba, békanyál fedi
az élet vizét…


Társadalmi célú hirdetés

1.
Minden csillagok közt van egy csillag,
melynek Héliosz a neve. E csillagnak
van néhány bolygója, melyek egyikének
Föld a neve. A Föld ad életet növénynek,
állatnak és embernek.
A rút és ostoba vetekszik itt a szépséggel
és ésszel, és ez ármány küzdelem
festi kékre az eget, teszi virágzóvá a mezőt
és fedi a teret néha emésztő, szürke köd.

2.
Bár csillagporból lett minden,
mi található messzi földön és égen,
a Föld szülte meg az életet.
Barázdált arcán az árkok, ha megmozdulnak
olykor házak dőlnek össze.
Ha könnyei fakadnak, a patakok elerednek.
De vidám tavaszi szélben, ha szívét kitárja
életet, értelmet lehel a mindenségbe.
Hát ezért szeressétek őt, és vigyázzatok a Földre!


Ott voltunk

Ott voltunk mi mindahányan,
Szívünkben tűz és liliom,
Szemünkben csillagos égbolt,
Ádám és Éva utódai
Káin és Ábel ivadékai,
Énókh és Júdás leszármazottjai,
A fény és árny szülöttei,
Téren és időn túl,
Ott voltunk mi mindahányan
A Tigris és az Eufrátesz kanyarulatánál,
A Nílus hömpölygésénél
Ujjongtunk a Napnak és a Holdnak,
Altamira barlanglakóiként
Mamutokra vadásztunk,
Idegen törzsekkel harcoltunk,
És ifjú hajadonokat áldoztunk
Tollas kígyó kegyeiért nyugati halmokon,
Ott voltunk Ninive romlásánál,
Luxor és Karnak munkálatainál,
Ismeretlen földrészek bugyraiban
Lemuria és Atlantisz kultúráját egyengettük,
Mi növények, állatok, Istenek, félistenek és
Emberek Trója ellen vonultunk,
Éjjeli tábortüzeknél harcra készen
Szokratész bölcsességeit hallgattuk,
Taigetosz szikláiról az élhetetleneket
A mélybe taszítottuk, Thermopülosznál
Perzsákkal vívott csatákban edződtünk,
Nagy Sándor seregeivel Dareioszt ostromoltuk,
És győzelmeink csak a csillagok
Fényével voltak azonosíthatók,
De már Rómát építettük…

Ott voltunk mi mindahányan
Keleten a nagy fal építésénél,
A hunok táborában
Csillagösvényen vágtáztunk,
És ott voltunk mi Rómában,
Vérengző császárok és gyújtogatók,
Szégyellnivalók, és ártatlanul megvetettek,
És amikor Jézust kellett volna kiáltanunk,
De csak Barabás tört elő részeg torkunkból,
Megvetettük a paráznákat és a vámszedőket,
Pogányokat égettünk, és Jeruzsálemért küzdöttünk,
Kardfogatunk a gyerekekre rándult,
Az anyákat megerőszakoltuk,
Mi, növények, állatok és emberek,
Istennek fiai, a Sötétség urai,
Halhatatlan halandók,
Agonizáló tehetetlenek,
A mindenség parányi részecskéi,
Részei a mának,
És jövő formálói a holnapnak,
Ott voltunk mi mindahányan,
Szemünkben duzzadó vérerek,
Szívünkben fájdalom és gyűlölet,
Reményei a mindenségnek,
Öreg ifjak és ifjú vének,
Életigenlők és halálosztók,
A középkor sötét lovagjai,
A felvilágosodás katonái,
A tudományok felkent papjai,
Utcazajban kéregető koldusok,
Koldusai a mindenségnek,
Pöfeteg urai a mának,
Árulással szerzett, hamis érmékkel,
És dagadó kebellel,
Mint, Titanic fedélzetén
A tétlen haszonlesők,
A Doberdónál őrködők
A Donkanyarnál telelők,
Az Ardenekben karácsonyozók,
Hirosimában és Nagaszakiban,
És Srebenicán nyaralók…

De, ott vagyunk mi minden erdőtűzben,
Jéghegyek olvadásában,
Szökőárak hullámtörésében,
Minden kiköpött rágógumiban,
Fékezett habzású mosóporokban,
Az összes félig rágott hamburgerben,
Milliárdnyi széttaposott műanyagflakonban,
Egy ózonhiányos hulladékgyűjtő tartályban,
Hitünk fogytán, hátunk hajlott,
És a flakon is fogva tart, a tartály szűk,
Arcunk nyomott, orrunk görbe,
Izmaink ernyedtek,
Szemünkben duzzadó vérerek,
És szívünk is
feneketlenül üres…


 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes